WYMELDOWANIE

      Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z p.zm.) „Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 2 miesiące jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca."

1)     Do wymeldowania z pobytu stałego należy przedłożyć:

 • czytelnie wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania  z miejsca pobytu stałego”,
 • dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawiają książeczkę wojskową lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych,

 2)     Do wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące należy przedłożyć:

 • czytelnie wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące”,
 • dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawiają książeczkę wojskową lub poświadczenie o zgłoszeniu do rejestracji przedpoborowych,
 • wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy następuje poprzez ustne zgłoszenie tego faktu w organie gminy w którym dokonano zameldowania.

Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego powyżej 2 miesiące lub trwającego do 2 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszenia przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

 • osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 2 miesiące zgłasza ten fakt organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego poprzez wypełnienie druku „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2miesiące

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.05.2002r (Dz. U. Nr 78, poz. 716) organ administracji obowiązany jest do wydania – na wniosek strony – decyzji o wymeldowaniu  z miejsca pobytu stałego, jeżeli osoba:

 • opuściła miejsce pobytu stałego nie dokonując wymeldowania się, albo
 • bez wymeldowania opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy  a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić.

W tym celu należy złożyć wniosek wraz z kserokopią dokumentu, z którego wynika własność lub najem lokalu, a także inne dokumenty istotne w sprawie.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-17 15:06:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-17 15:06:41
 • Liczba odsłon: 458
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 599129]

przewiń do góry