• Wymiana dowodu i aktualizacja NIP
  • Możliwości odwołań
DOWODY OSOBISTE
Sprawy związane z dowodami osobistymi załatwiane są w godzinach pracy Urzędu Gminy w Gozdowie ul.K.Gozdawy 19 , 09-213 Gozdowo  w godzinach od 7.15 do 15.15, w pokoju Nr 1; tel. (24)276-21-12 w 37. 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z  2006r. Nr 139, poz.993 z późn.zm),
- Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 06  lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach  wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384 z 2009r. ),
- Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z 2002 r.)
Osoba ubiegająca się o dowód osobisty składa wniosek o wydanie dowodu osobistego
Do wniosku załącza się:
  • dwie aktualne fotografie (o wymiarach 35x45mm z lewym półprofilem)
  • odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (dla osób o staniem cywilnym: zamężna, żonaty, wdowa, wdowiec lub rozwiedziony).
(Uwaga: do wniosku nie dołącza się ww. odpisów, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gozdowie, albo nowy dowód już był wydawany w Urzędzie Gminy w Gozdowie).
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w urzędzie gminy miejsca pobytu stałego wnioskodawcy. Wniosek można również złożyć za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.
Ustawowy czas oczekiwania na dowód osobisty – miesiąc. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego poprzedni unieważnia się i zwraca z urzędu wnioskodawcy.
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie organ gminy i wystąpić z wnioskiem o wydanie jej nowego dokumentu. Organ gminy, któremu zgłoszono utratę dowodu wydaje osobie wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.
Możliwości odwołań:
Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
UWAGA!  W 2011 r. tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2001 r. (osobom pełnoletnim) i wydane w 2006 r. (osobom niepełnoletnim). Należy je wymienić przed upływem terminu ważności. Kolejne dowody osobiste tracą ważność po 10 latach od ich wyprodukowania (osobom pełnoletnim) i 5 latach (osobom niepełnoletnim).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-17 15:24:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-17 15:24:16
  • Liczba odsłon: 494
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 600179]

przewiń do góry