1. Zarządzenie nr 1 z 7.01.2021r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Nawrockiej Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach.
 2. Zarządzenie Nr 2 z 7.01.2021r. w sprawie analizy wydatków w 2020 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 3. Zarządzenie Nr 3 z 08.01.2021r. w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w Urzędzie Gminy w Gozdowie.klauzula informacyjna
 4. Zarządzenie Nr 5  z 25.01.2021r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
 5. Zarządzenie Nr 6 z 25.01.2021r.  w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto".
 6. Zarządzenie Nr 7 z 27.01.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41 z dnia 30 maja 2018 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gozdowie. 
 7. Zarządzenie Nr 9  z 28.01.2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 8. Zarządzenie Nr 10 z 28.01.2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2021/2022.
 9. Zarządzenie Nr 11 z 28.01.2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
 10. Zarządzenie Nr 12 z 29.01.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2021.
 11. Zarządzenie Nr 13 z 29.01.2021r. w sprawie  wprowadzenia zmian w  Regulaminie  Organizacyjnym Urzędu Gminy w Gozdowie>> Wykaz jednostek org.>> Schemat organizacyjny
 12. Zarządzenie Nr 15 z 29.01.2021r. w sprawie utworzenia telefonu informacyjnego.
 13. Zarządzenie Nr 16 z 17.02.2021r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
 14. Zarządzenie Nr 17 z  17.02.2021r. w sprawie powołania komisji do spraw  brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 15. Zarządzenie Nr 19  z 3.03.2021r. w sprawie powołania Gminnego zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030.”
 16. Zarządzenie Nr 20 z 10.03.2021r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Cetlin.
 17. Zarządzenie Nr 21 z 22.03.2021r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 18. Zarządzenie Nr 22 z 26.03.2021r. w sprawie  przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu  gminy,sprawozdania z wykonania  planu finansowego jednostek za 2020 rok.
 19. Zarządzenie Nr 23A z 26.03.2021r .w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach.
 20. Zarządzenie  Nr 24 z 31.03.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2021. 
 21. Zarządzenie  Nr 25   z 31.03.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Gozdowo na rok 2021.
 22. Zarządzenie  Nr 26   z 31.03.2021r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy komisji przetargowej”.
 23. Zarządzenie  Nr 27   z 31.03.2021r.w sprawie powołania członków stałej Komisji Przetargowej. >>  Załącznik
 24. Zarządzenie  Nr 28 z 19.04.2021r.zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2021.
 25. Zarządzenie  Nr 29 z 19.04.2021r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Gozdowo  na rok 2021.
 26. Zarządzenie Nr 30 z 23.04.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2021.
 27. Zarządzenie Nr 31 z 23.04.2021r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Gozdowo  na rok 2021.
 28. Zarządzenie Nr 31A z 24.04.2021r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
 29. Zarządzenie Nr 32 z  4.05.2021r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 30. Zarządzenie Nr 33 z 21.05.2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu w Gozdowie.
 31. Zarządzenie Nr 34 z 25.05.2021r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gozdowo za 2020 rok. Raport za 2020 rok
 32. Zarządzenie Nr 35  7.06.2021r. w sprawie określenia stanowisk i prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 33. Zarządzenie Nr 36 z 26.05.2021r w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Gozdowie i udzieleniu akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE''.
 34. Zarządzenie Nr 37 z 26.05.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bombalice.
 35. Zarządzenie Nr 38 z 26.05.2021r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 36. Zarządzenie Nr 39 z 26.05.2021r. w sprawie wrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego znajdującego się w  Rempinie.
 37. Zarządzenie Nr 41 z 07.06.2021r. w sprawie propozycji bezprzetargowego przedłużenia umów na wydzierżawienie gruntów przeznaczonych na place zabaw.
 38. Zarządzenie Nr 42 z 07.06.2021r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 39. Zarządzenie Nr 43 z 7.06.2021r. w sprawie  opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Gozdowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 40. Zarządzenie Nr 44 z 10.06.2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. >>Ogłoszenie
 41. Zarządzenie Nr 46 z 10.06.2021r.  w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. 
 42. Zarządzenie nr 48 z 16.06.2021r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków pod względem formalnym   o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gozdowo.
 43. Zarządzenie Nr 49 z 24.06.2021r. w sprawie świadczenia  usług   w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. >>Załącznik
 44. Zarządzenie nr 50 24.06.2021r. w sprawie ustalenia stawek żywieniowych na rok szkolny 2021/2022 w szkołach i przedszkolu  dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.>> Załącznik
 45. Zarządzenie Nr 51 z 28.06.2021r. w sprawie  ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. >> Ogłoszenie
 46. Zarządzenie Nr 52/A/2021 z 28.06.2021 r. w sprawie ustalenia stawek żywieniowych na rok szkolny 2021/2022 w szkołach i przedszkolu  dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.
 47. Zarządzenie Nr 52 z 19.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie za 2020 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-13 10:42:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-22 09:07:22
 • Liczba odsłon: 452
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 600113]

przewiń do góry