WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (29.05.2024 r.)

            Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) ogłasza się, co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo zostały przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 194 o pow. 0,0500ha położona  w miejscowości Rempin, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu  prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00031145/8. W planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach ogródków działkowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 6 888,00zł. 

Podana cena wywoławcza dotyczy wartości gruntu. Znajdujące się na nieruchomości naniesienia stanowią odrębną własność osoby fizycznej. Wartość naniesień według aktualnego posiadacza wynosi 56 180,00zł. Nabywca nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego jest zobowiązany do dokonania rozliczenia z właścicielem naniesień.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 10 lipca 2024r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (29.02.2024r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.),  ogłasza się co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo została przeznaczona do zbycia następująca nieruchomość:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 170 o pow. 0,3100ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu  prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00038043/2. W planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Dotychczas użytkowana rolniczo.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 81 180,00zł.  

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 12 kwietnia 2024r.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.), ogłasza się co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej następująca nieruchomość:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 44/2 o pow. 0,0375ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00001835/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod uprawy polowe, jest ona przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej oznaczonej nr 46. Cena ww. nieruchomości wynosi 18 800,00 zł.  

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 12 kwietnia 2024r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (data zamieszczenia 20.02.2023 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) ogłasza się, co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo zostały przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka nr 37/6 o powierzchni 0,0734ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta nr PL1E/00033597/5. Wydzielona jako droga powiatowa, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część działki przeznaczona jest pod drogę dojazdową. Cena nieruchomości wynosi 32 000,00 zł.  
 • działka nr 650/2 o powierzchni 0,0654ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta nr PL1E/00005213/5. Wydzielona jako droga powiatowa, dla której brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Cena nieruchomości wynosi 30 000,00 zł. 

 • działka nr 658/1 o powierzchni 0,0437ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta nr PL1E/00005213/5. Wydzielona jako droga powiatowa, dla której brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena nieruchomości wynosi 20 000,00 zł. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 5 kwietnia 2023 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (data zamieszczenia 08.02.2023 r.)

            Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), ogłasza się co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo zostały przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 107/16 o pow. 0,0726ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008733/7. W planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach zieleni parkowej (projektowanej). Dotychczas nieużytkowana. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 34 440,00zł.  
 • działka oznaczona nr geodezyjnym 107/17 o pow. 0,0805ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008733/7. W planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach zieleni parkowej (projektowanej). Na nieruchomość zawarta jest umowa dzierżawy obowiązująca do 12.07.2023 r. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 38 500,00zł.    

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 24 marca 2023 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (05.10.2022 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) ogłasza się, co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo zostały przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 130 o powierzchni 1,60ha położona w obrębie Rempin, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00037045/9. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie upraw rolnych. Dotychczas użytkowana jako teren rolniczy. Cena w/w nieruchomości wynosi: 105 000,00zł.
   
 • działka oznaczona nr geodezyjnym 157 o powierzchni 0,39ha położona w obrębie Rempin, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00037045/9. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie upraw rolnych. Dotychczas użytkowana jako teren rolniczy. Cena w/w nieruchomości wynosi: 25 000,00zł.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 16 listopada 2022r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  (13.04.2022 r.)

            Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), ogłasza się, co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo zostały przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 85/1 o powierzchni 0,1200ha położona w obrębie Zbójno, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00028387/2. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas nieużytkowana. Cena w/w nieruchomości wynosi: 9 600,00zł.
 • działka oznaczona nr geodezyjnym 91/1 o powierzchni 0,1200ha położona w obrębie Zbójno, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00028387/2. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas nieużytkowana. Cena w/w nieruchomości wynosi: 9 600,00zł.
 • działka oznaczona nr geodezyjnym 58/2 o powierzchni 0,3700ha położona w obrębie Kolczyn, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas nieużytkowana. Cena w/w nieruchomości wynosi: 18 000,00zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 25 maja 2022r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  (28.03.2022 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), ogłasza się co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 29/6 o pow. 0,0885ha położona w miejscowości Czachowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu  prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Dotychczas nieużytkowana. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 14 760,00 zł.  

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 10 maja 2022 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  (19.08.2021 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.), ogłasza się co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo zostały przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

 • działka oznaczona nr geodezyjnym 66/3 o pow. 0,2191ha położona w obrębie Zakrzewko, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00027790/3. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas nieużytkowana. Cena w/w nieruchomości wynosi: 14 000,00zł.
 • działka oznaczona nr geodezyjnym 171/2 o pow. 0,0100ha położona w obrębie Lelice, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014815/1. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz związaną z usługami lub inną nieuciążliwą aktywnością gospodarczą. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 4 305,00zł. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 4 października 2021r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-30 11:38:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-29 08:34:19
 • Liczba odsłon: 1197
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1281423]

przewiń do góry