Uchwały z dnia 28 grudnia 2015r.


1) Uchwała Nr XIII/95/15   w sprawie zmiany uchwały   Nr III/10/14 Rady Gminy Gozdowo 29.12.2014r. w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na   2015   rok. uchw_95-zmiana_uchwaly_alk._na_2015.doc

2)     Uchwała Nr XIII/96/15   w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na   rok   2016. uchw_96-program_alhoh._na_2016r.doc

3)     Uchwała Nr XIII/97/15   w sprawie   określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oddziałów   przedszkolnych   w szkołach podstawowych, dla których   Gmina Gozdowo jest organem   prowadzącym. uchwala_97-post_rekr__w_oddz_przedszk.docx

4)     Uchwała Nr XIII/98/15   w sprawie   określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy   szkoły podstawowej, dla której   organem   prowadzącym jest Gmina Gozdowo. uchwala_98-post_rekr_w_szk_podst.docx

5)     Uchwała Nr XIII/99/15   w sprawie   określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest   Gmina Gozdowo. uchwala_99-post_rekr__w_gimnazjum.docx

6)   Uchwała Nr XIII/100/15   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy      na   2016   rok.   uchw_100-pl_kom_rew.rar

7)    Uchwała Nr XIII/101/15   w sprawie zatwierdzenia   planów pracy stałych komisji Rady Gminy    na   2016   rok.   uchw_101-pl__stal_kom.rar

8)   Uchwała Nr XIII/102/15   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2015-2028. uchwala_nr_xiii.102.15_rg_z_dnia_28_grudnia_2015_r..pdf

9)   Uchwała Nr XIII/103/15   zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2015 rok. uchwala_nr_xiii.103.15_z_dnia_28_grudnia_2015_r.rar

10) Uchwała Nr XIII/104/15   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata   2016-2028. uchwala_nr_xiii.104.15_z_dnia_28_grudnia_2015_r..pdf

11) Uchwała Nr XIII/105/15   budżetowa Gminy Gozdowo na   2016   rok. uchwala_budzetowa.xiii_._105_.15____z_dnia__28_grudnia_2015_roku.2015-12-28.pdf

12) Uchwała Nr XIII/106/15   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gminy Gozdowo nieruchomości stanowiących drogi położonych    w Gozdowie. uchwala_106-przej_drog_na_wlasn__gminy.docx

Uchwały z dnia 30  listopada 2015r.

 1. Uchwała Nr XII/90/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29.10.2015r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015, obowiązujących na terenie Gminy Gozdowo oraz zwolnień   w tym podatku. uchw_90_-_zm_pod_nieruch_2016_-_rewit.docx
 2.   Uchwała Nr XII/91/15 w sprawie   określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie   podatku od nieruchomości   rolnego i leśnego. uchw_91-_w_spr_wzor_deklar_podatk.7z, wzory deklaracji >  wzory_drukow_podatk_na_2016r.7z
 3. Uchwała Nr XII/92/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 roku. uchw_92-_progr_wspol_z_org_pozarz__na_2016.docx> progr_wspolp._z_org._poz._pub._na_rok_2016.docx
 4. Uchwała Nr XII/93/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo   na lata   2015-2028 uchwala_nr_xii.93.15_z_dnia_30_listopada_2015_r..pdf .
 5. Uchwała Nr XII/94/15 zmieniająca Uchwałę  Budżetową Gminy Gozdowo   na   2015 rok. uchwala_nr_xii.94.15_z_dnia_30_listopada_2015_r.rar
Uchwały z dnia 19 listopada 2015r .

 1. Uchwała Nr XI/89/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Lisewo Małe oraz części obrębów Lisewo Duże, Rękawczyn, Głuchowo, Kozice Smorzewo w gminie Gozdowo. uchwala_89_-mpzp_lisewo.7z

Uchwały z dnia 29 października 2015r .

 1. Uchwała Nr X/79/15   w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej     w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego. uchwala_79-dot_cel_drog_gozd_antoniewo.doc
 2.   Uchwała Nr X/80/15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę   gruntów     w Rempinie. uchwala_80-_zam_grunt_rempin.docx
 3. Uchwała Nr X/81/15 w sprawie   wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu   ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo położonych   w obrębie geodezyjnym Kuskowo-Bronoszewice. uchwala_81 sprzedaz_kuskowo_bronoszewice.docx
 4. Uchwała Nr X/82/15 zmieniająca uchwałę w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na   2015   rok . uchw_82-zmiana_uchwaly_alk._na_2015.doc
 5. Uchwała Nr X/83/15 w sprawie ustalenia ceny 1m3 wody z wodociągu gminnego oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy. uchwaa_83_cena_wody_na_2016r.docx
 6. Uchwała Nr X/84/15 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzane kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie     i   w Lelicach oraz za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych   oczyszczalni . uchwala_84-_cena_sciekow_na_2016r.docx
 7. Uchwała Nr X/85/15 w sprawie ustalenia stawki za 1m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie   ścieków (kanalizacja ciśnieniowa) . uchwal_85-cena_sciekow_cisnieniowych_na_2016r.docx
 8. Uchwała Nr X/86/15 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako   podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2016 roku. uchw_86-_podatek_rolny_2016.docx
 9. Uchwała Nr X/87/15 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015, obowiązujących na terenie Gminy Gozdowo oraz zwolnień   w tym podatku.   uchwala_87_-pod_nieruch__2016.docx
 10. Uchwała Nr X/88/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. uchw.__88-_sr._transport._2016.docx
Uchwały z dnia  24 września 2015r. 

1)     Uchwała Nr IX/68/15 w sprawie   wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków   na terenie gminy Gozdowo. uchw__68-regul__odpr_wody.docx

2)     Uchwała Nr IX/69/15 w sprawie   nabycia działki nr   107/1 położonej w Rękawczynie. uchw_nr_69-nabycie_grunt_rekawczyn.doc

3)     Uchwała Nr IX/70/15   w sprawie   wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu   ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych   w obrębie   Kuskowo-Bronoszewice. uchw_nr_70-_sprzedaz_kusk_bronosz.docx

4)     Uchwała   Nr IX/71/15   w sprawie uchwalenia   statutów   sołectw. uchw_nr_71-statut_solectwa-.docx  >  statuty_solectw-pdf.rar

5)     Uchwała   Nr IX/72/15 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. uchw_nr__72-rada_spol_spzoz.doc

6)     Uchwała Nr IX/73/15 w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu   drogi wojewódzkiej   560 z drogami powiatowymi w m Bonisław, gmina Gozdowo. uchwala_73-rondo_wincentego_witosa.docx >  mapa-rondo_bonislaw.pdf

7)     Uchwała Nr IX/74/15 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo na lata 2014-2020. uchw__74_plan_rozw_lok_gm.7z

8)     Uchwała Nr IX/75/15 w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sierpcu   na kadencję 2016-2019. uchw__nr_75-lawnicy.doc

9)     Uchwała Nr IX/76/15   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2014 – 2028. uchwala_nr_ix.76.15_z_dnia_24_wrzesnia_2015_r..pdf

10) Uchwała Nr IX/77/15   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo    na 2015 rok. uchwala_nr_ix.77.15_z_dnia_24_wrzesnia_2015_r.rar

11 ) Uchwała Nr IX/78/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych . uchw_78-deklarac_odpady.rar


Uchwały    z    dnia    22 czerwca    2015r.

1.   Uchwała Nr VIII/59/15w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom we wsi Lelice, gmina Gozdowo. uchw__59-ulice_lelice.rar

2.   Uchwała Nr VIII/60/15 zmieniającej   uchwałę   w sprawie    podziału Gminy Gozdowo   na   okręgi   wyborcze. uchw__60-_zm_okreg_wyb-_czerwiec_2015.doc

3.   Uchwała Nr VIII/61/15 zmieniającej uchwałę   w sprawie   podziału Gminy Gozdowo na   obwody   głosowania. uchw_61_-_zm_obw_-_czerwiec_2015.doc

4.   Uchwała Nr VIII/62/15 w sprawie   powołania Zespołu do zaopiniowania   kandydatów na ławników   do   orzekania   w sądach powszechnych na kadencję   2016-2019. uchw_62-__zesp_do_opin_lawnikow.docx

5.   Uchwała Nr VIII/63/15 w sprawie zakazu   sprzedaży, podawania i spożywania   oraz wnoszenia napojów alkoholowych. uchwala_63-_zakaz_spozywania_alkoholu.doc

6.   Uchwała Nr VIII/64/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo    na lata   2015-2028. uchwala_nr_viii.64.15_rg_z_dnia_22_czerwca_2015_r..pdf

7.   Uchwała Nr VIII/65/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gozdowo   w   2015 roku. uchwala_nr_viii.65.15_z_dnia_22_czerwca_2015_r.rar

8.   Uchwała Nr VIII/66/15w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi   Michała Kuczkowskiego na Uchwałę Rady Gminy Gozdowo Nr VI/41/15 z dnia 31 marca 2015 r.,   wraz z odpowiedzią na skargę. uchwala__66-_wprzedmiocie_nie_uwzglednienia_skargi.doc

9.   Uchwała Nr VIII/67/15w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi   Izabeli Fabianowicz na Uchwałę Rady Gminy Gozdowo Nr VI/41/15 z dnia 31 marca 2015 r.,   wraz z odpowiedzią na skargę. uchwala__67-_wprzedmiocie_nie_uwzglednienia_skargi_ii.doc

 

Uchwały z   dnia 14 maja 2015r.:

1.     Uchwała Nr VII/46/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego części obrębów Cetlin,   Reczewo,   Rogieniczki w gminie Gozdowo. uchw_46_-przyst_do__mpzp_cetlin.doc > mapa_cetlin.pdf

2.     Uchwała Nr VII/47/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Lisewo Małe oraz części obrębów Lisewo Duże, Rękawczyn, Głuchowo, Kozice Smorzewo w gminie Gozdowo. uchw_47-przyst_do__mpzp_lisewo.doc  >  mapa_lisewo.pdf

3.     Uchwała Nr VII/48/15 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gmin Gozdowo.  uchw_48-ocena__zas_spol.7z

4.     Uchwała Nr VII/49/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo.” uchw_49_-zm_prog_psy.doc

5.     Uchwała Nr VII/50/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Gozdowo a   Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Sierpcu   w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. uchw_50-_zawar_poroz_z_urzed_skarb.doc

6.     Uchwała Nr VII/51/15 w sprawie   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. uchw_51-wyb_met__opl_za_gosp_odpad.doc

7.     Uchwała Nr VII/52/15 zmieniająca   Uchwałę Nr III/15/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. uchw_52-zm__inkaso.doc

8.     Uchwała Nr VII/53/15 zmieniająca Uchwałę Nr III/14/14 Rady Gminy Gozdowo   z dnia    29 grudnia 2014 roku   w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. uchw_53-_zm_opl__targowa.doc

9.     Uchwała Nr VII/54/15 w sprawie wyrażenia zgody na   oddanie w dzierżawę   części działki nr 74/8 w Lelicach stanowiącej własność gminy Gozdowo. uchw_54_-dzierz_dz_lelice.doc

10. Uchwała Nr VII/55/15 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie   umów   na wydzierżawienie   gruntów   przeznaczonych na place zabaw. uchw_55-_place_zabaw.doc

11. Uchwała Nr VII/56/15 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej   nieruchomości   położonych w miejscowości Gozdowo. uchw_56-_parking_przy_kosciele.doc

12. Uchwała Nr VII/57/15 w   sprawie   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. uchw_57_-sprawozdanie_z_wyk_budz_2014.7z

13. Uchwała Nr VII/58/15 w   sprawie   udzielenia   Wójtowi Gminy absolutorium   z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. uchw_58_-_absolutorium.docx

Uchwały   z   dnia   31 marca   2015r.:  

 1. Uchwała Nr VI/41/15 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo. uchw_41-_-studium.rar
 2. Uchwała Nr VI/42/15 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce numer 52/1 w Kowalewie Podbornym. uchwala_42sprzedaz_bud_kow_podb.doc
 3. Uchwała Nr VI/43/15 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo.” uchwala_n_43_-_program_psy.doc
 4. Uchwała Nr VI /44/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo    na lata    2015-2028. uchwala_44-zm_wpf.pdf
 5. Uchwała Nr VI/45/15 zmieniająca     Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo    na rok 2015. uchw_45-_zm_budz.rar

  Uchwały   z   dnia   26 lutego   2015r.

 1.   Uchwała Nr V/32/15 w sprawie zatwierdzenia    rocznego    sprawozdania    finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie    za    2014 rok. uchw_32-spr_spzoz.rar
 2. Uchwała Nr V/33/15 w sprawie zatwierdzenia    rocznego    sprawozdania    finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej    za    2014 rok. uchw_33-sprawozd_bibl_2014.zip
 3. Uchwała Nr V/34/15 w     sprawie    określenia szczegółowych     warunków przyznawania    i odpłatności    za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i    trybu ich pobierania.    uchwa__34-usl_opiek.doc
 4. Uchwała Nr V/35/15 w sprawie    przekazania w trwały zarząd działki    nr 71 w Gozdowie. uchw_35-_dzialk_71.doc
 5. Uchwała Nr V/36/15 w sprawie opłaty od posiadania psów. uchwala_36-opl__psy.doc
 6. Uchwała Nr V/37/15 w sprawie    przystąpienia    do realizacji zadania    inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa    dróg i ulic w Gminie Gozdowo, przewidzianych do realizacji    w budżecie na 2015 rok”. uchwala_nr_37-_przbud_drog.docx
 7. Uchwała Nr V/38/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo    na lata    2015-2028. uchwala_38-zm.__wpf.pdf
 8. Uchwała Nr V/39/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gozdowo    w    2015 roku. uchw_39-zm_budz.rar
 9. Uchwała Nr V/40/15 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg    gminnych.   uchwa_40-_opl_pas_drog.docx

Uchwały z   dnia   22 stycznia 2015r.

 1.   Uchwała Nr IV/27/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 5 grudnia 2014 roku    w sprawie ustalenia diet dla radnych. uchwa-_27-dietyradn.doc    
 2. Uchwała Nr IV/28/15 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. uchwala_nr_28-zaciagniecie_kredytu_na_inwestycje.doc
 3. Uchwała Nr    IV/29/15 w sprawie zaciągnięcia    pożyczki z     Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie    na wyprzedzające    finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej. uchwala_29-_o_zaciagniecie_pozyczki_na_prafinansowanie.doc
 4. Uchwała Nr    IV/30/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata    2015-2028. uchwala_nr__30-zm._wpf.rar
 5. Uchwała Nr    IV/31/15 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na    2015 rok. uchw_31-zm_budzet.rar

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-22 23:05:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-20 19:35:32
 • Liczba odsłon: 2413
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248815]

przewiń do góry