Zarządzenia od nr 1/2005 do Nr 51/2005

 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 3.01.2005r. w sprawie powołania komisji do dokonania spisu i podziału dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 13.06.2004r. - na dokumentację archiwalną i nierchiwalną. (27 KB)

Zarządzenie Nr 2 z 7.01.2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Gozdowo na 2005 rok. (39 KB)

Zarządzenie Nr 3 z 7.01.2005r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy Gozdowo na 2005 rok. (205 KB)

Zarządzenie Nr 4 z 12.01.2005r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich pracownicy Urzędu Gminy w Gozdowie będą mogli ubiegać się o świadczenie z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych . (63 KB)

Zarządzenie Nr 5 z 25.01.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprow. przetargu na sprzedaż nieruchomości , będących własnością gminy Gozdowo. (34 KB)

Zarządzenie Nr 6 z dn.2.03.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzieleniu zamówień . (25 KB)

Zarządzenie Nr 7 z dn. 17.02.2005r. w sprawie rozszerzonego wykazu akt. (22 KB)

Zarządzenie Nr 8 z dn. 24.02.2005r. w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gozdowo za 2004 rok. (335 KB)

Zarządzenie Nr 9 z dnia 24.02.2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych,stanowiących własność gminy Gozdowo oraz wysokości opłat niezależnych od właściciela. (25 KB)

Zarządzenie Nr 10 z dnia 1.03.2005r. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę pracy koparko - ładowarki Ostrówek K-166. (20 KB)

Zarządzenie Nr 11 z dnia 1.03.2005r. w sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa dla agregatorów prądotwórczych będących na wyposażeniu SUW w Gozdowie, SUW w Lelicach i Oczyszczalni Ścieków w Lelicach. (23 KB)

Zarządzenie Nr 12 z dnia 2.03.2005r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania oraz zasad planowania i wdrażania gminnego Planu Reagowania. (36 KB)

Zarządzenie Nr 13 z dnia 16.03.2005r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na 2005 rok. (32 KB)

Zarządzenie Nr 14 z dnia 30.03.2005r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości ozn. nr geodez. 34/2 położonej w m. Rękawczyn gm. Gozdowo. (25 KB)

Zarządzenie Nr 15 z dnia 30.03.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2005 roku. (85 KB)

Zarządzenie Nr 16 z dnia 4.04.2005r. w sprawie ustanowienia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy. (22 KB)

Zarządzenie Nr 17 z dnia 12.04.2005r. w sprawie zorganizowania wieczoru \"Zamyślenia Polaków- w hołdzie janowi Pawłowi II\", honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz powołania Komitetu Organizacyjnego wieczoru. (25 KB)

Zarządzenie Nr 18 z dnia 27.04.2005r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do oceny stanu technicznego środków trwałych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy. (24 KB)

Zarządzenie Nr 19 z dnia 27.04.2005r. w sprawie propozycji nieodpłatnego przejęcia w formie darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną na terenie osiedla mieszkaniowego w Rempinie. (25 KB)

Zarządzenie Nr 20 z 29.04.2005r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy pracownika Urzędu Gminy w Gozdowie Pana Wiesława Goszczyńskiego. (22 KB)

Zarzadzenie Nr 21 z 3.06.2005r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości ozn. nr geodez. 34/2 polozonej w m. Rękawczyn gm. Gozdowo. (22 KB)

Zarządzenie Nr 22 z 14.06.2005r. w sprawie propozycji oddania w użyczenie na okres 15 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gm. Gozdowo. (21 KB)

Zarządzenie Nr 23 z 14.06.2005r. w sprawiie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości bedących własnością gm. Gozdowo. (22 KB)

Zarządzenie Nr 24 z 29.06.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gozdowo w 2005 roku. (50 KB)

Zarządzenie Nr 25 z 5.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (27 KB)

Zarządzenie Nr 26 z dnia 27.07.2005r. w sprawie ustalenia sposobu dystrybucji opracowania "Gozdowo-700-lecie Parafii Wszystkich Świetych". (25 KB)

Zarządzenie Nr 27 z dnia 27.07.2005r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z autobusów szkolnych. (22 KB)

Zarządzenie Nr 28 w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku. (498 KB)

Zarządzenie Nr 29 z dnia 5.08.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych. (47 KB)

Zarządzenie nr 30 z dnia 10.08.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie sie prawa do korzystania z mienia komunalnego Gminy Gozdowo . (27 KB)

Zarządzenie Nr 31 z dnia 10.08.2005r. w sprawie wyzanzcenia do sprzedazy w drodze pzretargu nieograniczonego działki nr 84 o pow. 0,12 ha wraz z budynkiem byłej zlewni mleka w Kolczynie , gm. Gozdowo. (24 KB)

Zarządzenie Nr 32 z dnia 22.08.2005r. w sprawie stałych dyżurów na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. (20 KB)

Zarządzenie Nr 33 z dnia 29.08.2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do pzreprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP , zarządzonych na dzień 25.09.2005r. (29 KB)

Zarządzenie Nr 34 z dnia 15.09.2005r. w sprawie powołania komisji wyborczych do pzreprowadzenia wyborów Prezydenta RP , zarządzonych na dzień 9.10.2005r. (31 KB)

Zarządzenie Nr 35 z dnia 31.08.2005r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS w Gozdowie do prowadzenia postepowania wobec dłuzników alimentacyjnych oraz postępowania w w sprawach zaliczek , a także do wydawania decyyzji administracyjnych w tych sprawach. (23 KB)

Zarządzenie Nr 36 z 15.09.2005r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2005 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 02.02.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. (25 KB)

Zarządzenie Nr 37 z dnia 28 września 2005r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaz nieruchomosci będących własnością Gminy Gozdowo. (28 KB)

Zarządzenie nr 38 z dnia 30 września 2005r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. (31 KB)

Zarządzenie Nr 39 z dnia 6 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2005 roku. (85 KB)

Zarządzenie Nr 40 z dnia 14 października 2005r. w sprawie ustanowienia dnia 31.10.2005r. dniem wolnym od pracy. (24 KB)

Zarządzenie Nr 41 z dnia 20 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2005 roku. (83 KB)

Zarządzenie Nr 42 z dnia 27.10.2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy w Gozdowie . (52 KB)

Zarządzenie Nr 43 z dnia 10.11.2005r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2006. (206 KB)

Zarządzenie Nr 44 z dnia 17.11.2005r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Lelicach , dz. nr 171/1. (24 KB)

Zarządzenie Nr 45 z dnia 17.11.2005r. w sprawie normy zuzycia paliwa w autobusie będącym własnością gminy Gozdowo. (23 KB)

Zarządzenie nr 46 z dnia 08.12.2005r. w sprawie propozycji oddania w najem lolaku użytkowego, usytuowanego w budynku Urzędu Gminy w Gozdowie , na czas nieokreslony. (23 KB)

Zarządzenie nr 47 z dnia 9.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia \\\\\\\"Zakładowego regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (35 KB)

Zarządzenie nr 48 z dnia 12.12.2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (24 KB)

Zarządzenie nr 49 z dnia 12.12.2005r. w sprawie przeprowadzenia w drodze inwentaryzacji weryfikacji stanu aktywów i pasywów Urzedu Gminy w Gozdowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gozdowo. (31 KB)

Zarządzenie Nr 50 z dn. 30.12.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2005 roku. (101 KB)

Zarządzenie nr 51 z dn.30.12.2005r. w sprawie powołania zespołu readakcyjnego biuletynu informacyjnego Wójta i Rady Gminy Gozdowo "Słowo Gozdowa". (25 KB)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 11:54:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:49:15
  • Liczba odsłon: 1063
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076880]

przewiń do góry