Uchwały z  z dnia 30  grudnia  2019 roku

1)  Uchwała nr XV/97/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019-2028.xv_97_19_zmiany_wpf.7z

2)   Uchwała nr XV/98/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok    2019.xv_98_19_zmiany_budzetu.7z

3) Uchwała nr XV/99/2019  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028.xv_99_19_uchwalenie_wpf.7z

4) Uchwała nr XV/100/2019  budżetowej Gminy Gozdowo na 2020 rok. xv_100_uchwalenie_budzetu.7z

5)  Uchwała nr XV/101/2019 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.xv_101_19_uchwala_statut_gzgk.pdf

6)  Uchwała nr XV/102/2019 w sprawie ustanowienia roku 2020 dla Gminy Gozdowo rokiem Świętego Jana Pawła II.xv_102_19_uchwala_jp_ii.pdf

7)   Uchwała nr XV/103/2019 w sprawie powołania Komisji statutowej. xv_103_19_uchwala_komisja_statutowa.pdf

9)   Uchwała nr XV/104/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2020 rok. xv_104_19_uchwala_program_alkoholowy_na_2020r.pdf

10)  Uchwała nr XV/105/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy     jednostkami  

           samorządu terytorialnego.             xv_105_19_uchwala_porozumienie_program_igrzysk.pdf

11)      Uchwała nr XV/106/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Gozdowo.xv_106_19_uchwala_pas_drogowy.pdf

12)    Uchwała nr XV/107/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.xv_107_19__uchwala_deklaracja__oplata_odpady.pdf  xv_107_19__zalacznik_1_wzor_deklaracji_-_1.pdfxv_107_19_zalacznik_2_do_deklaracji_odpady.pdf

13)     Uchwała nr XV/108/2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. xv_108_19_uchwala__okresl_term_oplaty_za__odpady.pdf

14)  Uchwała nr XV/109/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.xv_109_19__uchwala_zmiana_rady_spzoz.pdf

15)   Uchwała nr XV/110/2019  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2020 roku.xv_110_19_uchwala_doskonalenie_nauczycieli.pdf

16)    Uchwała nr XV/111/2019 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXV/270/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo. > xv_111_19_uchwala_zmiana_regulaminu_nauczycieli.pdf

17)     Uchwała nr XV/112/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny 2019/2020.xv_112_19_uchwala_okreslenie_sr._ceny_paliwa.pdf

18)    Uchwała nr XV/113/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo na 2020 rok.xv_113_19_uchwala_plan_rewizyjna.pdf

19) Uchwała nr XV/114/2019   w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gozdowo na 2020 rok. xv_114_19_uchwala_plany_prac_komisji.pdf

20)   Uchwała nr XV/115/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w 2020 roku.xv_115_19_uchwala_pom_fin_droga__powiat.pdf

Uchwały z   dnia 26  listopada   2019 roku
 1. Uchwała  Nr XIV/96/19   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.   uchwala_xiv_96_19.pdf

Uchwały z  z dnia 08 listopada   2019 roku

1)      Uchwała  Nr XIII/86/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 września 2019 roku  na działalność Wójta Gminy Gozdowo. uchwala_xiii_86_19.pdf

2)       Uchwała  Nr XIII/87/19    w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych na działce nr 171/1 w Lelicach. uchwala_xiii_87_19.pdf

3)       Uchwała  Nr XIII/88/19      w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. uchwala_xiii_88_19.pdf

4)      Uchwała  Nr XIII/89/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2020
oraz zwolnień w tym podatku. uchwala_xiii_89_19.pdf

5)      Uchwała  Nr XIII/90/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. uchwala_xiii_90_19.pdf

6)         Uchwała  Nr XIII/91/19 w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących   dochody   gminy   w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. uchwala_xiii_91_19.pdf

7)      Uchwała  Nr XIII/92/19     w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2019 rok. uchwala_xiii_92_19.pdf

8)         Uchwała  Nr XIII/93/19 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”. uchwala_xiii_93_19.pdf, > program_wspolpracy_z_organ._poz._na_2020_rok.pdf

9)         Uchwała  Nr XIII/94/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. xiii_94_wpf.7z

10)    Uchwała  Nr XIII/95/19 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo
na rok 2019. xiii_95_budzetowa.7z


Uchwały z  z dnia  27 września   2019 roku

1)         Uchwała Nr XII/78/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. uchwala_xii_78_19.pdf

2)         Uchwała Nr XII/79/19 w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody. uchwala_xii_79_19.pdf

3)         Uchwała Nr XII/80/19 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Węgrzynowo. uchwala_xii_80_19.pdf

4)         Uchwała Nr XII/81/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. uchwala_xii_81_19.pdf

5)         Uchwała Nr XII/82/19 w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do orzekania w sądach powszechnych i powołania Komisji Skrutacyjnej. uchwala_xii_82_19.pdf

6)         Uchwała Nr XII/83/19 w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych. uchwala_xii_83_19.pdf

8) U chwała Nr XII/85/19 w zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019. xii_85_budzet.7z  

 

Uchwały z  z dnia  28 sierpnia  2019 roku

1)       Uchwała Nr XI/73/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gozdowo. uchwala_xi_73_19.pdf

3)       Uchwała Nr XI/74/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019 – 2028 . uchwala_xi_74_19.7z

4)  U chwała Nr XI/75/19 w zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019. uchwala_xi_75_19.7z

4)       Uchwała Nr XI/76/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gozdowo. uchwala_xi_76_19.pdf

5)       Uchwała Nr XI/77/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gozdowo. uchwala_xi_77_19.pdf


Uchwały z  z dnia  18 lipca 2019 roku

1)       Uchwała Nr X/67/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. uchwala_x_67_19.pdf

2)       Uchwała Nr X/68/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo . uchwala_x_68_19.pdf

3)       Uchwała Nr X/69/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego. uchwala_x_69_19.pdf

4)       Uchwała Nr X/70/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. uchwala_x_70_19.pdf

5)       Uchwała Nr X/71/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. > uchwala_x_71_19_wpf.7z

6)       Uchwała Nr X/72/19 z dnia 18 lipca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019. > uchwala_x_72_19_budzet.7z


Uchwały z  z dnia 21 czerwca  2019 roku
 1.   Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Gozdowo dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo. uchwala_ix_51_19.pdf
 2. Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo. uchwala_ix_52_19.pdf
 3. Uchwała nr IX/53/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2019 roku na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie. uchwala_ix_53_19.pdf
 4. Uchwała nr IX/54/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 czerwca 2019 roku na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie. uchwala_ix_54_19.pdf
 5. Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Gozdowo . uchwala_ix_55_19.pdf >> ix_55_ocena_zasobow_nr_6_za_2018_r..pdf
 6.   Uchwała nr IX/56/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych na kadencję 2020 – 2023. uchwala_ix_56_19.pdf
 7. Uchwała nr IX/57/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gozdowo. uchwala_ix_57_19.pdf
 8. Uchwała nr IX/58/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego publicznego gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie. uchwala_ix_58_19.pdf
 9. Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gozdowo. uchwala_ix_59_19.pdf
 10. Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gozdowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.   uchwala_ix_60_19.pdf
 11. Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. " Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo" nr projektu RPMA.10.01.01-14-b631/18. uchwala_ix_61_19.pdf >> ix_61_umowa_o_partnerstwie.pdf
 12. Uchwała nr IX/62/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy Gozdowo i udzieleniu wotum zaufania dla wójta gminy Gozdowo. uchwala_ix_62_19.pdf
 13.   Uchwała nr IX/63/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. uchwala_ix_63_19.pdf
 14. Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. uchwala_ix_64_19.pdf
 15. Uchwała nr IX/65/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Gozdowo na lata 2019 – 2028. ix_65_uchwala-_zmiana_wpf.7z
 16.   Uchwała nr IX/66/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019.   ix_66_uchwala_-_zmiany_budzetowe_ii.7z

Uchwały  z dnia 29 marca   2019 roku
 1. Uchwała Nr VIII/41/19     w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie  i pokrycia straty bilansowej za rok 2018 z funduszu zakładu, poprzez jego obniżenie.  uchwala_viii_41_19.pdf
 2. Uchwała Nr VIII/42/19 w sprawie  przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w latach 2019-2023.  uchwala_viii_42_19.pdf
 3. Uchwała Nr VIII/43/19 w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Gozdowo. uchwala_viii_43_19.pdf
 4.   Uchwała Nr VIII/44/19 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy   Gozdowo”. uchwala_viii_44_19.pdf
 5.   Uchwała Nr VIII/45/1 9 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania  ścieków na terenie gminy Gozdowo. uchwala_viii_46_19.pdf
 6.   Uchwała Nr VIII/46/19 w sprawie  obywatelskiej inicjatywy  uchwałodawczej. uchwala_viii_46_19.pdf
 7.   Uchwała Nr VIII/47/19 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowach.    uchwala_viii_47_19.pdf
 8. Uchwała Nr VIII/48/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019 – 2032.  uchwala_viii_48_19.7z
 9. Uchwała Nr VIII/49/19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019. uchwala_viii_49_19.7z
 10.   Uchwała Nr VIII/50/19 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy  Gozdowo środków  stanowiących fundusz sołecki. uchwala_viii_50_19.pdf

Uchwały z  z dnia 18 lutego  2019 roku

 1. Uchwała Nr VII/38/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/34/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 stycznia 2019r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019 – 2032. > uchwala_vii_38_19.pdf
 2. Uchwała Nr VII/39/19   w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/35/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. uchwala_vii_39_19.pdf
 3. Uchwała Nr VII/40/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/36/19   Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 stycznia 2019r. zmieniającej  Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 201 9 . > uchwala_vii_40_19.pdf

Uchwały z  z dnia  06 lutego 2019 roku


Uchwały z  z dnia 23 stycznia 2019 roku
 1. Uchwała Nr V/29/19 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gozdowo. > uchwala_v_29_19.pdf
 2. Uchwała Nr V/30/19w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. > uchwala_v_30_19.pdf
 3. Uchwała Nr V/31/19w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Gozdowie . > uchwala_v_31_19.pdf
 4. Uchwała Nr V/32/19 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach. > uchwala_v_32_19.pdf
 5. Uchwała Nr V/33/19 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2019 roku. > uchwala_v_33_19.pdf
 6. Uchwała Nr V/34/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019 – 2032. > uchwala_v_34_19_wpf.7z  
 7. Uchwała Nr V/35/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. > uchwala_v_35_19.pdf
 8. Uchwała Nr V/36/19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019. > uchwala_v_36_19_budzet.7z
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-06 14:01:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 09:55:13
 • Liczba odsłon: 3359
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248736]

przewiń do góry