Zarządzenia - 2010 rok

 

UWAGA ! Większość  plików  występuje  w formacie PDF. Aby je przeglądać trzeba mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader.

 1.  Zarządzenie Nr 1 z 5 stycznia 2010r. (757 KB)   w sprawie  utworzenia Stałego DyżuruWójta Gminy Gozdowo na potrzeby podwyższania gotowości  obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Gozdowo  w warunkach  zewnętrznego zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i w czasie wojny.
 2. Zarządzenie nr 2 (152 KB) z 12.01.2010r. w sprawie  powołania komisji do dokonania spisu , oceny i wydzielenia  dokumentacji niearchiwalnej , przeznaczonej do przekazania na makulaturę  lub zniszczenie.
 3. Zarządzenie nr 3 (106 KB) z 19.01.2010r. w sprawie powierzenia pełnienia  obowiązków  dyrektora Publicznego  Przedszkola w Gozdowie .
 4. Zarządzenie nr 4 (395 KB) z 19.01.2010r. w sprawie analizy wydatków  w 2009 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 5. Zarządzenie nr 5 (299 KB) z 28.01.2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gozdowo.
 6.  Zarządzenie nr 6 (32 KB) z 2.02.2010r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych  realizowanych  w ramach Programu  Współpracy  Gminy Gozdowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok.
 7. Zarządzenie nr 7 (734 KB) z 12.02.2010r. w sprawie określenia ogólnych zasad  organizacji  dożywiania w stołówkach  zorganizowanych w Publicznym Gimnazjum  oraz dożywiania w Publicznym Przedszkolu  w Gozdowie , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.
 8.  
 9. Zarządzenie nr 9 (314 KB) z dnia 18.02.2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych w ramach XII edycji Ogólnopolskiego konkursu Plastycznego  dla dzieci  i młodzieży ( ....)
 10. Zarządzenie nr 10 (119 KB) z dnia 19.02.2010r. w sprawie przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w jednostkach organizacyjnych , dla których  organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo , w zakresie spraw finansowych i administracyjnych .
 11. Zarządzenie Nr 11 (708 KB) z dnia 25.02.2010r. w sprawie udzielenia pelnomocnictwa  kierownikom jednostek organizacyjnych gminy -dyrektorom szkół i przedszkola, prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
 12. Zarządzenie Nr 12 z 2.03.2010r. (298 KB) w sprawie zorganizowania uroczystości pod nazwą "Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr OSP Gozdowo 1010 rok".
 13. Zarządzenie Nr 13 z 5.03.2010r. (96 KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gozdowo za 2009 rok.
 14. Zarządzenie Nr 14 z 5.03.2010r. (70 KB) w sprawie przekazania majątku na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
 15. Zarządzenie nr 15 z 10.03.2010r. (160 KB) w sprawie zorganizowania wieczoru po raz szósty "Zamyślenia Rodaków - w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawlowi II honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz powołania Komitetu Organizacyjnego wieczoru.
 16. Zarzadzenie Nr 16 z 15.03.2010r. (99 KB) w sprawie powołania rzeczoznawcy szacującego wartość rynkową zwierząt przed zabiciem lub poddaniem ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej  oraz zwierząt padlych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez ten organ.
 17. Zarządzenie Nr 17 z 29.03.2010r. (151 KB) w sprawie powołania stalej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień.
 18. Zarządzenie Nr 18 z 29.03.2010r. (119 KB) w sprawie powolania Zespołu redakcyjnego biuletynu informacyjnego Wójta i Rady Gminy Gozdowo "Slowo Gozdowa".
 19. Zarządzenie Nr 19 z 31.03.2010r. (2543 KB) w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 20. Zarządzenie Nr 20 z 15.04.2010r. (93 KB) w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2010/2011.
 21. Zarządzenie Nr 21 z 26.04.2010r. (81 KB) w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca 2010r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 22. Zarządzenie Nr 22 z 26.04.2010r. (119 KB) w sprawie  powolania komisji do oceny  prac plastycznych w ramach konkursu pn. "Poradzę sobie" zorganizowanego dla uczniów  szkół podstawowych z terenu gminy Gozdowo, uczestniczących w realizacji programu "Bezpieczne życie".
 23. Zarządzenie Nr 23 z 27.04.2010r. (64 KB) w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-4.2.0 Nadzór nad dokumentami i zapisami.
 24. Zarządzenie nr 24 z 27.04.2010r. (63 KB)w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-8.5.0 Działania korygujące i zapobiegawcze.
 25. Zarządzenie Nr 25 z 27.04.2010r. (65 KB)w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-7.2.0 Tryb skladania skarg i wniosków.
 26. Zarządzenie Nr 26 z 27.04.2010r. (64 KB)w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-7.5.1 Realizacja uslug w zakresie administracji.
 27. Zarzadzenie Nr 27 z 27.04.2010r. (68 KB)w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-7.5.2 Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy.
 28. Zarządzenie Nr 28 z 27.04.2010r. (66 KB)w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-7.5.3 Przygotowanie projektów zarządzeń Wójta.
 29. Zarządzenie nr 29 z 27.04.2010r. (64 KB)w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-7.5.4  Planowanie i zmiany budżetu.
 30. Zarządzenie nr 30 z 27.04.2010r. (63 KB)w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-7.5.5  Realizacja budżetu.
 31. Zarządzenie nr 31 z 27.04.2010r. (60 KB)w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-8.2.2 Audyty wewnętrzne
 32. Zarządzenie Nr 32 z 27.04.2010r. (63 KB)w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-5.6.0  Przegląd zarządzania.
 33. Zarządzenie Nr 33 z 27.04.2010r. (68 KB)w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-6.2.0 Rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych .
 34. Zarządzenie Nr 34 z 29.04.2010r. (76 KB)w sprawie przekazania majątku na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.
 35. Zarządzenie Nr 35 z 18 maja 2010r. (25 KB) w  sprawie  nieskorzystania z prawa pierwokupu.  nieruchomości.
 36. Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 maja 2010r. (22 KB) w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-6.3.1 Utrzymanie infrastruktury technicznej.
 37. Zarządzenie nr 37 z dnia 24 maja 2010r. (22 KB)w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-6.3.2 Utrzymanie infrastruktury informatycznej.
 38. Zarządzenie Nr 38 z dnia 24 maja 2010r. (22 KB) w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro”.  >> Zobacz regulamin (84 KB)
 39. Zarządzenie Nr 39 z dnia 24 maja 2010r. (21 KB)w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”. >> Zobacz regulamin (50 KB)
 40. Zarządzenie nr 40 z dnia 24 maja 2010r. (21 KB)w sprawie wprowadzenia regulaminu komisji przetargowej. >> Zobacz regulamin (82 KB)
 41. Zarządzenie 41 z dnia 24 maja 2010r. (22 KB) w sprawie wprowadzenia  procedury Nr PJ-74.1 Zakupy .
 42. Zarządzenie Nr 42 z dnia 24 maja 2010r. (22 KB)w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-7.4.2 Zakupy poniżej 14 000 euro
 43. Zarządzenie nr 43 z 25 maja 2010r. (341 KB) w sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego  przy Szkole Podstawowej w Lelicach.
 44.   Zarządzenie Nr 44 z dnia 25 maja 2010r. (28 KB) w sprawie powołania obwodowych  komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych  na  dzień  20 czerwca  2010 roku.
 45. Zarządzenie Nr 45 z 31 maja 2010r. (89 KB)  w sprawie utworzenia Gminnego Biura spisowego  do przeprowadzenia  Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
 46. Zarządzenie nr 46 z 8.06.2010r. (39 KB) w sprawie wprowadzenia procesu ciągłego badania satysfakcji klienta z usług Urzędu Gminy w Gozdowie.
 47. Zarządzenie Nr 47 z dnia 8 czerwca 2010r. (44 KB)  w sprawie powołania  komisji konkursowej do przeprowadzenia XII edycji  konkursu gminnego „Piękna , funkcjonalna i  bezpieczna  zagroda  2010”  oraz   zatwierdzenie regulaminu  konkursu.
 48. Zarządzenie Nr 48 z 10.06.2010r. (22 KB)    w sprawie wprowadzenia procedury Nr PJ-8.3.0 Postępowanie z usługą niezgodną .
 49. Zarządzenie nr 49 z 18.06.2010r. (22 KB)zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2010. >> Zobacz uzasadnienie (34 KB) >> Załącznik Nr 1 - dochody (38 KB) >> Załącznik nr 2 - wydatki (27 KB) >> Dotacje (26 KB)
 50. Zarządzenie Nr 50 z 21.-6.2010r. (26 KB) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna”.
 51. Zarządzenie Nr 51 z 21.06.2010r. (12 KB) w sprawie powołania Komisji Nagród Wójta Gminy Gozdowo dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce.
 52. Zarządzenie nr 52 z 24 czerwca 2010r. (13 KB) w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania obiegu i kontroli  dowodów księgowych. > Instrukcja (78 KB) > Oświadczenie (11 KB)
 53. Zarządzenie nr 53 z 28.06.2010r. (56 KB) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie .
 54.  Zarządzenie 54 z 5 lipca 2010r. (181 KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczycieli ubiegajacych się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego .
 55. Zarządzenie Nr 55 z dnia 12.07.2010r. (40 KB) w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie.
 56. Zarządzenie Nr 56 z dnia 15.07.2010r. (22 KB) zmieniająca uchwałę budżetowa na 2010 rok. > Uzasadnienie (33 KB) > Załącznik nr 1 (38 KB) > Załącznik Nr 2 (26 KB) > Dotacje (26 KB)
 57. Zarządzenie nr 57 z dnia 22 lipca 2010r. (24 KB)  w sprawie  wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 58. Zarządzenie nr 58 z 30 lipca 2010 roku (176 KB) w sprawie  powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie.
 59. Zarządzenie nr 59 z 30 lipca 2010r. (27 KB) w sprawie przyjęcia  sprawozdania z wykonania  budżetu gminy  za I półrocze 2010 roku. > Częśc opisowa (228 KB)>Dochody (143 KB)> Wydatki (170 KB)> Dotacje bibliot. (23 KB) > Dotacje cel.podm. (26 KB) > Dotacje (26 KB)>GKRPA (41 KB) > Programy i projekty UE (29 KB) > Przychody i rozchody (27 KB)>Zadania inwestycyjne (28 KB)>Załącznik inwestycyjny -WPI (25 KB).
 60. Zarządzenie nr 60 z 30 lipca 2010r. (137 KB) w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Kanaliacja sanitarna , grawitacyjna  i ciśnieniowa wraz z przyłączami  w m. Bonisław  ( ... )
 61. Zarządzenie nr 61 z 30 lipca 2010r. (91 KB) w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  i ustalenia skladu komisji  rekrutacyjnej  do prac związanych  z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.
 62. Zarządzenie Nr 62 z 30 lipca 2010r. (103 KB) w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  i ustalenia skladu komisji  rekrutacyjnej  do prac związanych  z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. 
 63. Zarządzenie Nr 63 z 05 sierpnia 2010r. (141 KB)  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Nadzór inwestorski wielobranżowy  nad robotami związanymi  z realizacją zadania  pn. Kanaliacja sanitarna , grawitacyjna  i ciśnieniowa wraz z przyłączami  w m. Bonisław  ( ... )
 64. Zarządzenie Nr 64 z 25 sierpnia 2010r. (104 KB) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gozdowie .
 65. Zarządzenie nr 65 z 25 sierpnia 2010r. (130 KB) w sprawie  upoważnienia pani Bogumiły Bogdańskiej do wydawania zaświadczeń.
 66. Zarządzenie Nr 66 z 2 września 2010r. (92 KB) w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w autobusie szkolnym będącym własnością gminy.
 67. Zarządzenie nr 67 14 września 2010r. (125 KB) w sprawie powołania Komisji Inwenatryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji  sprzętu obrony cywilnej.
 68. Zarzadzenie nr 68 z 14 września 2010r. (125 KB)  w sprawie powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na :Usługę  polegającą  na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu o wartości 400.000,00zł dla Gminy Gozdowo.
 69. Zarządzenie Nr 69 z 14 września 2010r. (87 KB) w sprawie powolania audytorow wewnętrzych w Urzędzie Gminy.
 70. Zarządzenie Nr 70 z 14 września 2010r. (154 KB) w sprawie zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru  zajęc dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Lelicach w roku szkolnym 2010/2011.
 71. Zarządzenie Nr 71 z 22 września 2010r. (113 KB) w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gozdowie. 
 72. Zarządzenie nr 72 z 29 września 2010r. (22 KB) zmieniająca uchwałę budżetową na 2010 rok. > Uzasadnienie (54 KB) > Załącznik 1 (39 KB) > załącznik 2 (31 KB) > Dotacje (26 KB)
 73. Zarządzenie Nr 73 z 25 października 2010r. (85 KB) w sprawie  ustanowienia dnia 12 listopada 2010r. dniem wolnym od pracy  w Urzędzie Gminy (...)  
 74. Zarządzenie nr 74 z 3 listopada 2010r. (114 KB) w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
 75. Zarządzenie nr 75 z 10 listopada 2010 roku (94 KB) w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2011 rok.
 76. Zarządzenie Nr 76 z 19 listopada 2010 roku (55 KB) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
 77. Zarządzenie Nr 77 z 19.11.2010r. (483 KB) w sprawie  dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy  w Gozdowie.
 78. Zarządzenie nr 78 z 19 listopada 2010 roku (64 KB) w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gozdowo i jednostkach organizacyjnych Gminy  oraz zasad jej koordynacji.
 79. Zarządzenie nr 79 (110 KB) w sprawie  utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
 80. Zarządzenie nr 80 z 6 grudnia 2010 roku (13 KB) w sprawie ustalenia dokumentacji  przyjętych zasad rachunkowości .
 81.  Zarządzenie nr 81 z 6 grudnia 2010r. (180 KB) w sprawie przeprowadzenia w drodze weryfikacji stanu aktywów i pasywów  Gminy Gozdowo.
 82. Zarządzenie Nr 82 (62 KB) w sprawie ustanowienia  dnia 24 grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy  w Gozdowie .
 83. Zarządzenie nr 83 z 17 grudnia 2010r. (104 KB) w sprawie określenia zasad poboru  przez inkasentów  opłaty skarbowej.
 84. Zarządzenie nr 84 z 20 grudnia 2010r. (34 KB) w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Gozdowie i jednostkach organizacyjnych.          Rejestr  zakończono na  pozycji  84.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 12:06:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:51:14
 • Liczba odsłon: 2091
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248905]

przewiń do góry