ZARZĄDZENIA -2008 ROK

 

UWAGA! Większość plików występuje w formacie PDF. Aby je przeglądać trzeba mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader.

Zarządzenie nr 1 z 10.01.2008r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy Gozdowo na 2008 rok. (86 KB)

Zarządzenie nr 2 z 21.01.2008r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu Współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok. (32 KB)

Zarządzenie nr 3 z 22.01.2008r. w sprawie zatwierdzenia Zakładowego regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (337 KB)

Zarządzenie nr 4 z 23.01.2008r. w sprawie ustalenia limitów finansowych za służbowe rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie. (209 KB)

Zarządzenie nr 5 z 24.01.2008r. w sprawie wprowadzenia \\\\\\\"Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (1070 KB)

Zarządzenie Nr 6 z dnia 24.01.2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego  instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych  w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (POUFNE) 

Zarządzenie Nr 7 z dnia 24.01.2008r. w sprawie  wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (POUFNE)

Zarządzenie Nr 8 z 28.01.2008r. w sprawie powołania komisji pzretargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. (161 KB)

Zarządzenie Nr 9 z 6 lutego 2008r. w sprawie zmiany regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Gozdowie. (117 KB)

Zarządzenie Nr 10 z dnia 13.02.2008r. w sprawie powołania kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. (370 KB)

Zarządzenie Nr 11 z 19 lutego 2008r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Gozdowo (dz. nr 36/2 i 36/3 w m.Rogienice oraz nr 43 w m.Lisewo Duże). (25 KB)

Zarządzenie Nr 12 z dnia 20.02.2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. (425 KB)

Zarządzenie Nr 13 z dnia 21.02.2008r. w sprawie ustalenia limitu finasowego na sluzbowe rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. (491 KB)

Zarządzenie nr 14 z dnia 29.02.2008r. w sprawie powolania zastępcy Wójta Gminy Gozdowo. (423 KB)

Zarządzenie Nr 15 z dnia 5.03.2008r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy Gozdowo położonej w m. Cetlin. (23 KB)

Zarządzenie Nr 17 z dnia 14.03.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/20008 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 28.01.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. (760 KB)

Zarządzenie Nr 18 z dnia 18.03.2008r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania oraz weryfikacji wniosków na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. (392 KB)

Zarządzenie Nr 19/08 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Antoniewo i ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów soltysa. (41 KB)

Zarządzenie Nr 20 z 4 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Gozdowie. (152 KB)

Zarządzenie Nr 21 z 14 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2008 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (78 KB)

Zarządzenie Nr 22 z 14 kwietnia 2008 roku w sprawie powolania skladu osobowego komisji pzretargowej do pzreprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości będących własnością gminy Gozdowo. (113 KB)

Zarządzenie Nr 23 z 23 kwietnia 2008r. w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z wyborem na wolne stanowisko urzednicze. (105 KB)

Zarządzenie nr 24 z 5 maja 2008r. w sprawie zorganizowania wieczoru \"Zamyślenia Rodaków - w hołdzie Janowi Pawłowi II honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo\" oraz powołania Komitetu Organizacyjnego wieczoru. (176 KB)

Zarządzenie Nr 25 z 5 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gozdowo w 2008 roku. (262 KB)

Zarządzenie Nr 25-1/08 z 8 maja 2008r. w sprawie powołania komisji do dokonania spisu i podziału dokumentacji wyborczej z wyborów do Sejmu i Senatu RP, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 roku, na dokumentację archiwalną i niearchiwalną. (178 KB)

Zarządzenie Nr 26 z 12 maja 2008r. w sprawie ustanowienia dnia 23 maja 2008r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie, za odpracwoaniem. (70 KB)

Zarządzenie Nr 27 z 2 czerwca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Akoholowych w Gozdowie (98 KB)

Zarządzenie Nr 28 z 12 czerwca 2008r. w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenie składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. (102 KB)

Zarządzenie Nr 29 z 16 czerwca 2008r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego biuletynu informacyjnego Wójta i Rady Gminy Gozdowo \\\"Slowo Gozdowa\\\". (142 KB)

Zarządzenie Nr 30 z 24 czerwca 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości . (135 KB)

Zarządzenie Nr 31 z 25 czerwca 2008r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo na okres 3 lat. (227 KB)

Zarządzenie Nr 32 z 1 lipca 2008r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (124 KB)

Zarządzenie nr 33 z 1 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia regulamu X edycji konkursu gminnego \"Piękna ,funkcjonalna i bezpieczna zagroda 2008\" oraz powołania komisji do przeprowadzenia tego konkursu. (403 KB)

Zarządzenie Nr 34 z 8 lipca 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie. (23 KB)  Załączniki : Regulamin (316 KB), Schemat organizacyjny (42 KB)

Zarządzenie Nr 35 z 9.07.2008r. w sprawie powołania Zespołu zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu . (421 KB), Załączniki : Nr 1 (43 KB) , Nr 2 (91 KB) , Nr 3 (87 KB)

Zarządzenie Nr 36 z 15 lipca 2008r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieiograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo na okres do 3 lat. (230 KB)

Zarządzenie Nr 37 w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy Gozdowo na okres do 3 lat. (279 KB)

Zarządzenie Nr 38 z 24 lipca 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze . (126 KB)

Zarządzenie Nr 39 z 28 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie od samorządu Mieszkańców Wsi Dzięgielewo na własność Gminy Gozdowo budynku byłęj remizy strażackiej usytuowanego na działce oznaczonej nr geodezcyjnym 63 położonej w m. Dzięgielewo, gm. Gozdowo. (112 KB)

Zarządzenie Nr 40 z 29 lipca 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gozdowie. (127 KB)

Zarządzenie Nr 41 z 31 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku. (31 KB) , Część opisowa (121 KB), Załączniki : Nr 1 i Nr 2 (101 KB)

Zarządzenie Nr 43 z 22 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2008/2009. (116 KB)

Zarządzenie Nr 44 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo , w zakresie spraw finansowych. (107 KB)

Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo , w zakresie spraw finansowych i administracyjnych . (468 KB)

Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przekazania w trwały zarząd dzialki Nr 71 w Gozdowie. (50 KB)

Zarządzenie Nr 46 z dnia 16 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej . (139 KB)

Zarządzenie Nr 47 z dnia 16 września 2008r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego . (109 KB)

Zarządzenie Nr 48 z 16 września 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2008 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia limitów finansowych na służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie. (171 KB)

Zarządzenie Nr 49 z dnia 22 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gozdowo w 2008 roku. (839 KB)

Zarządzenie Nr 50 z dnia 8 października 2008r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie. (677 KB)

Zarządzenie Nr 51 z dnia 8 października 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (95 KB)

Zarządzenie Nr 52 z 21 października 2008 roku w sprawie ustanowienia dnia 10 listopada 2008 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie oraz rozliczenia czasu pracy kierowców autobusów i opiekunów w czasie dowozu dzieci i młodzieży do i ze szkoły z tytulu pracy w dniu wolnym od pracy. (106 KB)

Zarządzenie Nr 53 z 21 października 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień. (135 KB)

Zarządzenie Nr 54 z 30 października 2008 roku w sprawie upoważnienia pani Marii Lubińskiej do zastępowania Pani Bogumiły Bogdańskiej - Skarbnika Gminy w czasie jej nieobecności. (258 KB)

Zarządzenie Nr 56 w sprawie upowaznienia Pani Marii Chylińskiej do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń. (122 KB)- z dnia 17 listopada 2008 roku.

Zarządzenie Nr 57/2008 z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanwoisko urzędnicze. (103 KB)

Zarządzenie Nr 58/2008 z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia projektu planu fiannsowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconcyh jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok. (241 KB)

Zarządzenie Nr 59/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wprowazdenia zmian w budżecie Gminy Gozdowo w 2008 roku. (1652 KB)

Zarządzenie Nr 60/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie upoważneinia pracowników Urzędu Gminy w Gzodowie do uwierzytelniania dokumentów oraz poświadczeń własnoręczności podpisów. (125 KB)

Zarządzenie Nr 61/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. (121 KB)

Zarządzenie nr 62 z 31.12.2008r. w sprawie przekazania majątku na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. (96 KB)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 12:01:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:50:18
  • Liczba odsłon: 1471
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076395]

przewiń do góry