Zadania wójta i wydawanie zarządzeń

ZADANIA   WÓJTA

WÓJT jest organem wykonawczym gminy. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady. Zasady wyboru wójta  określa ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113 poz. 984 z późniejszymi zmianami)

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Poza tym Wójt :

1) jest kierownikiem Urzędu Gminy i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,

2) kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

3) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,

4) może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

5) nadaje urzędowi regulamin organizacyjny,

6) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

7) może wydać przepisy porządkowe w przypadkach niecierpiących zwłoki,

8) jednoosobowo składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem albo upoważnia do składania oświadczenia woli zastępcę wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą,  

9) przygotowuje projekt budżetu gminy,

10) ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo do:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach uprawnień udzielonych przez Radę,

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach uprawnień udzielonych przez Radę,

3) dokonywania wydatków budżetowych,

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,

6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych  ustawą.

Ponadto  Wójt  ma obowiązek:

1) ogłaszania uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,

2) informowania mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej,

3) przedkładania wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Gminy,

4) powołania oraz odwołania swojego zastępcy.

Wójt  ma prawo między innymi do:

1) wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej,

2) upoważnienia swojego zastępcy lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych

Tryb wydawania zarządzeń

1) Projekt zarządzenia opracowywany jest przez Sekretarza Gminy, a w sprawach finansowych przez Skarbnika Gminy.

2) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy wydaje zarządzenia w następujących sprawach:

  • powołanie oraz odwołanie swojego zastępcy,
  • zarządzenie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych ludzi lub mienia jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia,
  • nadanie  regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy,
  • w przypadkach niecierpiących zwłoki może wydać przepisy porządkowe, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.

3) Poza ustawowym obowiązkiem rozstrzygania w formie zarządzeń,  Wójt Gminy  wykonanie innych zadań rozstrzyga  również w formie zarządzeń,  jeżeli z przepisu prawa nie wynika co innego.

4) Wójt  jako kierownik Urzędu Gminy w Gozdowie  o wewnętrznych sprawach Urzędu rozstrzyga także w formie zarządzeń.

5) Zarządzenia podpisywane są przez Wójta.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 12:20:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-22 12:20:19
  • Liczba odsłon: 1244
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076585]

przewiń do góry