DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

 

Podstawa prawna dowozu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę  określają  przepisy  ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Artykuł 32 ust. 5, 6 i 7 opisuje dowóz dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł art. 39 pkt 3, 4, 4a, art 39a dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej.

Art. 32 Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Jeżeli droga dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego tj. dziecka sześcioletniego  z domu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przekracza 3km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.


Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym (posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które maja odroczony obowiązek szkolny –  (tj. dzieci siedmioletnie, ośmioletnie, dziewięcioletnie) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Podstawa prawna dowozu dzieci,  młodzieży do szkół podstawowych.

Art. 39 Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem poniższych warunków:

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.

 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

1) przekracza odległości wymienione powyżej, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;

2) nie przekracza odległości wymienionych powyżej, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

Obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno—wychowawczych.

Art. 39a Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru: koszt = (ab) × c gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 3. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201).


Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

W związku z powyższym aby uzyskać zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zwrot kosztów dowozu organizowanego przez rodziców można pobrać w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy w Gozdowie, pokój nr 14 lub ze strony internetowej BIP Gminy Gozdowo w zakładce PORADNIK INTERESANTA – REFERAT OŚWIATY – „Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych”.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-28 13:33:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-13 10:06:08
  • Liczba odsłon: 991
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248789]

przewiń do góry