Zarządzenia od Nr 1/2006 do Nr 45/2006

 

Zarządzenie nr 1 z dnia 5.01.2006r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów zakupu okularów przez pracowników Urzędu Gminy . (27 KB)

Zarządzenie nr 2 z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy Gozdowo na 2006 rok. (23 KB)

Zarządzenie nr 3 z dnia 11.01.2006r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy pracownika GBP w Gozdowie - pani Anny Bojanowskiej. (24 KB)

Zarządzenie nr 4 z dnia 13.01.2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania spisu , oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub do zniszczenia. (24 KB)

Zarządzenie nr 5 z dnia 8.02.2006r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu Współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok. (38 KB)

Zarządzenie nr 6 z 16 lutego 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 71 położonej w Gozdowie oraz nieodpłatne przejęcie przez Gminę Gozdowo budynków usytuowanych na tej działce. (23 KB)

Zarządzenie nr 7 z 16 lutego 2006r. w sprawie powołania komisji do dokonania spisu i podziału dokumentacji wyborczej z wyborów do Sejmu i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25.09.2005r. oraz z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 9.10.2005r. , na dokumentację archiwalną i dokumentację niearchiwalną. (27 KB)

Zarządzenie nr 8 z 16.02.2006r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przez gminę Gozdowo autobusu marki Jelcz na rzecz Stowarzyszenia Rodzin katolickich Diecezji Płockiej. (22 KB)

Zarządzenie nr 9 z 8.03.2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. (607 KB)

Zarządzenie nr 10 z 9.03.2006r. w sprawie zorganizowania \\\"III Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP RP Gozdowo 2006\\\". (25 KB)

Zarządzenie nr 11 9..03.2006r. w sprawie zorganizowania wieczoru "Zamyślenia Polaków-w hołdzie Janowi Pawłowi II ,honorowemu Obywatelowi Gminy Gzodowo oraz powołania komitetu organizacyjnego wieczoru. (26 KB)

Zarządzenie nr 12 z 9.03.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. (28 KB)

Zarządzenie nr 13 z 27.03.2006r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezbudowanej nieruchomości położonej w m. Gozdowo. (23 KB)

Zarządzenie nr 14 z 29.03.2006r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 1 roku w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w m. Lisewo Duże. (23 KB)

Zarządzenie nr 15 z 4.04.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. (27 KB)

Zarządzenie nr 16 z 10.04.2006r. w sprawie przeprowadzenia negocjacji na wybór banku , który przez okres 3lat będzie obsługiwał budżet Gminy. (31 KB)

Zarządzenie nr 17 z 10.04.2006r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo ,w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. (28 KB)

Zarządzenie nr 18 z 27.04.2006r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2006 roku i dla pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie oraz terminów ich odpracowania . (24 KB)

Zarządzenie nr 19 z 5.05.2006r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezbudowanej nieruchomości ozn. nr 107/6 położonej w Gozdowie. (24 KB)

Zarządzenie nr 20 z dn. 23.05.2006r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie. (23 KB)

Zarządzenie Nr 21 z dn. 30.05.2006r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 34/2 położonej w m. Rękawczyn gm. Gozdowo. (22 KB)

Zarządzenie nr 22 z dn.31.05.2006r. w sprawie powołania komisji do kontroli realizacji i odbioru końcowego budowy płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę na terenie gminy Gozdowo. (23 KB)

Zarządzenie nr 23 z dn. 7.06.2006r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy pana Sławomira Zarembskiego -kierowcy strażackiego wozu bojowego. (23 KB)

Zarządzenie nr 24 z dn.14.06.2006r. w sprawie powołania zespołu roboczego odpowiedzialnego za przygotowanie projektu Planu Rozwoju lokalnego Gminy Gozdowo na lata 2007-2013. (28 KB)

Zarządzenie nr 25 z dn.14.06.2006r. w sprawie ustalenia normy zuzycia paliwa w ciągniku URSUS C360 będącym własnością Gminy Gozdowo. (21 KB)

Zarządzenie nr 26 z dn.14.06.2006r. w sprawie powołania zespołu roboczego odpowiedzialnego za przygotowanie sprawozdania z realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo na lata 2004-2006. (25 KB)

Zarządzenie nr 27 z dn. 19.06.2006r. w sprawie powołania komisji d/s przyznawania nagród Wójta Gminy Gozdowo dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce. (26 KB)

Zarządzenie nr 28 z dn.12.07.2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (27 KB)

Zarządzenie nr 29 z dn.1.08.2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok. (52 KB)

Zarządzenie nr 30 z dn.1.09.2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku. (576 KB)

Zarządzenie nr 31 z dn.2.08.2006r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających sie o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gozdowo. (54 KB)

Zarządzenie Nr 32 z 23.08.2006r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 112/19 i8 435/3 o łącznej powierzchni 635m2w Gozdowie zabudowanych budynkiem Banku Spółdzielczego w Gozdowie. (26 KB)

Zarządzenie nr 33 z 23.08.2006r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości o nr 653/2 położonej w m. Gozdowo. (23 KB)

Zarządzenie Nr 34 z dn.25.08.2006r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Lelice. (60 KB)

Zarządzenie nr 35 z 1.09.2006r. w sprawie rozszerzenia rzeczowego wykazu akt. (33 KB)

Zarządzenie Nr 36 z dn.15.09.2006r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. (24 KB)

Zarządzenie Nr 37 z 19.09.2006r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 4/2005 Wójta Gminy Gozdowo z dn. 12.01.2005r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich pracownicy Urzędu Gminy będą mogli ubiegać się o świadczenie z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. (0 KB)

Zarządzenie nr 38 z 4.10.2006r. w sprawie przekazania w trwały zarząd działki nr 112/11 w Lelicach zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia. (27 KB)

Zarządzenie nr 39 z dn.2.10.2006r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Gozdowo na potrzeby podwyższania gotowości bojowej obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym. (53 KB)

Zarządzenie nr 40 z dnia 8.11.2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku. (119 KB)

Zarządzenie Nr 41 z dnia 10.11.2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 rok. (25 KB) - Projekt budżetu  znajduje się pod hasłem Budżet

Zarządzenie Nr 42 z dn. 12.12.2006r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych , dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdowo, w zakresie spraw finansowych i administracyjnych . (58 KB)

Zarządzenie Nr 43 z dn.18.12.2006r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego niezbudowanej nieruchomości położonej w m. Kuniewo. (24 KB)

Zarządzenie Nr 44 z dn.19.12.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień. (31 KB)

Zarządzenie Nr 45 z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia limitu finansowego na służbowe rozmowy wykonywane z telefonu komórkowego przez pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie. (27 KB)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 11:58:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:49:37
  • Liczba odsłon: 1206
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248743]

przewiń do góry