1. Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 05.01.2023 r. w sprawie analizy wydatków w 2022 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 2. Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia publicznego – ciągnika z rozsiewaczem do osadu.
 3. Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2023/2024.
 4. Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
 5. Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 27.01.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
 6. Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 27.01.2023r. w sprawie: powierzenia do prowadzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gozdowie spraw gminy z zakresu prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych.
 7. Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 27.01.2023r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych.                                                                                                                                  
 8. Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 01.02.2023r. w sprawie propozycji bezprzetargowego przedłużenia umów na wydzierżawienie gruntów przeznaczonych na place zabaw.
 9. Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 01.02.2023r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych netto”. >> Załącznik
 10. Zarządzenie Nr 10/2023 z dnia 06.02.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. >> Załącznik
 11. Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 06.02.2023r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie części nieruchomości dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 12. Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 27.02.2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie.
 13. Zarządzenie Nr 13/2023 z dnia 28.02.2023r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.
 14. Zarządzenie Nr 14/2023 z dnia 28.02.2023r. w sprawie określenia wysokości miesięcznego stypendium za wysokie wyniki w nauce przyznawanego na podstawie Uchwały Nr XXXV/269/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia  20 kwietnia  2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo  w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo".
 15. Zarządzenie Nr 15/2023 z dnia 28.02.2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. >> załączniki
 16. Zarządzenie Nr 16/2023 z dnia 28.02.2023r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. >> załącznik
 17. Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 10.03.2023r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie.
 18. Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 20.03.2023r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2023 Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach. >> Załącznik
 19. Zarządzenie Nr 19/2023 z dnia 23.03.2023r. zmieniające Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 28.02.2023r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. >> załącznik
 20. Zarządzenie Nr 20/2023 z dnia 24.03.2023r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 21. Zarządzenie Nr 21/2023 z dnia 28.03.2023r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek za rok 2022. >>załączniki
 22. Zarządzenie Nr 22/2023 z dnia 29.03.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie.
 23. Zarządzenie Nr 23/2023 z dnia 29.03.2023r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego.
 24. Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 29.03.2023r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie części nieruchomości dla Koła Gospodyń Wiejskich.
 25. Zarządzenie Nr 25/2023 z dnia 31.03.2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. >> załączniki
 26. Zarządzenie Nr 26/2023 z dnia 31.03.2023r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gozdowo. 
 27. Zarządzenie Nr 27/2023 z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Gozdowie w dniu 7 kwietnia 2023 roku.
 28. Zarządzenie Nr 28/2023 z dnia 11.04.2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie w dniu 2 maja 2023 r.
 29. Zarządzenie Nr 29/2023 z dnia 18.04.2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. >> załączniki
 30. Zarządzenie Nr 30/2023 z dnia 18.04.2023r. zmieniające Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 28.02.2023r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. >> załącznik
 31. Zarządzenie Nr 31/2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępstwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie.
 32. Zarządzenie Nr 32/2023 z dnia 28.04.2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. >> załączniki
 33. Zarządzenie Nr 33/2023 z dnia 28.04.2023r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. 
 34. Zarządzenie Nr 34/2023 z dnia 28.04.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu w Gozdowie.   
 35. Zarządzenie Nr 35/2023 z dnia 28.04.2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 36. Zarządzenie Nr 36/2023 z dnia 28.04.2023r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia publicznego – autobusu.
 37. Zarządzenie Nr 36A/2023 z dnia 08.05.2023r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Gozdowo do podpisania i złożenia wniosku w ramach naboru FEMA.02.04-IP.01-002/23
 38. Zarządzenie Nr 37/2023 z dnia 19.05.2023r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Gozdowie w dniu 26 maja 2023 roku.
 39. Zarządzenie Nr 38/2023 z dnia 24.05.2023r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gozdowo za 2022r. >> Załączniki
 40. Zarządzenie Nr 39/2023 z dnia 24.05.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia.
 41. Zarządzenie Nr 40/2023 z dnia 24.05.2023r. w sprawie powołania komisji do dokonania pomiarów warunków widoczności przejazdów kolejowo-drogowych i przejść.
 42. Zarządzenie Nr 41/2023 z dnia 26.05.2023r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji i weryfikacji stanu aktywów Gminy Gozdowo w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rękawczyn w związku ze zmianą opiekuna świetlicy.
 43. Zarządzenie Nr 42/2023 z dnia 31.05.2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. >> Załącznik
 44. Zarządzenie Nr 43/2023 z dnia 02.06.2023r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Gozdowie w dniu 9 czerwca 2023 roku.
 45. Zarządzenie Nr 44/2023 z dnia 06.06.2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023 – 2036. >> Załącznik
 46. Zarządzenie Nr 45/2023 z dnia 20.06.2023r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków pod względem formalnym o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gozdowo.
 47. Zarządzenie Nr 46/2023 z dnia 21.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie za 2022r. >> Załączniki
 48. Zarządzenie Nr 47/2023 z dnia 21.06.2023r. w sprawie powołania komisji w celu kontroli wykonania zadań realizowanych zgodnie ze złożonymi ofertami przez Koła Gospodyń Wiejskich podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego przy Szkole Podstawowej w Lelicach.
 49. Zarządzenie Nr 48/2023 z dnia 30.06.2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. >> Załączniki
 50. Zarządzenie Nr 49/2023 z dnia 07.07.2023r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie pomieszczeń dla Koła Gospodyń Wiejskich.
 51. Zarządzenie Nr 50/2023 z dnia 14.07.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2022 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie.
 52. Zarządzenie Nr 51/2023 z dnia 14.07.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2022 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Gozdowo.
 53. Zarządzenie Nr 52/2023 z dnia 21.07.2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. >> Załączniki
 54. Zarządzenie Nr 53/2023 z dnia 21.07.2023r. zmieniające Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 18.04.2023r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. >> Załącznik
 55. Zarządzenie Nr 54/2023 z dnia 21.07.2023r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie pomieszczeń dla Koła Gospodyń Wiejskich.
 56. Zarządzenie Nr 55/2023 z dnia 01.08.2023r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie pomieszczeń dla Kół Gospodyń Wiejskich.
 57. Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 04.08.2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie w dniu 14 sierpnia 2023r.
 58. Zarządzenie Nr 57/2023 z dnia 16.08.2023r. w sprawie wykonania wieńców dożynkowych na uroczystości dożynkowe organizowane na terenie gminy Gozdowo.
 59. Zarządzenie Nr 58/2023 z dnia 16.08.2023r. w sprawie wykonania witaczy dożynkowych na uroczystości dożynkowe organizowane na terenie gminy Gozdowo.
 60. Zarządzenie Nr 59/2023 z dnia 16.08.2023r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności z zakresu ewidencji ludności.
 61. Zarządzenie Nr 60/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.
 62. Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 31.08.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wydzierżawienie placu w Gozdowie na organizację pikniku rodzinnego.
 63. Zarządzenie Nr 62/2023 z dnia 31.08.2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2023. << Załączniki
 64. Zarządzenie Nr 63/2023 z dnia 31.08.2023r. zmieniające Zarządzenie nr 53/2023 z dnia 21.07.2023r, w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. << Załączniki
 65. Zarządzenie Nr 64/2023 z dnia 05.09.2023r. w sprawie upoważnienia geodety do wykonania postępowania rozgraniczeniowego w obrębie Kowalewo Boguszyce.
 66. Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 07.09.2023r. w sprawie powołania komisji do odbioru zamówienia publicznego pn."Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach byłego PGR Rempin".
 67. Zarządzenie Nr 66/2023 z dnia 07.09.2023r. w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych. 
 68. Zarządzenie Nr 67/2023 z dnia 08.09.2023r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku.
 69. Zarządzenie Nr 68/2023 z dnia 11.09.2023r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 70. Zarządzenie Nr 69/2023 z dnia 11.09.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wydzierżawienie placu w Gozdowie i Lelicach na organizację pikniku rodzinnego.  
 71. Zarządzenie Nr 70/2023 z dnia 12.09.2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie.
 72. Zarządzenie Nr 71/2023 z dnia 12.09.2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 73. Zarządzenie nr 72/2023 z dnia 18.09.2023r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku.
 74. Zarządzenie Nr 73/2023 z dnia 18.09.2023r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 75. Zarządzenie Nr 74/2023 z dnia 18.09.2023r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 76. Zarządzenie Nr 76/2023 z dnia 29.09.2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. << Załączniki
 77. Zarządzenie Nr 77/2023 z dnia 29.09.2023r. zmieniające Zarządzenie nr 63/2023 z dnia 31.08.2023r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. << Załączniki
 78. Zarządzenie Nr 78/2023 z dnia 29.09.2023r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w przypadku nieobecności.
 79. Zarządzenie Nr 79/2023 z dnia 29.09.2023r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora przedszkola w przypadku nieobecności.
 80. Zarządzenie Nr 85/2023 z dnia 10.11.2023r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Gozdowo. Załącznik Nr 1 ; Załącznik Nr 2 ; Załącznik Nr 3
 81. Zarządzenie Nr 86/2023 z dnia 10.11.2023r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo" oraz "Przebudowa drogi w miejscowości Głuchowo".
 82. Zarządzenie Nr 90/2023 z dnia 16.11.2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla Urzędu Gminy w Gozdowie.
 83. Zarządzenie Nr 91/2023 z dnia 16.11.2023r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.
 84. Zarządzenie Nr 92/2023 z dnia 20.11.2023r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie pożarniczym NISSAN PANFANDER będącym w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelicach.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-24 07:42:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-20 09:39:04
 • Liczba odsłon: 1065
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076846]

przewiń do góry