• Zagospodarowanie przestrzenne

  Sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym załatwiane są w godzinach pracy Urzędu Gminy  w pokoju Nr 14.

  Podstawa prawna:
  *ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami/,
  *ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami/.

  Lokalizacja inwestycji celu publicznego oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu polegające na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się na podstawie ważnego planu miejscowego. Postępowanie administracyjne w tych sprawach prowadzi Starostwo Powiatowe  w Sierpcu  ul. Kopernika 9 , 09-200 Sierpc.

  W przypadku braku planu miejscowego dla wyżej wymienionych inwestycji i przedsięwzięć  Wójt Gminy  na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu postępowania wydaje:

 • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  lub
 • decyzję o warunkach zabudowy.

Wniosek o wydanie takiej decyzji powinien zawierać:

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej,
 • charakterystykę inwestycji obejmującą:
  - określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
  - określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  - określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-29 13:52:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-28 14:03:38
 • Liczba odsłon: 3706
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076556]

przewiń do góry