1. Zarządzenie Nr 1 z 02.01.2018r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego > Zarządzenie Nr 1.doc
 2. Zarządzenie Nr 2 z 05.01.2018r. w sprawie analizy wydatków w 2017 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego > Zarządzenie Nr 2.doc
 3. Zarządzenie Nr 3 z 17.01.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 91/17 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 10 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia w drodze inwentaryzacji weryfikacji stanu aktywów i pasywów Gminy Gozdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 3.doc
 4. Zarządzenie Nr 4 z 25.01.2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok > Zarządzenie Nr 4.doc
 5. Zarządzenie Nr 5 z dnia 26.01.2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2018/2019 > Zarządzenie Nr 5.doc
 6. Zarządzenie Nr 6 z 26.01.2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo > Zarządzenie Nr 6.doc
 7. Zarządzenie Nr 7 z 09.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lelice > Zarządzenie Nr 7.doc  
 8. Zarządzenie Nr 8 z 12.02.2018r. w sprawie zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada 2016 roku > Zarządzenie Nr 8.doc
 9. Zarządzenie Nr 9 z 12.02.2018r. w sprawie zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada 2016 roku > Zarządzenie Nr 9.doc
 10. Zarządzenie nr 10 z 28.02.2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 25 marca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie > Zarządzenie Nr 10.doc
 11. Zarządzenie Nr 11 z 28.02.2018r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego biuletynu informacyjnego Wójta i Rady Gminy Gozdowo „Słowo Gozdowa” >  Zarządzenie Nr 11.doc
 12. Zarządzenie Nr 12 z 09.03.2018r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 12.doc
 13. Zarządzenie Nr 13 z 14.03.2018r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gozdowo położonego w miejscowości Rempin Zarządzenie Nr 13.doc
 14. Zarządzenie Nr 14 z 14.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów użyczenia na czas nieoznaczony > Zarządzenie Nr 14.doc
 15. Zarządzenie Nr 15 z 14.03.2018 r. > Zarządzenie Nr 15.doc
 16. Zarządzenie Nr 16 z 22.03.2018r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania   planu finansowego jednostek za 2017 rok > Zarządzenie Nr 16.doc >> wykonanie budżetu.7z >> wpf - wykonanie za rok 2017.7z
 17. Zarządzenie Nr 17 z 23.03.2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Zarządzenie Nr 17.doc
 18. Zarządzenie Nr 18 z 26.03.2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie >   Zarządzenie Nr 18.doc
 19. Zarządzenie Nr 19 z 27.03.2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym  Urzędu Gminy w Gozdowie nadanym Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 2 lutego 2015r. zmienionym Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 30 czerwca 2015 roku > Zarządzenie Nr 19.doc
 20. Zarządzenie Nr 20 z 06.04.2018r. W sprawie zorganizowania po raz czternasty wieczoru "Zamyślenia Rodaków – w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”, poświęconego honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz powołania Komitetu Organizacyjnego > Zarządzenie Nr 20.doc
 21. Zarządzenie Nr 21 z 06.04.2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego)  p.n. „Przebudowa dróg gminnych w ramach PROW na lata 2014-2020” w skład których wchodzą: a) „Przebudowa części drogi gminnej nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo”; b) „Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Rempin-Kolczyn, gmina Gozdowo” >  Zarządzenie Nr 21.doc
 22. Zarządzenie Nr 22/2018 z 12.04.2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gozdowie > Zarządzenie Nr 22.doc
 23. Zarządzenie Nr 23 z 17.04.2018r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 23.doc
 24. Zarządzenie Nr 24 z 04.05.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie > Zarządzenie Nr 24.doc
 25. Zarządzenie Nr 25 z 07.05.2018r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie w piątek 1 czerwca 2018 roku > Zarządzenie Nr 25.doc
 26. Zarządzenie Nr 26 z 14.05.2018r. w sprawie ogłoszenia XX edycji konkursu „Piękna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda 2018”, zatwierdzenia regulaminu i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu > Zarządzenie Nr 26.zip
 27. Zarządzenie Nr 27 z 17.05.2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie.
 28. Zarządzenie Nr 28 z 21.05.2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie >  Zarządzenie Nr 28.doc
 29. Zarządzenie Nr 29 z 21.05.2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) > Zarządzenie Nr 29.doc
 30. Zarządzenie Nr 30 z 24.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach od roku szkolnego 2018/2019 w formie elektronicznej >   Zarządzenie Nr 30.doc
 31. Zarządzenie Nr 31 z 24.05.2018r. w sprawie ustalenia wzoru  wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium za wysokie wyniki w nauce > Zarządzenie Nr 31.doc
 32. Zarządzenie Nr 32 z 24.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu w Gozdowie na przedstawienie cyrkowe > Zarządzenie Nr 32.doc  
 33. Zarządzenie Nr 33 z 25.05.2018r. w sprawie  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Gozdowie nadanym Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 2 lutego 2015 roku > Zarządzenie Nr 33.doc 
 34. Zarządzenie Nr 34 z 25.05.2018r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Gozdowie > Zarządzenie Nr 34.doc
 35. Zarządzenie nr 34A z 14.06.2018r.w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gozdowo. Zarządzenie 34A 
 36. Zarządzenie Nr 35 z 25.05.2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2018 >  Zarządzenie Nr 35.7z
 37. Zarządzenie Nr 36 z 28.05.2018r. w sprawie powołania Kapituły Konkursowej do przeprowadzenia konkursu „Sołtys Roku 2017 Gminy Gozdowo” > Zarządzenie Nr 36.doc
 38. Zarządzenie Nr 37 z 29.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego znajdującego się w Rempinie > Zarządzenie Nr 37.doc
 39. Zarządzenie Nr 38 z 29.05.2018r. w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego w Rempinie na lokal mieszkalny > Zarządzenie Nr 38.doc
 40. Zarządzenie  nr 39 z 30.05.2018r.  w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego „Fokus na OZE” w placówkach oświatowych z terenu gminy Gozdowo >   Zarządzenie Nr 39.rar  
 41. Zarządzenie N 40 z 30.05.2018r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo >  Zarządzenie Nr 40.doc
 42. Zarządzenie Nr 41 z 30.05.2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gozdowie > Zarządzenie Nr 41.odt   
 43. Zarządzenie Nr 42 z 05.06.2018r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w miejscowości Ostrowy na okres nie dłuższy niż 3 lata >  Zarządzenie Nr 42.doc
 44. Zarządzenie Nr 43 z 05.06.2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko” > Zarządzenie Nr 43.doc
 45. Zarządzenie Nr 44 z 05.06.2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze > Zarządzenie Nr 44.doc
 46. Zarządzenie Nr 45 w sprawie powołania komisji do dokonania pomiarów warunków widoczności przejazdów kolejowo-drogowych i przejść > Zarzadzenie Nr 45.doc
 47. Zarządzenie Nr 45A z 14.06.2018r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 45A.doc
 48. Zarządzenie Nr 46 z 16.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego „Fokus na OZE” > Zarządzenie Nr 46.rar
 49. Zarządzenie Nr 47 z 18.06.2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 23 marca 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Zarządzenie Nr 47.doc
 50. Zarządzenie Nr 48 z dnia 22.06.2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowach > Zarządzenie Nr 48.doc
 51. Zarządzenie Nr 49 z 29.06.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Gozdowo na lata 2018-2028 > Zarządzenie Nr 49.zip
 52. Zarządzenie Nr 50 z 29.06.2018r . w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Gozdowie nadanym Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 2 lutego 2015 roku  oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Gozdowie wprowadzonych przez Wójta Gminy Gozdowo zarządzeniami: N r 65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku;  Nr 113/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku;  Nr 19/2018 z dnia 27 marca 2018 roku;  Nr 33/2018 z dnia 25 maja 2018 roku > Zarządzenie Nr 50.doc
 53. Zarządzenie Nr 51 z 29.06.2018r. w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych w jednostkach organizacyjnych gminy Gozdowo > Zarzadzenie Nr 51.doc
 54. Zarządzenie Nr 52 z 29.06.2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli podmiotów gospodarczych na terenie Gminy w zakresie przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi > Zarządzenie Nr 52.doc
 55. Zarządzenie NR 53 z 04.07.2018r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji uroczystości patriotycznej w Kurowie pod hasłem "DLA NIEPODLEGŁEJ", wpisującej się w obchody w kraju setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości > Zarządzenie Nr 53.doc
 56. Zarządzenie Nr 54 z 9.07.2018r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 54.doc
 57. Zarządzenie Nr 55 z 12.07.2018r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej   własność Gminy Gozdowo   położonej w miejscowości Rogienice > Zarządzenie Nr 55.doc
 58. Zarządzenie nr 56 z 19.07.2018r. w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Wójta Gminy podczas jego nieobecności > Zarządzenie Nr 56.doc
 59. Zarządzenie nr 57 z 20.07.2018r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie działki nr 91 w Rękawczynie > Zarządzenie Nr 57.doc
 60. Zarządzenie Nr 58 z 19.07.2018r. w sprawie  ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze > Zarządzenie Nr 58.doc
 61. Zarządzenie Nr 59 z dnia 19.07.2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Gozdowie > Zarzadzenie Nr 59.doc >> 1 Załacznik nr 1 do regulaminu 
 62. Zarządzenie Nr 60 z 19.07.2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie ustalonego Zarządzeniem Nr 64/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 29.09.2016r. zmienionego Zarządzeniem Nr 108/2017 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 29.12.2018r > zarzadzenie__60_z_19.07-_zm_regulam_wynagr.docx
 63. Zarządzenie Nr 61 z 19.07.2018r. w sprawie zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada 2016 roku > zarzadzenie_nr_61_2018.docx
 64. Zarządzenie Nr 62 z 25.07.2018r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Wójta Gminy Gozdowo > zarzadzenie_62.docx
 65. Zarządzenie Nr 63 z 1.08.2018r.  w sprawie powołania zespołu do przygotowania  i organizacji uroczystości dożynkowych w Lelicach > zarzadzenie_63_z_1.08.2018-doz_lelice.docx
 66. Zarządzenie Nr 64 z 01.08.2018r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji uroczystości dożynkowych w Gozdowie > zarzadzenie_64_-_dozynki__gozdowo.docx
 67. Zarządzenie Nr 65 z 01.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy poszczególnych regionów Gminy Gozdowo" >  zarzadzenie_65-najp_wieniec_gozdowo_lelice.docx;
 68. Zarządzenie Nr 65A z 01.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy regionu parafii Kurowo" >   zarzadzenie_65a-wieniec_doz_kurowko.docx
 69. Zarządzenie Nr 66 z 01.08.2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do realizacji rządowego programu ,,Dobry start” > zarzadzenie_nr_66_-2018.docx
 70. Zarządzenie Nr 67 01.08.2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji > zarzadzenie_67-_swiadcz_wychow.doc
 71. Zarządzenie nr 68 z 01.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na lokalizację placów zabaw w miejscowościach Kolonia Przybyszewo, Białuty i Rogieniczki > zarzadzenie_68-2018.docx    
 72. Zarządzenie Nr 69 z 01.08.2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego)  p.n. „Przebudowa dróg gminnych ujętych w budżecie gminy Gozdowo w 2018r.” w skład których wchodzą:  a)  Przebudowa drogi gminnej nr 370124W Bronoszewice – Kuskowo – Białuty (etap I); b)          Przebudowa drogi gminnej nr 370117W w miejscowości Kolczyn (etap I) >    zarzadzenie_69-2018.docx
 73. Zarządzenie Nr 70 z 14.08.2018r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości > zarzadzenie_70-2018.docx
 74. Zarządzenie Nr 71 z 21.08.2018r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_71_z_2018r..doc
 75. Zarządzenie Nr 72 z 24.08.2018r. w  sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2018 roku > zarzadzenie_72-wykon_budz_za_i_polr_2018.7z
 76. Zarządzenie Nr 73 z 27.08.2018r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_73-2018.docx
 77. Zarządzenie Nr 74 z 27.08.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Gozdowo na lata 2018-2028 > zarzadzenie_nr_74-_zm_wpf.7z  
 78. Zarządzenie Nr 75 z 31.08.2018r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie > zarzadzenie_75-2018.docx
 79. Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 31.08.2018r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Gozdowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r > zarzadzenie76_2018.pdf
 80. Zarządzenie Nr 77 z 31.08.2018r. w sprawie upoważnienia   pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania > zarzadzenie_77_pelnom.docx
 81. Zarządzenie Nr 78 z 31.08.2018r. w sprawie powołania  Pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018roku > zarzadzenie_78_z__2018r..doc  
 82. Zarządzenie Nr 79 z 31.08.2018r. w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół i przedszkola w przypadku ich nieobecności >   zarzadzenie_nr79_zastepstwa_dyrektorow.docx
 83. Zarządzenie Nr 80 z 31.08.2018r. w sprawie oddania mienia stanowiącego własność Gminy Gozdowo w nieodpłatne użyczenie > zarzadzenie_nr_80.docx
 84. Zarządzenie Nr 81 z 01.09.2018r. w sprawie   ustalenia normy zużycia paliwa w   autobusie szkolnym KAROSA RECREO będącym własnością Gminy Gozdowo > zarzadzenie_81.docx
 85. Zarządzenie Nr 82 z 01.09.2018r. w sprawie   ustalenia normy zużycia paliwa w  autobusie szkolnym VW LT - 46 będącym własnością Gminy Gozdowo >   zarzadzenie_82.docx
 86. Zarządzenie Nr 83 z 01.09.2018r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w  autobusie szkolnym RENAULT MASTER będącym własnością Gminy Gozdowo >   zarzadzenie_83_p.docx
 87. Zarządzenie Nr 84 04.09.2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rękawczynie, gmina Gozdowo” > zarzadzenie_84-2018.doc
 88. Zarządzenie Nr 85 z 13.09.2018r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_85-2018.docx
 89. Zarządzenie Nr 86 z 21.09.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu w Gozdowie na organizację pikniku rodzinnego > zarzadzenie_86-2018.docx
 90. Zarządzenie Nr 87 z 21.09.2018r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_87-2018.docx
 91. Zarządzenie Nr 88 z 21.09.2018r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie > zarzadzenie_88-2018.docx
 92. Zarządzenie Nr 89 z 24.09.2018r. w sprawie upoważnienia geodety do wykonania postępowania rozgraniczeniowego w obrębie Gozdowo > zarzadzenie_89-2018.docx
 93. Zarządzenie Nr 90 z 27.09.2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2018 >  zarzadz._nr_90_z_2018_r.7z
 94. Zarządzenie Nr 91 z 28.09.2018r. w sprawie powołania stałej komisji odbiorowej zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych przez Gminę Gozdowo oraz przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych dla ww. zadań z > zarzadzenie_91-_komisja_odbiorowa.doc
 95. Zarządzenie Nr 92 z 28.09.2018r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w  samochodzie osobowym FORD FUSION będącym własnością Gminy Gozdowo >   zarzadzenie_92_p.docx
 96. Zarządzenie Nr 93 z 01.10.2018r . w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego > zarzadzenie_93-najem_lokalu.docx
 97. Zarządzenie nNr 94 z 05.10.2018r . w sprawie   ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze > zarzadzenie_nr_94_nabor.docx ; ogloszenie_nabor_rg.docx
 98. Zarządzenie Nr 95 z 10.10.2018r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości    oznaczonej nr 440/4 położonej w Gozdowie >   zarzadzenie_95.docx
 99. Zarządzenie nr 96 z 12.10.2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli w zakresie potencjalnego spalania odpadów w kotłowniach na terenie Gminy Gozdowo >  zarzadzenie_96-kom_spal_odp_w_kotlown.docx
 100. Zarządzenie Nr 97 z 19.10.2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2018 >  zarzadz._nr_97_z_2018_r.7z
 101. Zarządzenie Nr 98 z 22.10.2018r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie > zarzadzenie_98-reg_org_gzgk_2018.7z  

 102. Zarządzenie Nr 99 z 22.10.2018r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej >  zarzadzenie_nr_99-kom_przetargowa.docx
 103. Zarządzenie Nr 100 z 26.10.2018r.w sprawie powołania Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie > zarzadzenie_100_pow_kierownika.docx
 104. Zarządzenie Nr 101 z 26.10.2018r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy z > zarzadzenie_101_wyzn_osoby.docx
 105. Zarządzenie Nr 102 z 26.10.2018r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Wójta Gminy Gozdowo > zarzadzenie_102.docx  
 106. Zarządzenie Nr 103 z 26.10.2018r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie w piątek 2 listopada 2018 roku >   zarzadzenie_103-__wolny___piatek.docx
 107. Zarządzenie Nr 104 z 
 108. Zarządzenie Nr 105 z 
 109. Zarządzenie Nr 106 z 30.10.2018r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów nieograniczonych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości oraz najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Gozdowo > zarzadzenie_106_komisja_przetarg.docx
 110. Zarządzenie Nr 107 z 30.10.2018r. w sprawie zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem  nr 91/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 28 września 2018 roku > zarzadzenie_107-komisja.   docx
 111. Zarządzenie Nr 108 z 05.11.2018r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_108-przekaz_sprz_pozarn.7z
 112. Zarządzenie Nr 109 z 05.11.2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41 z dnia 30 maja 2018 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gozdowie > zarzadzenie_109.odt
 113. Zarządzenie Nr  110 z 13.11.2018r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo położonych w miejscowości Gozdowo > zarzadzenie_110.docx  
 114. Zarządzenie Nr 111 z 14.11.2018r . w sprawie powołania komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej > zarzadzenie_111_-2018-_brak_dok_arch.doc
 115. Zarządzenie Nr 113 z 03.12.2018r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_113.docx   
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-20 09:45:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-26 11:51:00
 • Liczba odsłon: 1943
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076387]

przewiń do góry