• Zawiadomienie Starosty Sierpeckiego AB.6740.388.2020 z dnia 28.08.2020r. podające do publicznej wiadomości informację o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę  dla  Pana Marka Krowickiego inwestycji pn. budowa 2 budynków inwentarskich ( kurników) o obsadzie 160 DJP każdy, czterech silosów magazynowych,czterech zbiorników na gaz LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą  wg projektu budowlanego na nieruchomości położonej w obrębie 0027 Ostrowy,  jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo,  działka  nr ewid. 66 ./pliki/uggozdowo/obwieszcz ostrowy_20200903090059.pdf
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku nr KO-844/4105/69/18 z dnia 04.03.2019r. o wydaniu przez Kolegium decyzji znak: Nr KO-844/4105/69/18 uchylającej  w całości zaskarżoną decyzję i ustalającą środowiskowe  uwarunkowania  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 położonej w miejscowości Ostrowy gm.Gozdowo. obwieszczenie_sko.pdf
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w w Płocku z dnia 10.12.2018r.   dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta gminy Gozdowo z dnia 5 lipca  Nr  RBK.622.7.2016 o odmowie ustalenia  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewid. 142702_2 Gozdowo obręb 0027Ostrowy pow. sierpecki. obwieszczenie_sko_2018.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 11.10.2018r. zawiadamiające, iż sprzeciw Inwestora na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku wraz z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewid. 142702_2 Gozdowo obręb 0027Ostrowy pow. sierpecki, został przekazany do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku nr KO-573/4105/44/18 z dnia 27.08.2018r. o wydaniu przez Kolegium decyzji znak: Nr KO-573/4105/44/18 uchylającą w całości zaskarżoną decyzję i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.  obwieszzeniesko.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 20.07.2018r. zawiadamiające, iż w związku z odwołaniem złożonym przez Inwestora akta postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewid. 142702_2 Gozdowo obręb 0027Ostrowy pow. sierpecki, zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. obwieszczenie-kurniki-20.07.2018.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo NR RBK.6220.7.2016 z dnia 05.07.2018r. informujące strony o wydaniu odmownej decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2 Gozdowo, obręb Ostrowy, powiat sierpecki  obwieszczenie-ostowystrony.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo NR RBK.6220.7.2016 z dnia 05.07.2018r. informujące społeczeństwo o wydaniu odmownej decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2 Gozdowo, obręb Ostrowy, powiat sierpecki  obwieszczenieostrowyspoleczenstwo.pdf
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku Nr KO-1129/4105/103/17 z dnia 03.01.2018r.  w sprawie wydania decyzji znak: Nr KO-1129/4105/103/17 uchylającej w całości zaskarżoną decyzję nr RBK.6220.7.2016 odmawiającą ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40.000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2 Gozdowo obręb 0027 Ostrowy, pow. sierpecki i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. obwieszczeniesko.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 11.12.2017r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu akt postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2 Gozdowo obręb 0027 Ostrowy do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Płocku w dn. 11.12.2017r. w związku z odwołaniem Pana Marka Krowickiego. obwieszczenie-odwolanieostrowy.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 24.11.2017r. zawiadamiające strony o odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2 Gozdowo obręb 0027 Ostrowy, pow. sierpecki. obwieszczenie_wojta_gminy_24.11.2017ostrowy.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 24.11.2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 szt.  każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewididencyjnej 142702_2 Gozdowo obręb 0027 Ostrowy, pow. sierpecki  obwieszczenie_wojta_gminy_kurniki24.11.2017.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 19.10.2017r. o zawiadomieniu stron o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2  Gozdowo obręb 0027 Ostrowy, pow. sierpecki  obwieszczenieostrowy3.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 04.09.2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2 Gozdowo obręb 027 Ostrowy obwieszczenie-ostrowy2.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 04.09.2017r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tym oceny oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2 Gozdowo obręb 027 Ostrowy  obwieszczenie-ostrowy1.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 30.08.2017r. o przedłużeniu termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2 Gozdowo obręb Ostrowy, pow. sierpecki.  kurniki_ostrowy.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 05.07.2017r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w prawie przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce  nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2 Gozdowo obręb 0027 Ostrowy.  obwieszczenie-udzial.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 05.07.2017r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce  nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2 Gozdowo obręb 0027 Ostrowy.  obwieszczenie-kurniki-pub.wiad..pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy  Gozdowo Nr RBK.6220.7.2016  z dnia 28.04.2017r.  o przedłużeniu terminu na  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na   "Budowa 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000szt. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66 w Ostrowach". obwieszczenie_ostrowy.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy  Gozdowo Nr RBK.6220.7.2016  z dnia 3.03.2017r.  o przedłużeniu terminu na  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na   "Budowa 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000szt. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66 w Ostrowach". obwieszczenie_o_przedluz__terminu.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy  Gozdowo Nr RBK.6220.7.2016  z dnia 16.01.2017r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, szczególnie dotyczących możliwości zapoznania się z dokumentacją  w sprawie  wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem  społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na   "Budowa 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000szt. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66 w Ostrowach". obwieszcz_o_pod__do_wiad_inf_-kurniki_ostrowy.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy  Gozdowo Nr RBK.6220.7.2016  z dnia 16 01.2017r. w sprawie złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego  na   "Budowa 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000szt. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66 w Ostrowach"- na środowisko. obwieszcz_kurniki_ostrowy-uzupel_raportu.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy  Gozdowo Nr RBK.6220.7.2016  z dnia 15.11.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem  społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na   "Budowa 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000szt. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66 w Ostrowach". obwieszczenie_udzial_spoleczenstwa.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy  Gozdowo Nr RBK.6220.7.2016  z dnia 15.11.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na   "Budowa 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000szt. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66 w Ostrowach". obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo Nr RBK.6220.7.2016 z dnia 05.03.2018r. o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w postępowaniu dotyczącym budowy 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w Ostrowach. obwieszczenieostrowy05.03.2018-2.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 05.03.2018r. zawiadamiające strony postępowania o uzupełnieniu raportu ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w Ostrowach. obwieszczenieostrowy05.03.2018-1.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 04.05.2018r. o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2 Gozdowo obręb Ostrowy, pow. sierpecki.  obwieszczenie_04.05.2018.pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo nr RBK.6220.7.2016 z dnia 29.05.2018r. o zebranym materiale dowodowym w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 66 w jednostce ewidencyjnej 142702_2 Gozdowo obręb 0027 Ostrowy, pow. sierpecki.  obwieszczenie-kurnikiostrowy.pdf   

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-15 14:09:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-04 10:50:20
 • Liczba odsłon: 1535
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076471]

przewiń do góry