1. Zarządzenie Nr 1 z 02.01.2017r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie >    zarzadzenie_1.docx
 2. Zarządzenie Nr 2 z 05.01.2017r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo >  zarzadzenie_2-2017.docx
 3. Zarządzenie Nr 3 z 05.01.2017r .w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości   Kolczyn.
 4. Zarządzenie Nr 4 z 05.01.2017r. w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo >  zarzadzenie_nr_4.docx
 5. Zarządzenie Nr 5 z 05.01.2017r. w sprawie analizy wydatków w 2016 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego >  zarzadzenie_5.doc
 6. Zarządzenie Nr 10 z 19.01.2017r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej opłaty za najem budynków wioskowych >  zarzadzenie_10.docx
 7. Zarządzenie Nr 11 z 19.01.2017r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo >   zarzadzenie_11-2017.docx
 8. Zarządzenie Nr 12 z 23.01.2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok >  zarzadzenie_12-harm_wsp_z_org_pozarz__2017.docx
 9. Zarządzenie Nr 13 z 24.01.2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach >  zarzadzenie_nr_13__powol_komisji.doc
 10. Zarządzenie Nr 14 z 30.01. 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdowo >  zarzadzenie_14.doc
 11. Zarządzenie Nr 16 z sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach >  zarzadzenie__nr_16__zatwierdzenie_konkursu.docx
 12. Zarządzenie Nr 17 z 15.02.2017r. w sprawie powołania Kapituły Konkursowej do przeprowadzenia konkursu „Sołtys Roku Gminy Gozdowo” >  zarzadzenie_17_-_komisja_soltys_roku.docx
 13. Zarządzenie Nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie od roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej >  zarzadzenie_nr_18__dziennik_elektroniczny.docx
 14. Zarządzenie Nr 19 z 23.02.2017r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu ekologicznego „ZIELONO MI” >  zarzadzenie_19.7z
 15. Zarządzenie Nr 20 z 23.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do organizacji i rozstrzygnięcia gminnego konkursu ekologicznego „ZIELONO MI” >  zarzadzenie_20-komisja_konk_ekolog.docx
 16. Zarządzenie Nr 21 z 28.02. 2017 r.   w sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno, gmina Gozdowo” >  zarzadzenie_21-komisja.docx
 17. Zarządzenie Nr 26 z 10.03.2017r. w sprawie zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada 2016 roku >  zarzadzenie_26-komisja.docx
 18. Zarządzenie Nr 27 z 15.03.2017r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo >  zarzadzenie_27-2017.docx
 19. Zarządzenie Nr 28 z 15.03.2017r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo >  zarzadzenie_28-2017.docx
 20. Zarządzenie Nr 29 z 22.03.2017r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek    za 2016 rok. > zarz_29-_wykonanie_budzet_za__2016__r.7z
 21. Zarządzenie Nr 30 z 24.03.2017r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości >  zarzadzenie_30.doc
 22. Zarządzenie Nr 31 z 24.03.2017r. w sprawie zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada 2016 roku >  zarzadzenie_31-komisja.docx
 23. Zarządzenie Nr 32 z 31.03.2017r. w spawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo >  zarzadzenie_nr_32_2017.pdf

 24. Zarządzenie Nr 33 z 31.03.2017r. zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Gozdowo na rok 2017 >  zarzadzenie_nr_33_2017.pdf                   

 25. Zarządzenie Nr 34 z 31.03.2017r. w sprawie zorganizowania po raz trzynasty wieczoru "Zamyślenia Rodaków w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II", poświęconego honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz powołania Komitetu Organizacyjnego >  zarzadzenie_nr_34_2017.pdf

 26. Zarządzenie Nr 35 z 31.03.2017r. w sprawie organizacji czasu pracy w okresie przedświątecznym i wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie w dniu 2 maja 2017 roku >   zarzadzenie_nr_35_2017.pdf

 27. Zarządzenie Nr 36 z 31.03.2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach >  zarzadzenie_nr_36_2017.pdf

 28. Zarządzenie Nr 37 z 03.04.2017r. w sprawie wytycznych dotyczących sporządzania arkuszy organizacji pracy szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2017/2018 >  zarzadzenie_nr_37_2017.pdf

 29. Zarządzenie Nr 38 z 03.04.2017r. w sprawie utworzenia oddziału sportowego w szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie >  zarzadzenie_nr_38_2017.pdf

 30. Zarządzenie Nr 39 z 24.04.2017r. w sprawie: ustalenie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo >  zarzadzenie_nr_39_2017.pdf

 31. Zarządzenie Nr 40 z 04.05.2017r. w sprawie udzielania upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych >  zarzadzenie_nr_40_2017.pdf

 32. Zarządzenie Nr 41 z 04.05.2017r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji >  zarzadzenie_nr_41_2017.pdf

 33. Zarządzenie Nr 42 z 04.05.017r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny >  z arzadzenie_nr_42_2017.pdf

 34. Zarządzenia Nr 43 z 04.05.2017r. w sprawie upoważnienia, na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie, Pani Pauliny Czubak - Referenta do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie, do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" > zarzadzenie_nr_43_2017.pdf

 35. Zarządzenie Nr 44 z 04.05.2017r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" >  zarzadzenie_nr_44_2017.pdf

 36. Zarządzenie 45 z 08.05.2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej > zarzadzenie_nr_45_2017.pdf

 37. Zarządzenie 46 z 08.05.2017r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeglądów gwarancyjnych > zarzadzenie_nr_46_2017.pdf

 38. Zarządzenie 47 z 08.05.2017r. w sprawie zmiany członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada 2016 roku > zarzadzenie_nr_47_2017.pdf

 39. Zarządzenia Nr 48 z 11.05.2017r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_nr_48_2017.pdf

 40. Zarządzenie 49 z 05.05.2017r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2017 > zarzadzenie_nr_49_2017.pdf

 41. Zarządzenie Nr 51 w w sprawie ogłoszenia   XIX edycji   konkursu „Piękna , funkcjonalna i   bezpieczna   zagroda   2017”, zatwierdzenia regulaminu i   powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu > zarz_51-konk_zagroda.
 42. Zarządzenie nr 53 z   19.06.2017r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gozdowo > zarzadzenie_nr_53_komisja_do_nagrod.docx
 43. Zarządzenie nr 56 z 20.06.2017r. w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo – Etap I” > zarzadzenie_nr_56.docx
 44. Zarządzenie Nr 64 z 14.07.2017r. w sprawie zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada 2016 roku > zarzadzenie_64-komisja.docx
 45. Zarządzenie nr 65 z 17.07.2017r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_65.docx
 46. Zarządzenie nr 67 z 18.07.2017r. w sprawie   powołania   Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli   ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego > zarzadzenie_nr_67_-_awans_nauczyciela.docx
 47. Zarządzenie Nr 71 z 10.08.2017r. w       sprawie      przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji     o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   oraz informacji   o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek   za   I   półrocze 2017 roku > zarzadzenie_71-_wykon_budzet_za_i_polr__2017r.7z
 48. Zarządzenie  nr 100 z 15.11.2017r. w sprawie  przyjęcia projektu budżetu gminy na 2018 rok.
 49. Zarządzenie nr 105 z 15.12.2017r. w sprawie  powołania komisji ds brakowania  dokumentacji niearchiwalnej.zarzadzenie_nr_1052017.doc
 50. Zarządzenie nr 113 z 30.06.2017r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Gozdowie nadanym Zarządzeniem nr 15 /2015 Wójta Gminy  Gozdowo z dnia 2 lutego 2015 roku.zarzadzenie_nr_113_z_31.12.2015_zm__reg_organ.docx
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-03 12:43:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-15 07:22:05
 • Liczba odsłon: 2508
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248894]

przewiń do góry