Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 26 lutego 2021 roku

 1.  Uchwała  Nr  XXX/199/21 z dnia 26.02.2021r.  w sprawie rozpatrzenia petycji.
 2.  Uchwała  Nr  XXX/200/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie rozpatrzenia petycji.
 3.  Uchwała  Nr  XXX/201/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030.>> załącznik
 4.  Uchwała  Nr  XXX/202/21 z dnia 26.02.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonych w miejscowości Gozdowo, gm. Gozdowo.
 5.  Uchwała  Nr  XXX/203/21 z dnia 26.02.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lelice. 
 6.  Uchwała  Nr  XXX/204/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic w miejscowości Lelice  i Gozdowo, gmina Gozdowo.Załącznik
 7.  Uchwała  Nr  XXX/205/21 z dnia 26.02.2021r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo”.
 8.  Uchwała  Nr  XXX/206/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Gozdowo na lata 2021– 2024.
 9.  Uchwała  Nr  XXX/207/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Cetlin.
 10.  Uchwała  Nr  XXX/208/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gozdowo środków stanowiących fundusz sołecki.
 11.  Uchwała  Nr  XXX/209/21 z dnia 26.02.2021r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Gozdowo na lata 2021-2028.
 12.  Uchwała  Nr  XXX/210/21 z dnia 26.02.2021r.zmieniająca  Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 19 marca  2021 roku

 1. Uchwała  Nr  XXXI/211/21 z 19.03.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Gozdowo na lata 2021-2028.
 2. Uchwała  Nr  XXXI/212/21 z  19.03.2021r. zmieniająca  Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021.
 3. Uchwała  Nr XXXI/213/21 z  19.03.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 15 maja 2021 roku

 1. Uchwała Nr XXXII/214/21 z 17.05.2021r.  w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo. Załącznik 4
 2. Uchwała Nr XXXII/215/21 z 17.05.2021r. w sprawie przyjęcia „ Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla gminy Gozdowo”. Załącznik  do uchwały
 3. Uchwała Nr XXXII/216/21 z 17.05.2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gozdowie i przeznaczenia zysku  bilansowego za rok 2020 na powiększenie wartości kapitału zapasowego  funduszu zakładu. Sprawozdanie za 2020
 4. Uchwała  Nr  XXXII/217/21 z 17.05.2021r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej  w miejscowości Bombalice, Gmina Gozdowo.
 5. Uchwała  Nr  XXXII/218/21 z 17.05.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 6. Uchwała  Nr  XXXII/219/21 z 17.05.2021r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 7. Uchwała  Nr  XXXII/220/21 z 17.05.2021r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminnym transportem zbiorowym na terenie gminy Gozdowo.
 8. Uchwała  Nr XXXII/221/21 z 17.05.2021r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2021-2028.
 9. Uchwała  Nr XXXII/222/21 z 17.05.2021r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 30 września 2021 roku

 1. Uchwała Nr XXXIV/230/21 z 30.09.2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny 2021/2022.
 2. Uchwała Nr XXXIV/231/21 z 30.09.2021r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo służebnościami gruntowymi i przesyłu. 
 3. Uchwała Nr XXXIV/232/21 z 30.09.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w latach 2021-2022.
 4. Uchwała Nr XXXIV/233/21 z 30.09.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2021 – 2028. >>Załączniki
 5. Uchwała Nr XXXIV/234/21 z 30.09.2021r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021.>> Załączniki

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 29 października 2021 roku

 1. Uchwała Nr XXXV/235/21 z 29.10.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/189/20 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2021 rok.
 2. Uchwała Nr XXXV/236/21 z 29.10.2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo.
 3. Uchwała Nr XXXV/237/21 z 29.10.2021r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 4. Uchwała Nr XXXV/238/21 z 29.10.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2021-2028. >> Załączniki
 5. Uchwała Nr XXXV/239 z 29.10.2021r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021. >> Załączniki

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 29 listopada 2021 roku

 1. Uchwała Nr XXXVI/241/21 z 29.11.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  udostępnienie nieruchomości położonych na terenie gminy Gozdowo.
 2. Uchwała Nr XXXVI/242/21 z 29.11.2021r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gozdowo a Gminą Stara Biała i Bielsk w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 3. Uchwała Nr XXXVI/243/21 z 29.11.2021r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie. >> Załącznik   
 4. Uchwała Nr XXXVI/244/21 z 29.11.2021r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok" >> Załącznik
 5. Uchwała Nr XXXVI/245/21 z 29.11.2021r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gozdowo instrumentem płatniczym.
 6. Uchwała Nr XXXVI/246/21 z 29.11.2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 7. Uchwała Nr XXXVI/247/21 z 29.11.2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gozdowo na rok 2022 oraz zwolnień w tym podatku. 
 8. Uchwała Nr XXXVI/248/21 z 29.11.2021r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy na 2022 rok.
 9. Uchwała Nr XXXVI/249/21 z 29.11.2021r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Gozdowo na lata 2021 – 2028. >> Załączniki
 10. Uchwała Nr XXXVI/250/21 z 29.11.2021r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021. >> Załączniki
 11. Uchwała Nr XXXVI/251/21 z 29.11.2021r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup działek położonych w miejscowości Gozdowo, gm. Gozdowo.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 29 grudnia 2021 roku

 1. Uchwała Nr XXXVII/252/21 z 29.12.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonych na terenie gminy Gozdowo.
 2. Uchwała Nr XXXVII/253/21 z 29.12.2021r. w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2022 rok.
 3. Uchwała Nr XXXVII/254/21 z 29.12.2021r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2022 roku.
 4. Uchwała Nr XXXVII/255/21 z 29.12.2021r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Dramin i Parcele.
 5. Uchwała Nr XXXVII/256/21 z 29.12.2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/191/2020 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 6. Uchwała Nr XXXVII/257/21 z 29.12.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo na 2022 rok. >> Załącznik
 7. Uchwała Nr XXXVII/258/21 z 29.12.2021r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gozdowo na 2022 rok. >> Załączniki
 8. Uchwała Nr XXXVII/259/21 z 29.12.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej i zasad jej wypłacania.
 9. Uchwała Nr XXXVII/260/21 z 29.12.2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gozdowo.
 10. Uchwała Nr XXXVII/261/21 z 29.12.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2021-2036.>> Załączniki
 11. Uchwała Nr XXXVII/262/21 z 29.12.2021r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021.>> Załączniki
 12. Uchwała Budżetowa na 2022 rok Gminy Gozdowo Nr XXXVII/263/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.>> Załączniki
 13. Uchwała Nr XXXVII/264/21 z 29.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022–2036.>> Załączniki
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-10 14:52:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-08 08:14:01
 • Liczba odsłon: 1723
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076433]

przewiń do góry