Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.uggozdowo.bip.org.pl/

Urząd Gminy w Gozdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Gozdowie-BIP.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 0020-06-09.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Kolankiewicz, ekolankiewicz@gozdowo.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 364-48-36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Gozdowie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru, gdzie znajduje się Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Informacje dla osób niepełnosprawnych: Wejście do Urzędu: 1. W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Gozdowie, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Sekretarzem Gminy, telefonicznie pod numerem - 24 276-21-12, 24 364-48-22 lub mailowo na adres sekretarz@gozdowo.eu. 2. Sekretarz Gminy, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu i przekazuje informację o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę. 3. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu. 4. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - w dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy Gozdowie, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: •e-mail na adres :sekretariat@gozdowo.eu •faksem na nr tel: 24 364 48 23 •telefonicznie na nr 24 276-21-12 •drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo.

[Liczba odsłon: 1076417]

przewiń do góry