Uchwały z dnia 29 grudnia  2017 roku:

1.       Uchwała Nr XXXI/232/17   zmieniająca   uchwałę   w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    i   Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na   2017   rok. uchwala_232-_zmiany_alkoh.doc

2.       Uchwała Nr XXXI/233/17 w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na   2018 rok. uchwala_233-_program_alhoh._na_2018r.doc

3.       Uchwała Nr XXXI/234/17 w sprawie   uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego gminy Gozdowo. uchwala_234-_studium_2017.docb , zal_1_studium_20.12.2017_wersja_na_sesje.pdf zal_2a-mapa.pdf,  zal_2b-mapa.pdf , zal_3a-mapa.pdf , zal_3b-mapa.pdf,, zal_4_do_studium.doc 

 Wojewoda stwierdził nieważność powyższej uchwały w dniu 02.02.2018r. wydając Rozstrzygniecie nadzorcze Nr WNP-I.4131.11.2018.MO

4.       Uchwała Nr XXXI/235/17 w   sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2018 roku. uchwala_235-_doskonal_nauczycieli.docx

5.       Uchwała Nr XXXI/236/17 w sprawie ustalenia wysokości opłaty z a pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym prowadzonym przez gminę Gozdowo i wysokości dodatkowej opłat za wydłużony pobyt dziecka w Klubie, a także maksymalnej wysokości opłaty   za wyżywienie. uchwala_236_-_oplata__za_pobyt_w_klub_dzieciec.docx - Wojewoda stwierdził nieważność powyższej uchwały w dniu 31.01.2018r. wydając Rozstrzygniecie nadzorcze Nr WNP-P.4131.4.2018.PC

6.      Uchwała Nr XXXI/237/17   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/207/17 Rady Gminy Gozdowo     z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie   i ustalenia Statutu. uchwala_237-_statut_klub_gozdowo.docx

7.       Uchwała Nr XXXI/238/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr 227/XXIV/13 Rady Gminy Gozdowo    z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „KUBUSIOWY RAJ” w Lelicach   i ustalenia Statutu. uchwala_238-statut_klub___lelice.docx

8.       Uchwała Nr XXXI/239/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Załuski. uchwala_239-pom_fin_dla_gm_zaluski.doc

9.       Uchwała Nr XXXI/240/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy    na   2018   rok.   uchwala_240_i__plan_komisji_rewiz.doc,  zal._-plan_kom._rew._na_2018.doc

10.   Uchwała Nr XXXI/241/17 w sprawie zatwierdzenia   planów pracy stałych komisji Rady Gminy      na   2018   rok.   uchwala_241-pl__stal_kom_na_2018.rar

11 . Uchwała Nr XXXI/242/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu. uchwala_242-pom_fin_dla_powiatu.docx

12. Uchwała Nr XXXI/243/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo. uchwala_243_-_regulamin_utrzym_czystosci.doc

13.  Uchwała Nr XXXI/244/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2017-2028. uchwala__244-_zm_wpf.rar

14. Uchwała Nr XXXI/245/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2017 rok. uchwala_245_-zm_budzet.rar

15. Uchwała Nr XXXI/246/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata   2018-2028. uchwala_wpf_2018-2028.rar

16. Uchwała Nr XXXI/247/17 budżetowa Gminy Gozdowo na   2018   rok. uchwala__247-_budzet_2018.rarUchwały z dnia 6 listopada 2017 roku:

1)    Uchwała Nr XXX/217/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach. uchwala_217-_przekszt_sp_lelice.docx

2) Uchwała Nr XXX/218/17    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ostrowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową   w Ostrowach. uchwala_218_-_przekszt_sp_ostrowy.docx

3) Uchwała Nr XXX/219/17    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. uchwala_219-_przekszt_sp_gozdowo.docx

4)    Uchwała Nr XXX/220/17    w sprawie   powołania Zespołu do zaopiniowania   kandydatów na ławników   do   orzekania   w sądach powszechnych na kadencję   2016-2019. uchwala_228-__zesp_do_opin_lawnikow.docx

5)    Uchwała Nr XXX/221/17    w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. uchwala_220-_zniesienie_pomnika_przyrody.doc

6)    Uchwała Nr XXX/222/17    w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako   podstawa    do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku. uchwala_221-_podatek_rolny_2018.docx

7)       Uchwała Nr XXX/223/17    w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, obowiązujących na terenie Gminy Gozdowo oraz zwolnień   w tym podatku. uchwala_222-_pod__nieruch__2018.docx

8)      Uchwała Nr XXX/224/17    w sprawie   przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok. uchwala_223_-_progr_wspol_z_org_pozarz.7z

9)     Uchwała Nr XXX/225/17    w sprawie ustalenia ceny 1m3 wody z wodociągu gminnego oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy. uchwala_224_-cena_wody_na_2018r.docx

10)     Uchwała Nr XXX/226/17 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzane kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie   i   w Lelicach oraz   za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych   oczyszczalni . uchwala_225-cena_sciekow_na_2018r.docx

11)   Uchwała Nr XXX/227/17    w sprawie ustalenia stawki za 1m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie   ścieków (kanalizacja ciśnieniowa) . uchwala_226--cena_sciekow_cisnien_na_2018r.docx

12)     Uchwała Nr XXX/228/17    w sprawie ustalenia opłat za oczyszczone ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach    oraz za w/w ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni. uchwala_227-cena_sciekow_przem_na_2018r.docx

13) Uchwała Nr XXX/229/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo    na lata   2017-2028. uchwala_229_-_zm_wpf.7z

14) Uchwała Nr XXX/230/17 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2017 rok. uchwala_230-_zm_budzet.7z

15)   Uchwała Nr XXX/231/17 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. uchwala_231-_sprzedaz__zab_nieruch_rempin.docx


Uchwały z   dnia   29 września   2017 rok u


 1. Uchwała  Nr XXIX/210/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2017 rok. uchwala_210-zm_pr_alkoh.doc
 2. Uchwała  Nr XXIX/211/17 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości   położonej   w miejscowości Gozdowo.   uchwala_211_-dz_gozdowo.docx
 3. Uchwała  Nr XXIX/212/17 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gozdowo na lata 2018-2023. uchwala_212-strategia_rozw_probl_spol.rar
 4. Uchwała  Nr XXIX/213/17 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo do roku 2022” - uchwala_213-_pos.rar
 5. Uchwała  Nr XXIX/214/17 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. uchwala_214-drogi.7z
 6. Uchwała  Nr XXIX/215/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2017-2028. uchwala__215-zm_wpf.7z
 7. Uchwała  Nr XXIX/216/17 zmieniająca  Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   rok 2017. uchwala__216-zm_budzet.7z


Uchwały z   dnia   11 sierpnia     2017 rok u


1)  Uchwała Nr XXVIII/207/17 w sprawie utworzenia   Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina "   w Gozdowie i ustalenia statutu. uchwala_207-__klub_gozdowo_11.08.2017.docx

2) Uchwała Nr XXVIII/208/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2017-2028. uchwala__208-_zm_wpf.pdf

3) Uchwała Nr XXVIII/209/17 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   rok 2017. uchwala_209_zm_budzet.rar

Uchwały z   dnia  02 czerwca     2017 roku


1)     Uchwała Nr XXVII/202/17 w sprawie zatwierdzenia   rocznego   sprawozdania   finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej   za   2016 rok. sprawozdanie_gbp_za_2016.pdf

2) Uchwała Nr XXVII/203/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gozdowo      za   2016 rok. uchwala_203--_sprawozdanie_fin.docx

3) Uchwała Nr XXVII/204/17 w sprawie udzielenia Wójtowi   Gminy    absolutorium z tytułu wykonania   budżetu za   2016 rok   . uchwala_204-_absolutorium.docx

4) Uchwała Nr XXVII/205/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2017-2028. uchwala_205-_zm_wpf.pdf

5)     Uchwała Nr XXVII/206/17 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2017 rok. uchw_206-zm_budzet.rar


Uchwały z   dnia   12 kwietnia   2017 roku

1)         Uchwała Nr XXVI/197/17   w sprawie utworzenia i przystąpienia   do Spółdzielni   Socjalnej pn. Wioska Słowiańska. uchwala_nr_197-dot_spoldzielni_socjalnej_wioska_slowianska.docx

2)         Uchwała Nr XXVI/198/17   w sprawie   przyjęcia do realizacji   projektu partnerskiego pn.    Zainwestuj w Siebie”. uchwala_nr_198-_projektu__zainwestuj_w_siebie_dzialania_9.1.odt

3)         Uchwała Nr XXVI/199/17   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/184/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10.02.2017r. w sprawie   zaciągnięcia długoterminowych kredytów. uchwala_nr_199-zmiana_zaciagniecie_kredytu.doc

4)         Uchwała Nr XXVI/200/17   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2017-2028.  uchwala_200-zm__wpf_-_12.04.2017_r..pdf

5)         Uchwała Nr XXVI/201/17   zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   rok 2017.   uchw_201-zm_budzet.rar

Uchwały z   dnia 24 marca 2017 roku

1) Uchwała Nr XXV/187/17   w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. uchwala_nr_187-dz__czachowo.docx

2) Uchwała Nr XXV/188/17   w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. uchwala__nr_188-_dz_zabud_rempin.docx

3) Uchwała Nr XXV/189/17   w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. uchwala_189-_siec_szkol_i_obwody.docx

4) Uchwała Nr XXV/190/17   w sprawie przyjęcia lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2017-2020. uchwala_190-pr_op_nad_dzieck.rar

5)   Uchwała Nr XXV/191/17   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. uchwala_191_sprawozd_fin_spzoz_za_2016.7z

6) Uchwała Nr XXV/192/17     w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad   zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy   Gozdowo”. uchwala_nr_192_-_progr_bezd_zwierz.doc

7) Uchwała Nr XXV/193/17   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2017-2028. uchwala_nr_193-_zmiany_wpf_-_24.03.2017_r..pdf

8) Uchwała Nr XXV/194/17   zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2017. uchwala_nr_194__-zm_budzet.rar

9)       Uchwała Nr XXV/195/17   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Gozdowo. uchwala_195-ocena_zasob.7z

10)   Uchwała Nr XXV/196/17   w sprawie ustalenia zasad i kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w   szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo. uchwala_196_-rekrutacja_do_przedszkoli.docx


Uchwały z dnia 10 lutego    2017r.

 1. Uchwała   Nr   XXIV/182/17    w sprawie   przekazania   Szkoły Podstawowej    w Ostrowach do   prowadzenia przez Stowarzyszenie. uchwala_nr_182-_przekaz_sp_ostrowy.docx
 2. Uchwała   Nr   XXIV/183/17    w sprawie   projektu dostosowania sieci szkół podstawowych   i gimnazjum do   nowego   ustroju   szkolnego. uchwala__183-_proj_sieci_szkol_i_obwodow.docx
 3. Uchwała   Nr   XXIV/184/17    w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów. uchwala_nr_184--zaciagniecie_kredytu_na_inwestycje.doc
 4. Uchwała   Nr   XXIV/185/17    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2017-2028. uchwala_185-zmiana_wpf.pdf
 5.   Uchwała   Nr   XXIV/186/17    zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2017 rok. uchwala_186-zm_budzet.rar


Uchwały z dnia 13 stycznia   2017 r. 

 1. Uchwała Nr XXIII/177/17    w sprawie wyznaczenia   do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej     w miejscowości Kolczyn. uchwala__177-_sprzedaz_lelice_dz_61-6.docx
 2. Uchwała Nr XXIII/178/17    w sprawie wyznaczenia   do sprzedaży w drodze bezprzetargowej   nieruchomości położonej         w miejscowości Lelice.  uchwala_178-sprzedaz_kolczyn_dz_61-4.docx
 3. Uchwała Nr XXIII/179/17    w sprawie zamiaru likwidacji   Szkoły Podstawowej w   Ostrowach. uchwala_179-_o_zamiarze_likwidacji_sp_ostrowy.docx
 4. Uchwała Nr XXIII/180/17    w sprawie   określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat   w publicznych przedszkolach   prowadzonych przez Gminę Gozdowo.   uchwala_180-o_oplatach_za_przedszkole.docx
 5.   Uchwała Nr XXIII/181/17    w sprawie przebiegu         i   nadania nazwy ulicy   we wsi   Gozdowo, gminy Gozdowo. uchwala_181-gozdowo_ul_malinowa.doc, mapa_ul_malinowa.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-24 12:27:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-08 12:10:49
 • Liczba odsłon: 2011
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250724]

przewiń do góry