Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 08 lutego 2023 roku

 1. Uchwała Nr XLVIII/342/23 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 2. Uchwała Nr XLVIII/343/23 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów na wydzierżawienie gruntów przeznaczonych na place zabaw.   
 3. Uchwała Nr XLVIII/344/23 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 4. Uchwała Nr XLVIII/345/23 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo.
 5. Uchwała Nr XLVIII/346/23 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 22 lutego 2023 roku

 1. Uchwała Nr XLIX/347/23 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Gozdowo.
 2. Uchwała Nr XLIX/348/23 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. >> Załącznik
 3. Uchwała Nr XLIX/349/23 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu".
 4. Uchwała Nr XLIX/350/23 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023 – 2036. >> Załączniki
 5. Uchwała Nr XLIX/351/23 z dnia 22.02.2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. >> Załączniki
 6. Uchwała Nr XLIX/352/23 z dnia 22.02.2023 r. przekazania petycji według właściwości.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 30 maja 2023 roku

 1. Uchwała Nr LII/360/23 z dnia 30.05.2023 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2022 dla gminy Gozdowo”. << Załącznik
 2. Uchwała Nr LII/361/23 z dnia 30.05.2023 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec prac GDDKiA dotyczących projektowania i realizacji jednego z przedstawionych wariantów drogi krajowej S-10 – wariantu W-1 (niebieski) na terenie Gminy Gozdowo.
 3. Uchwała Nr LII/362/23 z dnia 30.05.2023 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 4. Uchwała Nr LII/363/23 z dnia 30.05.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w roku 2023.
 5. Uchwała Nr LII/364/23 z dnia 30.05.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023 – 2036. << Załączniki
 6. Uchwała Nr LII/365/23 z dnia 30.05.2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. << Załączniki

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 29 czerwca 2023 roku

 1. Uchwała Nr LIII/366/23 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo położonych w miejscowości Gozdowo.
 2. Uchwała Nr LIII/367/23 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie i pokrycia straty bilansowej za rok 2022 z funduszu zakładu.
 3. Uchwała Nr LIII/368/23 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gozdowo, Lelice, Ostrowy. >> Załączniki
 4. Uchwała Nr LIII/369/23 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych na kadencję 2024 - 2027.
 5. Uchwała Nr LIII/370/23 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Gozdowo i udzieleniu wotum zaufania dla Wójta Gminy Gozdowo.
 6. Uchwała Nr LIII/371/23 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
 7. Uchwała Nr LIII/372/23 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
 8. Uchwała Nr LIII/373/23 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023 – 2036. << Załącznik
 9. Uchwała Nr LIII/374/23 z dnia 29.06.2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. << Załączniki

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 23 sierpnia 2023 roku

 1. Uchwała Nr LIV/375/23 z dnia 23.08.2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 2. Uchwała Nr LIV/376/23 z dnia 23.08.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Gozdowo i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w klubie, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 3. Uchwała Nr LIV/377/23 z dnia 23.08.2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gozdowo.
 4. Uchwała Nr LIV/378/23 z dnia 23.08.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023 – 2036. Załącznik
 5. Uchwała Nr LIV/379/23 z dnia 23.08.2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. Załączniki

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 28 września 2023 roku

 1. Uchwała Nr LV/380/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.
 2. Uchwała Nr LV/381/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do orzekania w sądach powszechnych na kadencję 2024 – 2027 i powołania Komisji Skrutacyjnej.
 3. Uchwała Nr LV/382/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych.
 4. Uchwała Nr LV/383/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 5. Uchwała Nr LV/384/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Kurowie.
 6. Uchwała Nr LV/385/2023 z dnia 28.09.2023 r. udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Gozdowie.
 7. Uchwała Nr LV/386/2023 z dnia 28.09.2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/363/23 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w roku 2023.
 8. Uchwała Nr LV/387/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023 – 2036. << Załączniki
 9. Uchwała Nr LV/388/2023 z dnia 28.09.2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. << Załączniki

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 9 listopada 2023 roku

 1. Uchwała Nr LVI/390/2023 z dnia 09.11.2023 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Gozdowie.
 2. Uchwała Nr LVI/391/2023 z dnia 09.11.2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Gozdowo na lata 2023-2025”. << Załącznik
 3. Uchwała Nr LVI/392/2023 z dnia 09.11.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023 – 2036. << Załącznik
 4. Uchwała Nr LVI/393/2023 z dnia 09.11.2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. << Załączniki

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 28 listopada 2023 roku

 1. Uchwała Nr LVII/394/2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gozdowo.
 2. Uchwała Nr LVII/395/2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.
 3. Uchwała Nr LVII/396/2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo położonej w miejscowości Gozdowo.
 4. Uchwała Nr LVII/397/2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.  << Załącznik
 5. Uchwała Nr LVII/398/2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gozdowo na rok 2024 oraz zwolnień w tym podatku.
 6. Uchwała Nr LVII/399/2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 7. Uchwała Nr LVII/400/2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy na 2024 rok.
 8. Uchwała Nr LVII/401/2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w roku 2024.
 9. Uchwała Nr LVII/402/2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023 – 2036. << Załączniki
 10. Uchwała Nr LVII/403/2023 z dnia 28.11.2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2023. << Załączniki

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 28 grudnia 2023 roku

 

 1. Uchwała Nr LVIII/404/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gozdowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 2. Uchwała Nr LVIII/405/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/340/23 Rady Gminy Gozdowo z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 3. Uchwała Nr LVIII/406/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2024 roku.
 4. Uchwała Nr LVIII/407/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo na 2024 rok. << Załącznik
 5. Uchwała Nr LVIII/408/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gozdowo na 2024 rok. << Zał. 1 << Zał. 2 << Zał. 3 << Zał. 4
 6. Uchwała Nr LVIII/409/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”. << Załącznik >>
 7. Uchwała Nr LVIII/410/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bonisławiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bonisławiu.
 8. Uchwała Nr LVIII/411/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023 – 2036. << Załączniki >>
 9. Uchwała Nr LVIII/412/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. << Załączniki >>
 10. Uchwała Nr LVIII/413/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2024–2036. << Załączniki >>
 11. Uchwała Nr LVIII/414/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Gozdowo na 2024 rok. << Załączniki >>
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-02-10 09:25:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-11 10:50:23
 • Liczba odsłon: 763
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250688]

przewiń do góry