Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 08 lutego 2023 roku

 1. Uchwała Nr XLVIII/342/23 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 2. Uchwała Nr XLVIII/343/23 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów na wydzierżawienie gruntów przeznaczonych na place zabaw.   
 3. Uchwała Nr XLVIII/344/23 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 4. Uchwała Nr XLVIII/345/23 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo.
 5. Uchwała Nr XLVIII/346/23 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 22 lutego 2023 roku

 1. Uchwała Nr XLIX/347/23 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Gozdowo.
 2. Uchwała Nr XLIX/348/23 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. >> Załącznik
 3. Uchwała Nr XLIX/349/23 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu".
 4. Uchwała Nr XLIX/350/23 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023 – 2036. >> Załączniki
 5. Uchwała Nr XLIX/351/23 z dnia 22.02.2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2023. >> Załączniki
 6. Uchwała Nr XLIX/352/23 z dnia 22.02.2023 r. przekazania petycji według właściwości.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-02-10 09:25:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-28 12:03:13
 • Liczba odsłon: 68
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 933668]

przewiń do góry