Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 25 marca 2022 roku

 1. Uchwała Nr XXXVIII/265/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie nadania imienia Świętego Jana Pawła II gminnemu budynkowi będącemu siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach.
 2. Uchwała Nr XXXVIII/266/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gozdowo przyjętego uchwałą Nr  XXIV/153/2020 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 czerwca 2020 roku.
 3. Uchwała Nr XXXVIII/267/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.
 4. Uchwała Nr XXXVIII/268/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gozdowo.
 5. Uchwała Nr XXXVIII/269/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonych na terenie gminy Gozdowo.
 6. Uchwała Nr XXXVIII/270/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 7. Uchwała Nr XXXVIII/271/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulicy w miejscowości Lelice, gmina Gozdowo. >> Załącznik
 8. Uchwała Nr XXXVIII/272/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gozdowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 9. Uchwała Nr XXXVIII/273/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w parku zabytkowym w Gozdowie.
 10. Uchwała Nr XXXVIII/274/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo”.
 11. Uchwała Nr XXXVIII/275/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na lata 2022 - 2025.
 12. Uchwała Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gozdowo środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Uchwała Nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/240/21 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w latach 2021 - 2022.
 14. Uchwała Nr XXXVIII/278/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 15. Uchwała Nr XXXVIII/279/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036. >> Załączniki
 16. Uchwała Nr XXXVIII/280/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.
 17. Uchwała Nr XXXVIII/281/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Sierpeckiego przez Gminę Gozdowo.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 20 maja 2022 roku

 1. Uchwała Nr XXXIX/282/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2021 dla gminy Gozdowo”. >> Załącznik
 2. Uchwała Nr XXXIX/283/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022.
 3. Uchwała Nr XXXIX/284/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 maja 2022 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022-2036.
 4. Uchwała Nr XXXIX/285/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie Kowalewo Skorupki, Gmina Gozdowo.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 14 czerwca 2022 roku

 1. Uchwała Nr XL/286/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 2. Uchwała Nr XL/287/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036. >> Załącznik
 3. Uchwała Nr XL/288/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załącznik

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 23 czerwca 2022 roku

 1. Uchwała Nr XLI/289/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 2. Uchwała Nr XLI/290/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.
 3. Uchwała Nr XLI/291/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Stradzewo i okolic.
 4. Uchwała Nr XLI/292/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonych na terenie gminy Gozdowo.
 5. Uchwała Nr XLI/293/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Gozdowo do realizacji projektu pn: „Mobilne rowerowe miasteczko przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
 6. Uchwała Nr XLI/294/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2021 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie i pokrycia straty bilansowej za rok 2021 z funduszu zakładu.
 7. Uchwała Nr XLI/295/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Łysakowo.
 8. Uchwała Nr XLI/296/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo”.
 9. Uchwała Nr XLI/297/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030. >> Załącznik
 10. Uchwała Nr XLI/298/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Gozdowo i udzieleniu wotum zaufania dla Wójta Gminy Gozdowo.
 11. Uchwała Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 12. Uchwała Nr XLI/300/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 13. Uchwała Nr XLI/301/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036. >> Załączniki
 14. Uchwała Nr XLI/302/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 10 sierpnia 2022 roku

 1. Uchwała Nr XLII/303/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny 2022/2023. 
 2. Uchwała Nr XLII/304/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Gozdowo i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w klubie, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 30 września 2022 roku

 1. Uchwała Nr XLIII/307/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 2. Uchwała Nr XLIII/308/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/271/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, obowiązkowej tygodniowej liczby godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 3. Uchwała Nr XLIII/309/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXV/270/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo, zmienionej Uchwałą Nr  XV/111/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXV/270/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia  20 kwietnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
 4. Uchwała Nr XLIII/310/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe.
 5. Uchwała Nr XLIII/311/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Gozdowo.
 6. Uchwała Nr XLIII/312/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzeniu oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy.
 7. Uchwała Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036. >> Załączniki
 8. Uchwała Nr XLIII/314/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 27 października 2022 roku

 1. Uchwała Nr XLIV/316/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036. >> Załączniki
 2. Uchwała Nr XLIV/317/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 30 listopada 2022 roku

 1. Uchwała Nr XLV/318/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie naprawy programu ochrony powietrza. 
 2. Uchwała Nr XLV/319/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gozdowo na rok 2023 oraz zwolnień w tym podatku.
 3. Uchwała Nr XLV/320/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 4. Uchwała Nr XLV/321/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy na 2023 rok.
 5. Uchwała Nr XLV/322/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”. >> Załącznik
 6. Uchwała Nr XLV/323/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 7. Uchwała Nr XLV/324/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2022r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w roku 2023.
 8. Uchwała Nr XLV/325/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2022r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022-2036. >> Załączniki
 9. Uchwała Nr XLV/326/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2022r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 29 grudnia 2022 roku

 1. Uchwała Nr XLVI/335/22 z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036. >> załączniki
 2. Uchwała Nr XLVI/336/22 z dnia 29.12.2022r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2022. >> załączniki
 3. Uchwała Nr XLVI/337/22 z dnia 29.12.2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023–2036. >> załączniki
 4. Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Gozdowo Nr XLVI/338/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku. >> załączniki
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-05 08:49:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-13 10:15:23
 • Liczba odsłon: 1755
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250707]

przewiń do góry