Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 25 marca 2022 roku

 1. Uchwała Nr XXXVIII/265/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie nadania imienia Świętego Jana Pawła II gminnemu budynkowi będącemu siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach.
 2. Uchwała Nr XXXVIII/266/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gozdowo przyjętego uchwałą Nr  XXIV/153/2020 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 czerwca 2020 roku.
 3. Uchwała Nr XXXVIII/267/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.
 4. Uchwała Nr XXXVIII/268/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gozdowo.
 5. Uchwała Nr XXXVIII/269/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonych na terenie gminy Gozdowo.
 6. Uchwała Nr XXXVIII/270/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 7. Uchwała Nr XXXVIII/271/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulicy w miejscowości Lelice, gmina Gozdowo. >> Załącznik
 8. Uchwała Nr XXXVIII/272/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gozdowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 9. Uchwała Nr XXXVIII/273/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w parku zabytkowym w Gozdowie.
 10. Uchwała Nr XXXVIII/274/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo”.
 11. Uchwała Nr XXXVIII/275/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na lata 2022 - 2025.
 12. Uchwała Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gozdowo środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Uchwała Nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/240/21 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w latach 2021 - 2022.
 14. Uchwała Nr XXXVIII/278/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 15. Uchwała Nr XXXVIII/279/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036. >> Załączniki
 16. Uchwała Nr XXXVIII/280/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.
 17. Uchwała Nr XXXVIII/281/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Sierpeckiego przez Gminę Gozdowo.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 20 maja 2022 roku

 1. Uchwała Nr XXXIX/282/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2021 dla gminy Gozdowo”. >> Załącznik
 2. Uchwała Nr XXXIX/283/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022.
 3. Uchwała Nr XXXIX/284/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 maja 2022 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022-2036.
 4. Uchwała Nr XXXIX/285/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie Kowalewo Skorupki, Gmina Gozdowo.

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 14 czerwca 2022 roku

 1. Uchwała Nr XL/286/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 2. Uchwała Nr XL/287/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036. >> Załącznik
 3. Uchwała Nr XL/288/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załącznik

Uchwały Rady Gminy Gozdowo podjęte na sesji w dniu 23 czerwca 2022 roku

 1. Uchwała Nr XLI/289/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 2. Uchwała Nr XLI/290/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.
 3. Uchwała Nr XLI/291/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Stradzewo i okolic.
 4. Uchwała Nr XLI/292/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonych na terenie gminy Gozdowo.
 5. Uchwała Nr XLI/293/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Gozdowo do realizacji projektu pn: „Mobilne rowerowe miasteczko przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
 6. Uchwała Nr XLI/294/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2021 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie i pokrycia straty bilansowej za rok 2021 z funduszu zakładu.
 7. Uchwała Nr XLI/295/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Łysakowo.
 8. Uchwała Nr XLI/296/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo”.
 9. Uchwała Nr XLI/297/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030. >> Załącznik
 10. Uchwała Nr XLI/298/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Gozdowo i udzieleniu wotum zaufania dla Wójta Gminy Gozdowo.
 11. Uchwała Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 12. Uchwała Nr XLI/300/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 13. Uchwała Nr XLI/301/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036. >> Załączniki
 14. Uchwała Nr XLI/302/2022 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-05 08:49:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-10 09:55:43
 • Liczba odsłon: 248
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 846869]

przewiń do góry