Uchwały   z   27 lipca     2018 roku


 1. Uchwała Nr XXXIX/292/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bonisław, Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, Kozice Smorzewo, Kuskowo Bronoszewice, Lelice, Łysakowo, Ostrowy, Rempin, Rękawczyn, Wilkowo, Zbójno , w gminie Gozdowo. >> uchwala_292-mpzp_bonislaw_itd.zip
 2. Uchwała Nr XXXIX/293/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Gozdowo i Kolonia Przybyszewo w gminie Gozdowo . >> uchwala293-mpzp_gozdowo_kol.przybysz.zip
 3. Uchwała Nr XXXIX/294/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Gozdowo w gminie Gozdowo. uchwala_294-_mpzp_gozdowo.zip
 4. Uchwała Nr XXXIX/295/18  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2018-2028. uchwala_295-zm_wpf.7z
 5. Uchwała Nr XXXIX/296/18  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2018 rok. uchwala_296-zm_budzet.7z

Uchwały   z 16 lipca  2018 roku

 1. Uchwała nr XXXVIII/285/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo na lata 2014-2020”. uchwala_285-zm_pl_rozw_lok_gm_gozd.doc, plan_rozwoju_lokalnego-zalacznik_do_wniosku.doc
 2. Uchwała nr XXXVIII/286/18 w sprawie   określenia wysokości opłat za korzystanie   z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,       w którym kończą 6 lat   w publicznych    przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez   Gminę Gozdowo.    uchwala_286-__opl_za_przedsz_od_1_.09.2018_r.docx
 3. Uchwała Nr XXXVIII/287/18  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2018-2028. uchwala_287-_zm_wpf.7z
 4. Uchwała Nr XXXVIII/288/18  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2018 rok . uchwala__288-_zm_budzet.7z
 5. Uchwała nr XXXVIII/289/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie na okres dłuższy niż 3 lata. uchwala_289-_uzycz_dz_-kurowo.doc
 6. Uchwała nr XXXVIII/290/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bonisławiu na okres dłuższy niż 3 lata. uchwala_290-_uzycz_dz_bonislaw.doc
 7. Uchwała nr XXXVIII/291/18 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo   położonej w miejscowości Rogienice. uchwala_291-dz__rogienice.docx


Uchwały   z   12 czerwca     2018 roku

1)   1) Uchwała Nr XXXVII/278/18  w sprawie zmiany uchwały nr XIX/141/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bonisław, Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, Kozice Smorzewo, Stradzewo, Kuskowo Bronoszewice, Lelice, Łysakowo, Ostrowy, Rempin, Rękawczyn, Wilkowo, Zbójno, w gminie Gozdowo. uchwala_278-_zm_mpzp.7z

2) Uchwała Nr XXXVII/279/18  w sprawie zatwierdzenia   rocznego   sprawozdania   finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej   za   2017 rok. uchwala_279-_sprawozd_gbp_za_2017.doc

3)       Uchwała Nr XXXVII/280/18  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gozdowo      za   2017 rok. uchwala_280_-__wykon_budz_za_2017.docx> wykonanie_za_2017__r.7z > czesc_opisowa__2017_r.7z > wpf_-_konca_roku_2017.7z

4)       Uchwała Nr XXXVII/282/18  w sprawie   ustalenia wynagrodzenia   Wójta Gminy. uchwala__282-_wynagrodz_wg.doc

5)       Uchwała Nr XXXVII/283/18  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2018-2028. uchwala_283-zm_wpf.7z

6)       Uchwała Nr XXXVII/284/18  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2018 rok. uchwala_284-zm_budzet.7z


Uchwały  z  14 maja   2018 roku


1)    Uchwała Nr XXXVI/275/18 w sprawie   wyrażenia   zgody na rozwiązanie   stosunku pracy z  radną Gminy Gozdowo.  uchwala_275-_wyraz_zgod_rozw_um_o_prac_z_radna.docx

2) Uchwała Nr XXXVI/276/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/269/18     Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo". uchwala__276-_uchyl_uchw_dot__stypendium.docx

3)     Uchwała Nr XXXVI/277/18   w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo". uchwala_277-__regulamin_stypendium_popraw.docx


Uchwały z 20 kwietnia   2018 roku

 

1)       Uchwała Nr XXXV/268/18 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Gozdowo. uchwala_268-zas_pom_spol.odt,  ocena_zasobow_pomocy_spolecznej_2017.pdf

2)       Uchwała Nr XXXV/269/18 w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo". uchwala_270-regulamin_stypendium_2018_rok.docx

3)       Uchwała Nr XXXV/270/18   w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo. uchwala_270-regulamin_wynagradzania_nauczycieli.docx

4)       Uchwała Nr XXXV/271/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru   zniżek dla nauczycieli   pełniących stanowiska kierownicze, obowiązkowej tygodniowej liczby godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców   zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. uchwala_271-dot._pensum.docx

5)       Uchwała Nr XXXV/272/18 w sprawie podziału gminy Gozdowo na obwody głosowania. uchwala_272_-obwody.7z

6)       Uchwała Nr XXXV/273/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2018-2028. uchwala_273-zm_wpf.7z

7)       Uchwała Nr XXXV/274/18 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2018 rok. uchwala_274_-zm_budzet.7z


Uchwały z 23 marca 2018r.

1)       1) Uchwała Nr   XXXIV/261/18   w sprawie   uchwalenia studium uwarunkowań      i kierunków zagospodarowania   przestrzennego gminy Gozdowo. uchwala_xxxiv_261_18_studium_zal_1-do_publ.pdf> zal_2a-_publ.pdf> zal_2b-_publ.pdf> zal_3a-publ.pdf > zal_3b-_publ.pdf > zal_4-uwagi_publ.doc

2)     Uchwała Nr   XXXIV/262/18   w sprawie   wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność   Gminy Gozdowo,   położonego   w miejscowości Rempin.   uchwala_262-wyzn_do_sprzedazy_lokalu_rempin.docx

3)   Uchwała Nr   XXXIV/263/18   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. uchwala_263-sprawozd_spzoz_za_2017.7z

4)   Uchwała Nr   XXXIV/264/18   w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy   Gozdowo”. uchwala_264_-_bezd_psy.doc

5)   Uchwała Nr   XXXIV/265/18   w sprawie podziału Gminy Gozdowo na okręgi wyborcze. uchwala_265-_okregi.7z

6)       Uchwała Nr   XXXIV/266/18   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2018-2028. uchwala_nr__266_-zm_wpf.7z

7)       Uchwała Nr   XXXIV/267/18   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2018 rok. uchwala_267-zm_budzet.7z


Uchwały z 13 marca 2018r.

1) 1) Uchwała nr XXXIII/260/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów. uchwala_nr__260.-zaciagn_kred_na_inwest.doc


Uchwały z 16 lutego 2018 roku

 

1.       Uchwała Nr XXXII/248/18   w sprawie   wyrażenia zgody na   przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lelice. uchwala_248_-dzierzawa_apteka_lelice.docx

2.       Uchwała Nr XXXII/249/18   w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania   mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdowo na lata   2018-2022. uchwala_249_-_program_gospod__zasob_mieszk.docx

3.       Uchwała Nr XXXII/250/18   w sprawie   uchylenia Uchwały Nr XXXI/236/17 Rady Gminy Gozdowo   z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie   ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym prowadzonym przez gminę Gozdowo i wysokości dodatkowej opłaty     za wydłużony pobyt dziecka w Klubie, a także maksymalnej wysokości opłaty    za wyżywienie. uchwala_250_-_uchyl_uchw_dot_oplaty__za_pobyt_w_klub_dzieciec.docx

4.       Uchwała Nr XXXII/251/18   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym prowadzonym przez gminę Gozdowo oraz maksymalnej wysokości opłaty    za wyżywienie. uchwala_251-_oplata_za_pobyt_w_klubie.docx

5.       Uchwała Nr XXXII/252/18   w sprawie   ustalenia   wysokości   opłaty za wpis   do rejestru żłobków   i klubów   dziecięcych. uchwala_252_-oplata_za_wpis_do_rejestr__zlobk_i_klub_dziec.doc

6.       Uchwała Nr XXXII/253/18     w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. uchwala_253_-_ekwiwalent__straze.doc

7.       Uchwała Nr XXXII/254/18   w sprawie zaciągnięcia długoterminowych   kredytów. uchwala_254-zaciagniecie_kredytu.doc

8.       Uchwała Nr XXXII/255/18   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo     na lata   2018-2028. uchwala_255-_zm_wpf.7z

9.       Uchwała Nr XXXII/256/18   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Załuski. uchwala__256-_pomoc_dla_gminy_zaluski.doc

10.   Uchwała Nr XXXII/257/18   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu. uchwala_257_-pomoc_fin_dla_powiatu.docx

11.   Uchwała Nr XXXII/258/18   zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2018 rok. uchwala_258-zm_budzet.7z

12.   Uchwała Nr XXXII/259/18   w sprawie   zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Gozdowo   zaliczanych do sektora   finansów publicznych,     dla których organem   prowadzącym jest   Gmina Gozdowo. uchwala_259-_wspolna_obsluga.docx


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-12 12:54:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-08 12:12:53
 • Liczba odsłon: 2133
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1281488]

przewiń do góry