ZARZĄDZENIA - ROK 2007

 

UWAGA! Niektóre pliki mogą występować w  formacie PDF. Aby je przeglądać trzeba mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader.

Zarządzenie Nr 1 z dnia 2.01.2007r. w sprawie określenia zasad poboru opłaty skarbowej. (28 KB)

Zarządzenie Nr 2 z 10.01.2007r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy Gozdowo na 2007 rok. (24 KB)

Zarządzenie Nr 3 z dn. 19.01.2007r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (24 KB)

Zarządzenie Nr 4 z dn.19.01.2007r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych połozonych w miejscowości Ostrowy na okres krótszy niz 3 lata. (23 KB)

Zarządzenie nr 5 z dnia 23.01.2007r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych w ramach Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi. (31 KB)

Zarządzenie Nr 6 z dn.26.01.07r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gozdowo. (23 KB)Regulamin organizacyjny Regulamin (282 KB)Schemat organizacyjny Schemat (44 KB)

Zarządzenie Nr 7 z dn.12.02.2007r. w sprawie powołania składu osobowego komisji pzretargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Gozdowo. (24 KB)

Zarządzenie Nr 8 z dnia 23.02.2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów do organów Samorządów Mieszkańców Wsi Gminy Gozdowo oraz przyjęcia terminarza zebrań wyborczych. (97 KB)

Zarządzenie Nr 9 z dnia 23.02.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień. (28 KB)

Zarządzenie Nr 10/2007 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. (559 KB)

Zarządzenie nr 11 z dnia 27.03.2007r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości . (23 KB)

Zarządzenie Nr 12 z dnia 30.03.2007r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej wysokosci zwrotu kosztów przejazdu przysługującego pracownikowi odbywającemu podróż służbową do Płocka , Sierpca i do Warszawy autobusem komunikacji publicznej. (25 KB)

Zarządzenie Nr 13 z dnia 5.04.2007r. w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2007r. dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem w dniu 14.04.2007r. (23 KB)

Zarządzenie Nr 14 z dnia 19.04.2007r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej działek nr 112/19 i 435/3 w Gozdowie na rzecz Banku Spółdzielczego w Sierpcu oraz nieodpłatnego przeniesienia własności znajdującego sie na nich budynku. (25 KB)

Zarządzenie Nr 14/1/2007 z dnia 19.04.2007r. w sprawie zorganizowania wieczoru \"Zamyślenia Rodaków- w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II- honorowemu obywatelowi gminy Gozdowo oraz powołania Komitetu Organizacyjnego wieczoru. (26 KB)

Zarządzenie Nr 15 z dnia 10.05.2007r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (23 KB)

Zarządzenie Nr 16 z dnia 14.05.2007r. w sprawie ustanowienia dnia 8 czerwca 2007r. dniem wolnym od pracy , za odpracowaniem w dniu 19 maja 2007 roku. (24 KB)

Zarządzenie Nr 17 z dnia 16.05.2007r. w sprawie powołania komisji do dokonania spisu i podziału dokumentacji wyborczej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych 12.11.2006r., na dokumentację archiwalną i dokumentację niearchiwalną. (28 KB)

Zarządzenie Nr 18 z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego. (25 KB)

Zarządzenie Nr 19 z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (23 KB)

Zarządzenie Nr 20 z dnia 5 czercwa 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji sprawdzającej lokalizacje obiektów budowlanych na gruntach stanowiących wasność gminy Gozdowo położoncyh w m. Rempin. (22 KB)

Zarządzenie Nr 21 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach. (25 KB)

Zarządzenie nr 22 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Edukacji Regionalnej i Ekologicznej . (65 KB)

Zarządzenie Nr 23 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji do pzreprowadzenia IX edycji konkursu gminnego "Piękna i funkcjonalna zagroda 2007". (24 KB)

Zarządzenie Nr 24 z 20.06.2007r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego . (36 KB)

Zarządzenie Nr 25 z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie odwołania zastępcy wójta . (23 KB)

Zarządzenie Nr 26 z 23.07.2007r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwkupu nieruchomości. (28 KB)

Zarządzenie Nr 27 z dnia 23.07.2007r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo na okres dłuższy niz 3 lata. (36 KB)

Zarządzenie Nr 28 z 23.07.2007r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy Gozdowo na okres krótszy niż 3 lata . (35 KB)

Zarządzenie Nr 29 z dnia 23.07.2007r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo polożonej w miejscowości Kolczyn. (30 KB)

Zarządzenie Nr 30/07 z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gozdowo za I półrocze 2007 roku. (29 KB) , Część opisowa (114 KB) , Wykonanie dochodów i wydatków (115 KB)

Zarządzenie Nr 31 z dnia 1 .08.2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2006 z 22.12.2006r. w sprawie ustalenia limitów finansowych na słuzbowe rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie. (26 KB)

Zarządzenie Nr 32 z 23.08.2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lelicach. (24 KB)

Zarządzenie Nr 33 z 27 sierpnia 2007 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (27 KB)

Zarządzenie Nr 34 z 30.08.2007 roku w sprawie ustalenia zasad wydatkowania środków przeznaczonych na jednorazowe dotacje za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Gozdowo. (58 KB)

Zarządzenie Nr 35/07 z dnia 14.09.2007r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych. (173 KB)

Zarządzenie Nr 36 z dnia 25.09.2007r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych. (27 KB)

Zarządzenie Nr 37 z dnia 27.09.2007r. w sprawie powołania obwodowuych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 21.10.2007 roku. (32 KB)

Zarządzenie Nr 38 z dnia 2.10.2007r. w sprawie ustanowienia dnia 2 listopada 2007 roku dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 24.11.2007 roku. (23 KB)

Zarządzenie Nr 39 z 10.10.2007r. w sprawie przeeprowadzenia w drodze inwentaryzacji weryfikacji stanu aktywow i pasywów Urzędu Gminy Gozdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gozdowo. (360 KB)

Zarządzenie Nr 40 z 12.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dzialki o nr geod. 21/9 o pow. 0,0190ha położonej w Lelicach gm. Gozdowo. (27 KB)

Zarządzenie Nr 41 z dnia 12.10.2007r. w sprawie wyznaczenia do spzredaży w drodze pzretargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy Gozdowo w m. Lisewo Duże. (27 KB)

Zarządzenie nr 42/07 z 18 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w 2007 roku. (30 KB)

Zarządzenie Nr 43 z 19 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku. (40 KB), Załączniki: Zał. nr 1-dochody (41 KB), Zał. Nr1a-dochody,zad.zlecone (45 KB), zał. nr2-wydatki (41 KB), Zal. nr2a-wydatki,zad.zlecone (47 KB),

Zarządzenie Nr 44 z 23.10.2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gozdowie. (25 KB)

Zarządzenie Nr 45 z 31.10.2007r. w sprawie ustalenia sposobu dystrybucji opracowania "Gozdowo-700 lecie Parafii Wszystkich Świętych . (30 KB)

Zarządzenie Nr 46 z 6.11.2007r. w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Gminie Gozdowo. (44 KB)Schemat organizacyjny stanowi Załącznik Nr 1 (25 KB)

Zarządzenie Nr 47 z 7.11.2007r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego biuletynu informacyjnego Wójta i Rady Gminy Gozdowo \"Slowo Gozdowa\" (24 KB)

Zarządzenie Nr 48 z 12.11.2007r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 rok. (25 KB) Załączniki :
Część opisowa (108 KB),
Załączniki od nr 1 do nr 9 (149 KB),
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy- zał.. nr 10 (105 KB)

Zarządzenie nr 49/07 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gozdowo w 2007 roku. (45 KB),Załączniki :
Zał. nr 1-dochody (41 KB),
Zał. nr 1a-dochody-zad.zlecone (45 KB),
Zał. nr 2-wydatki (43 KB),
Zał. nr 2a-wydatki,zad.zlecone (43 KB)

Zarządzenie Nr 50/07 w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Gminy w Gozdowie. (25 KB)

Zarządzenie Nr 51z 6.12.2007r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo, w zakresie spraw finansowych. (107 KB)

Zarządzenie nr 52/07 z 10 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie pożarniczym GAZ 4x4 będącym własnościa Gminy Gozdowo w uzytkowaniu OSP w Gozdowie. (24 KB)

Zarządzenie Nr 53 z 12.12.2007r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Gospdoarki Komunalnej w Gozdowie przy jednoczesnym wykonywaniu obowiązków pracowniczych. (86 KB)

Zarządzenie Nr 54 z 12.12.2007r. w sprawie udzielenia pelnomocnictwa. (264 KB)

Zarządzenie Nr 55 z 17.12.2007r. w sprawie przedlużenia okresów ochrony dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową. (22 KB)

Zarządzenie Nr 56 z nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie. (23 KB) załączniki:
Regulamin organizacyjny (315 KB),
Schemat organizacyjny (43 KB)

Zarządzenie Nr 57 z 21.12.2007r. w sprawie odwołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie. (93 KB)

Zarządzenie Nr 58/07 z 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie. (27 KB)

Zarządzenie Nr 59 z 28.2007r. w sprawie regulacji zasad wydatkowania środków przeznaczonych na jednorazowe dotacje za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach mieszkalnych . (668 KB)

Zarządzenie Nr 60 z 28.12.2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. (1319 KB)

Zarządzenie nr 61 z 28.12.2007r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania spraw weryfikacji wniosków na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków . (159 KB)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 12:00:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:50:01
  • Liczba odsłon: 1994
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250736]

przewiń do góry