ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY CUDZOZIEMCÓW

Możesz się zameldować osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.
Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

1) Zameldowanie na pobyt stały

 • Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia pobytu stałego . Wniosek ten możesz dostać też w urzędzie gminy. Jeśli chcesz, możesz kiedy będziesz się meldować na pobyt stały, jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:  
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie,

Właściciel nie wyraża zgody na twój pobyt w jego lokalu, ale potwierdza, że przebywasz pod konkretnym adresem.
Jeśli nie podpisze odpowiedniego dokumentu, nadal możesz się zameldować. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

 • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:
  • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo,
 • jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:
  • ważny dokument podróży,
  • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości – inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,
 • jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 
  • ważny dokument podróży
  • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce,
   • „Zgoda na pobyt tolerowany”
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. 

Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy

 • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce – jeśli jesteś:
  • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
 • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce – jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy.
 •  

2) Zameldowanie na pobyt czasowy

 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie,

Właściciel nie wyraża zgody na twój pobyt w jego lokalu, ale potwierdza, że przebywasz pod konkretnym adresem.
Jeśli nie podpisze odpowiedniego dokumentu, nadal możesz się zameldować. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

 • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:
  • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo
 • jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:
  • ważny dokument podróży,
  • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości – inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,
 • jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 
  • ważny dokument podróży,
  • wizę. Jeśli twój wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE – przygotuj:
   • ważny dokument podróży
   • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
    • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
    • karta pobytu,
    • „Zgoda na pobyt tolerowany”,
    • zezwolenie na pobyt czasowy,
    • zezwolenie na pobyt stały,
    • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
    • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

 • Dokumenty należy złożyć najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli będziesz w Polsce ponad 3 miesiące oraz jesteś:
  • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
 • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli będziesz w Polsce ponad 30 dni i nie zaliczasz się do powyższej grupy.

Pamiętaj, że nie możesz być w Polsce dłużej, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo do pobytu w Polsce.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-17 15:07:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-16 10:21:22
 • Liczba odsłon: 1018
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076844]

przewiń do góry