Rok 2009

 

UWAGA! Większość plików występuje w formacie PDF. Aby je przeglądać trzeba mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader.

 1. Zarządzenie Nr 1/2009 z 12.01.2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy Gozdowo na 2009 rok. (89 KB) Załączniki : Nr 1- Plan dochodów , Nr 2 - Plan wydatków (100 KB)
 2. Zarządzenie Nr 2 z 29.01.2009r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego biuletynu informacyjnego Wójta i Rady Gminy Gozdowo \\\"S ł owo Gozdowa\\\". (104 KB)
 3. Zarządzenie Nr 3/2009 z 2.02.2009r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu Współpracy Gminy Gozdowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok. (142 KB)
 4. Zarządzenie Nr 4 z dnia 13.02.2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. (128 KB)
 5. Zarządzenie Nr 5/09 z dnia 20.02.2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Gozdowie Regulaminu okresowej oceny pracowników . (1527 KB)
 6. Zarządzenie Nr 6/09 z dnia 20.02.2009r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Gozdowo. (113 KB)
 7. Zarządzenie Nr 7/09 z dnia 20.02.2009r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo położonej w miejscowości Gozdowo. (27 KB)
 8. Zarządzenie Nr 8/09 z dnia 20.02.2009r. w sprawie propozycji nieodpłatnego przejęcia od Nieruchomości Rolnych lokali mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na osiedlu w Rempinie. (28 KB)
 9. Zarządzenie Nr 9/09 z 20.02.2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych w ramach XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem \"Klęska-powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga\". (305 KB)
 10. Zarządzenie Nr 10 z 5.03.2009r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w miejscowości Ostrowy na okres nie dłuższy niz 3 lata. (152 KB)
 11. Zarządzenie Nr 11/09 z 6.03.2009r. w sprawie przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w jednostkach organizacyjnych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo, w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. (111 KB)
 12. Zarządzenie Nr 12/09 z dnia 10.03.2009r. w sprawie szczegółowego określenia liczby nagród Wójta Gminy przyznawanych na koniec roku szkolnego dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce , zgodnie z Regulaminem pzryznawania nagród Wojta gminy Gozdowo dla uczniów za wybitne osiagnięcia i wysokie wyniki w nauce. (141 KB)
 13. Zarządzenie nr 13 z 10.03.2009r. w sprawie wprowadzenia \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gozdowie\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". (1077 KB)
 14. Zarządzenie Nr 14/09 z dnia 10.03.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (2355 KB)
 15. Zarządzenie Nr 15/09 z dnia 10.03.2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainstalowanych na terenie Gminy Gozdowo. (615 KB)
 16. Zarządzenie Nr 16/09 z dnia 10.03.2009r. w sprawie powołania komisji d/s rozpatrywania oraz weryfikacji wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. (142 KB)
 17. Zarządzenie Nr 17/09 z dnia 11.03.2009r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości . (działka nr 668 o pow. 0,0700ha w Gozdowie) (102 KB)
 18. Zarządzenie Nr 18/09 z dnia 13.03.2009r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości . ( dzialka nr 611 o pow. 0,074ha w Gozdowie) (126 KB)
 19. Zarządzenie Nr 19 z 16.03.2009r. w sprawie ogloszenia naboru na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Gozdowie. (73 KB), Załącznik > Ogłoszenie o naborze (590 KB)
 20. Zarządzenie nr 20 z 16.03.2009r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gmniy Gozdowo liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. (33 KB)
 21. Zarządzenie Nr 21 z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gozdowo za 2008 rok. (32 KB) Załączniki : Część opisowa (114 KB), Załączniki nr 1 i nr 2 - wykonanie dochodów i wydatków (103 KB) , Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów (31 KB) , Informacja GBP o planie na koniec 2008r. (31 KB) , Informacja GBP o wykonaniu przychodów i wydatków na koniec 2008r. (32 KB) , Inforamcja GBP o zobowiązaniach i należnościach na koniec 2008r. (32 KB) , Informacja SPZOZ o wykonaniu budżetu (56 KB) , Informacja o przebiegu wykonania GFOŚiGW (44 KB)
 22. Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w m. Lelice na okres dłuższy niż 3 lata. (161 KB)
 23. Zarządzenie Nr 23 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie rozszerzenia Jednolitego Wykazu Akt . (130 KB)
 24. Zarządzenie Nr 24 z 15 kwietnia 2009 roku w sprawie sposobu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdowo. (65 KB)
 25. Zarządzenie Nr 25 z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrdoka Pomocy Społecznej w Gozdowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. (123 KB)
 26. Zarządzenie Nr 26 z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. (127 KB)
 27. Zarządzenie Nr 27/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Gozdowo. (93 KB)
 28. Zarządzenie nr 28 z 22.04.2009r. w sprawie zorganizowania wieczoru \"Zamyślenia Rodaków w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz powołania Komitetu Organizacyjnego Wieczoru. (131 KB)
 29. Zarządzenie nr 29 z dnia 12.05.2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku. (31 KB)
 30. Zarządzenie Nr 30 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gmniy w Gozdowie. (123 KB)Załącznik nr 1 > Regulamin (150 KB)
 31. Zarządzenie Nr 31 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie określenia maksymalnego miesiecznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Gozdowo. (34 KB)
 32. Zarządzenie Nr 32 z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie powołania Komendanta Straży Gminnej w Gozdowie. (109 KB)
 33. Zarządzenie Nr 33 z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie ustalenia limitu finansowego na służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane z telefonu komórkowego przez Komendanta Straży Gminnej w Gozdowie. (84 KB)
 34. Zarządzenie Nr 34 z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia XI edycji konkursu gminnego \"Piękna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda 2009\" oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu. (48 KB)
 35. Zarządzenie nr 35 z dnia 02 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia dnia 12 czerwca 2009 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie, za odpracowaniem. (80 KB)
 36. Zarządzenie Nr 36 z dnia 05 zcerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Gozdowo na 2009 rok. (32 KB)
 37. Zarządzenie Nr 36A z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Nagród Wójta Gminy Gozdowo. (113 KB)
 38. Zarządzenie Nr 37 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie. (140 KB)
 39. Zarządzenie Nr 38 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia limitów finansowych na słuzbowe rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie. (196 KB)
 40. Zarządzenie Nr 39 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia limitu finansowego na służbowe rozmowy telefoniczne , wykonywane z telefonów komórkowych przez dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo. (89 KB)
 41.  
 42. Zarządzenie Nr 40 z 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku. (478 KB), Załączniki > Pokaż (4502 KB)

  Zarządzenie Nr 41 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź,suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. (29 KB)

  Zarządzenie Nr 42 z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (63 KB)

  Zarządzenie Nr 43 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczycieli mianowanych. (25 KB), Załącznik > Pokaż (2657 KB)

  Zarządzenie nr 44 z 31 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. (29 KB), Załączniki > Część opisowa (222 KB), Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychod ó w i rozchodów budżetu gminy na I półrocze 2009 roku. (61 KB), Załączniki nr 1 i 2 - wykonanie dochodów i wydatków . (101 KB)

  Zarządzenie Nr 45 z 31 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gozdowo w 2009 roku. (96 KB)

  Zarządzenie Nr 46 z 11 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - wyprawka szkolna 2009. (105 KB)

  Zarządzenie Nr 47 z 12 sierpnia 2009r. w sprawie określenia ogólnych zasad organizacji dożywiania w stołówkach zorganizowanych w Publicznym Gimnazjum , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo. (446 KB), Załącznik > Pokaż (132 KB)

  Zarządzenie Nr 48 z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w UG w Gozdowie za 15 sierpnia 2009 roku. (96 KB)

  Zarządzenie Nr 49 z 17 sierpnia 2009r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy Gozdowo położonej w m. Rogienice. (109 KB)

  Zarządzenie Nr 50 24 sierpnia 2009r. w sprawie rozpoczęcia prac wdrożeniowych Systemu Zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001-2009 w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (98 KB)

  Zarządzenie Nr 51 z 10 września 2009r. w sprawie pzreprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo , w zakresie spraw finansowych. (502 KB)

  Zarządzenie Nr 52 z 10 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdowo, w zakresie spraw finansowych i administracyjnych . (279 KB)

  Zarządzenie Nr 53 z 10 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia w drodze inwentaryzacji weryfikacji stanu aktywów i pasywów Gminy Gozdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gozdowo . Gozdowo (372 KB)

  Zarządzenie Nr 54 z 17 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 168/3 w Gozdowie, będącej własnością Gminy Gozdowo. (95 KB)

  Zarządzenie Nr 55 z 25 września 2009r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (113 KB)

  Zarządzenie Nr 56 z 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gozdowo w 2009 roku. (375 KB)

  Zarządzenie Nr 57 z 5 października 2009r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stan. wlasność Gm. Gozdowo, położonych w m. Gozdowo. (143 KB)

  Zarządzenie Nr 58 z 5 października 2009r. w sprawie wyznaczenia do spzredaży w drodze pzretargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Lelice , gm. Gozdowo. (119 KB)

  Zarządzenie nr 59 z 7 października 2009r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (127 KB)

  Zarządzenie nr 60 z 10 października 2009r. w sprawie ustalenia normy zuzycia paliwa o samochodzie pożarniczym Jelcz 325M 004 wraz z autopompą Gminy Gozdowo w użytkowaniu OSP w Lelicach. (83 KB)

  Zarządzenie Nr 61 w sprawie zniszczenia czystych bloczków kwitariuszy przychodowych Pu Ku103. (93 KB)

  Zarządzenie Nr 62 z 22 października 2009r. w sprawie zorganizowania obchodow 91 rocznicy Odzyskania Niepodleglości oraz powołania Komitetu Organizacyjnego uroczystości. (209 KB)

  Zarządzenie nr 63 z 30.10.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gozdowo w 2009 roku. (1103 KB)

  Zarządzenie Nr 64 z 30 października 2009r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy zdrowotnej dla dyrektorów szkół z terenu gminy Gozdowo . (125 KB)

  Zarządzenie Nr 65 z 4 listopada 2009r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieogranicz. na sprzedaż dz. nr 36/3 w Rogienicach, będącej wlasnością gm. Gozdowo. (97 KB)

  Zarządzenie Nr 66 z 4.11.2009r. w sprawie powołania komisji do pzreprowadzenia wyceny samochodu pożarniczego marki Jelsz typu 325 004M przekazanego nieodpłatnie pzrez Komendę Powiatową PSP w Sierpcu dla Urzędu Gminy w Gozdowie z przeznaczeniem dla OSP w Lelicach. (85 KB)

  Zarządzenie Nr 67 z 6 listopada 2009r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa inforamcji w Urzędzie Gminy w Gozdowie . (176 KB)

  Zarządzenie nr 68 z 13.11.2009r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 rok. (5562 KB)

  Zarządzenie nr 69 z 13.11.2009r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t. na 2010 rok. (226 KB)

  Zarządzenie Nr 70 z 13 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. (125 KB)

  Zarządzenie Nr 71 z 18.11.2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych w ramach VII edycji konkursu dla dzieci i młodzieży \"Bezpieczna droga do szkoły\". (102 KB)

  Zarządzenie Nr 72 z 23.11.2209r. w sprawie ustalenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w UG w Gozdowie. (2577 KB)

  Zarządzenie nr 73 z 26.11.2009r. w sprawie ustanowienia dnia 28 grudnia 2009r. dniem wolnym od pracy w UG w Gozdowie. (77 KB)

  Zarządzenie Nr 74 z 30.11.2009r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych UG w Gozdowie oraz procedury postępowania w przypadku naruszenia zasad etyki pracownika samorządowego. (807 KB)

  Zarządzenie Nr 75 z 1.12.2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (109 KB)

  Zarządzenie nr 76 z 8.12.2009r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2008 WG Gozdowo z dnia 29.07.2008r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gozdowie. (96 KB)

  Zarządzenie nr 77 z 14.12.2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (106 KB)

  Zarządzenie nr 78 z 21.12.2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gozdowo w 2009 roku. (604 KB)

  Zarządzenie nr 79 z 21.12.2009r. w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności . (226 KB)

  Zarządzenie nr 80 z 21.12.2009r. w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Gozdowie oraz jednostki organizacyjne gminy. (375 KB)

  Zakończono na poz. 80

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 12:05:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:50:41
 • Liczba odsłon: 1968
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250694]

przewiń do góry