Uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia   2016r.


1)        Uchwała Nr XXII/168/16 zmieniającą   uchwałę   w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   i   Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na   2016   rok. uchwala__168-zmiana_uchwaly_alk._na_2016.doc

2)     Uchwała Nr XXII/169/16 w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na   2017 rok. uchwala__169-program_alhoh._na_2017r.doc

3)     Uchwała Nr XXII/170/16 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku. uchwala__170-2016_-dot_dof_dod_zawod.docx

4)      Uchwała Nr XXII/171/16   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy    na   2017   rok.   uchw_171-pl_kom_rew.7z

5)        Uchwała Nr XXII/172/16 w sprawie zatwierdzenia   planów pracy stałych komisji Rady Gminy     na   2017   rok.   uchw_172-pl__stal_kom_na_2017.7z

6)     Uchwała Nr XXII/173/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2016-2028. uchwala_173_-zmiany_wpf_2016.pdf

7)     Uchwała Nr XXII/174/16 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2016 rok. uchw__174-zm_budzet_28.12.2016.7z

8)     Uchwała Nr XXII/175/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata   2017-2028. uchwala_175-_wpf__2017-2028.pdf

9)    Uchwała Nr XXII/176/16   budżetowej Gminy Gozdowo na   2017   rok. uchwala_176-_budzet_na_2017.7z

Uchwały   z   dnia   25 listopada     2016r.:

  1. Uchwała Nr XXI/165/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gozdowo w gminie Gozdowo. uchwala__165-mpzp_gozdowo.7z
  2. Uchwała Nr XXI/166/16   zmieniająca uchwałę w   sprawie   powołania składów osobowych   stałych Komisji Rady Gminy Gozdowo   i określenia   zakresu działania   tych komisji.   uchwala_166-_zm_komisji_budzetu.docx
  3.   Uchwała Nr XXI/167/16 w sprawie przekazania w trwały zarząd   działki   nr 112/11 w Gozdowie oraz   działki     nr 150 w Lelicach   zabudowanych   budynkami ośrodka zdrowia . uchwala__167-przekaz_w_zarzad_osrodek_zdrowia.docx

Uchwały   z   dnia   4 listopada   2016r.:

1) Uchwała Nr XX/146/16   w sprawie   przystąpienia   do opracowania   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla   części miejscowości   Gozdowo i Kolonia Przybyszewo, w gminie Gozdowo . uchwala_146_-mpzp_gozdowo_kol_przybysz.7z

2) Uchwała Nr XX/147/16   w sprawie przebiegu i nadania nazw ulicom we wsi Bonisław. uchwala_nr_147-ulice_bonislaw.7z

3) Uchwała Nr XX/148/16   w sprawie przebiegu i   nadania nazw ulicom   w Gozdowie. uchwala_148-ulice_gozdowo.7z

4) Uchwała Nr XX/149/16   w sprawie przebiegu i   nadania nazwy ulicy   we wsi Lelice. uchwala_149-ulice_lelice.7z

5) Uchwała Nr XX/150/16   w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości   położonej   w miejscowości Gozdowo. uchwala_150-dz__439-7_gozdowo.docx

6) Uchwała Nr XX/151/16   w sprawie   wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu   ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Gozdowo. uchwala_151-dz__439-6_gozdowo-1.docx

7)    Uchwała Nr XX/152/16   zmieniającej uchwałę w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na   2016   rok . uchwal__152-_zm__alk._na_2016.doc

8)    Uchwała Nr XX/153/16   w sprawie   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.   uchwala_153-stawka_za_odpady_kom.docx

9)      Uchwała Nr XX/154/16   w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako   podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 roku.   uchwala_154-_pod_rolny__2017.docx

10)   Uchwała Nr XX/155/16   w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, obowiązujących na terenie Gminy Gozdowo oraz zwolnień   w tym podatku. uchwala__155-pod_nieruch_2017.docx

11) Uchwała Nr XX/156/16   w sprawie   przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok. uchwala_156_-_pr_wsp_z_org_pozarz.7z

12)     Uchwała Nr XX/157/16   w sprawie ustalenia ceny 1m3 wody z wodociągu gminnego oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy. uchwala_157-cena_wody_na_2017r.docx

13)   Uchwała Nr XX/158/16   w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzane kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie   i   w Lelicach oraz   za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych   oczyszczalni . uchwala_158-cena_sciekow_na_2017r.docx

14)    Uchwała Nr XX/159/16   w sprawie ustalenia stawki za 1m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie   ścieków (kanalizacja ciśnieniowa) . uchwala_159-cena_sciekow_cisn_na_2017r.docx

15)   Uchwała Nr XX/160/16   w sprawie ustalenia opłat za oczyszczone ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach oraz za w/w ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni. uchwala_160-cena_sciekow_przem_na_2017r.docx

16)   Uchwała Nr XX/161/16   w sprawie   udzielenia w 2017 roku pomocy   finansowej    w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego. uchwala_161-pom_fin_droga__powiat.doc

17)     Uchwała Nr XX/162/16   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo    na lata   2016-2028. uchw_162-zm_wpf-_04.11.2016_r..pdf

18)     Uchwała Nr XX/163/16   zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2016 rok. uchw_163-zm_budzet.7z

19)   Uchwała Nr XX/164/16   zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. uchw_164-zmiana_rada_spol_spzoz_2016.doc


Uchwały   z   dnia   7 października   2016r.:

1) Uchwała Nr XIX/140/16   z dnia 7 października 2016r. w sprawie   przystąpienia   do opracowania   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowan ia przestrzennego gminy Gozdowo. uchwala_140-studium.doc

2)    Uchwała Nr XIX/141/16   z dnia 7 października m 2016r. w sprawie uchwały w sprawie przystąpienia   do sporządzenia miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego części obrębów   Bonisław, Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, Kozice Smorzewo, Stradzewo, Kuskowo Bronoszewice, Lelice, Łysakowo, Ostrowy, Rempin, Rękawczyn,   Wilkowo,   Zbójno, w gminie Gozdowo. uchwala_141-_mpzp.7z

3)   Uchwała Nr XIX/142/16   z dnia 7 października   2016r. zmieniająca   Uchwałę   w sprawie przyjęcia   „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo na lata   2014-2020”. uchwala_142-_plan_rozw_lok-_aktualizacja.rar

4)    Uchwała Nr XIX/143/16   z dnia 7 października    2016r.    w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu „Sołtys Roku Gminy Gozdowo”. uchwala_143-konk_soltys_roku.rar

5)     Uchwała   Nr   XIX/144/16  z dnia 7 października    2016   roku   w sprawie zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo   na lata   2016-2028. uchwa_144-zm_wpf_-_07.10.2016_r..pdf

6)    Uchwała   Nr   XIX/145/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową   Gminy Gozdowo na   2016 rok. uchw_145-zm_budzet.7z


Uchwały   z   dnia    8 września   2016r.:

1 .    Uchwała Nr XVIII/134/16 w sprawie   uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów   zamieszkałych na terenie gminy Gozdowo. uchwala_134-reg_pom_mater_uczniom.7z

2.     Uchwała   Nr XVIII/135/16 w sprawie wyrażenia   zgody na przystąpienie Gminy Gozdowo do realizacji przedsięwzięcia   polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – wspólnej realizacji projektu pt. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”. uchwala__135-_oze.doc

3.   Uchwała Nr XVIII/136/16 sprawie   wyznaczenia do sprzedaży   w drodze przetargu   ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej   własność Gminy Gozdowo. uchwala_nr__136-_sprzedaz_kuniewo.doc

4.       Uchwała   Nr XVIII/137/16 w sprawie   wyznaczenia do sprzedaży   w drodze bezprzetargowej   nieruchomości stanowiących własność   Gminy Gozdowo. uchwala_137-_sprzedaz_lelice_61-_5__i__61-_4.doc

5.      Uchwała Nr XVIII/138/16 w sprawie   wyznaczenia do sprzedaży   w drodze przetargu   ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność   Gminy Gozdowo. uchwala_nr_138-sprzedaz_gozdowo_439-2.doc

6.   Uchwała   Nr XVIII/139/16   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2016 rok. uchwala_139-zm_budzet.7z


Uchwały   z   dnia    30 czerwca   2016r.:

1.     Uchwała Nr XVII/130/16 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. uchwala_130-_inkaso.doc

2.     Uchwała Nr XVII/131/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. uchwala_131-termin_czestotliwosc_i_tryb_uiszczania_oplaty.doc

3.    Uchwała Nr XVII/132/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2016-2028. uchw_132-zm_wpf.rar

4.    Uchwała Nr XVII/133/16   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2016 rok. uchw_133-zm_budzet.rar


Uchwały   z   dnia   30   maja    2016r.:

1.     Uchwała Nr XVI/123/16 w sprawie   uchwalenia   Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie. uchwala_123-statut_gops.rar

2.     Uchwała Nr XVI/124/16 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Gozdowo. uchw_124-ocena_zas_pom_spol.rar

3.     Uchwała Nr XVI/125/16 w sprawie   nabycia działki   Nr 178/1 położonej   w miejscowości Lelice. uchwala_nr_125-nabycie_gruntow_lelice_droga.doc

4.     Uchwała Nr XVI/126/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gozdowo      za   2015 rok. uchw_126-sprawozd_z_wyk_budz_za_2015.7z

5.     Uchwała Nr XVI/127/16 w sprawie udzielenia Wójtowi   Gminy    absolutorium z tytułu wykonania   budżetu za   2015 rok   . uchwala_127-_absolutorium_akt.docx

6.     Uchwała Nr XVI/128/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2016-2028. uchwala_128_-_zmiany_wpf.pdf

7.     Uchwała Nr XVI/129/16   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2016 rok. uchwala_129-zm_budzet_2016.7z


Uchwały  z dnia 21 marca 2016 roku


1.       Uchwała Nr XV/114/16 z 21.03.2016r.   w sprawie ustalenia opłat za oczyszczone ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni   ścieków   w Gozdowie   i   Lelicach oraz za w/w ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni. uchwala_nr_114-_cena_sciekow_przemyslowych_na_2016r.docx

2.       Uchwała Nr XV/115/16 z 21.03.2016r.   w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania   i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania    od opłat   i   trybu ich pobierania. uchwala_115-_uslugi_opiekuncze.odt

3.       Uchwała Nr XV/116/16 z 21.03.2016r.   w sprawie zatwierdzenia   rocznego   sprawozdania   finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie   za   2015 rok. uchw_116-sprawozd_fin_spzoz_za_2015.7z

4.       Uchwała Nr XV/117/16 z 21.03.2016r.   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. uchw_117-_tj_statut_spzoz_-_2016.7z

5.       Uchwała Nr XV/118/16 z 21.03.2016r.   w sprawie zatwierdzenia   rocznego   sprawozdania   finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej   za   2015 rok. uchwala_nr_118_-sprawozd_biblioteka.docx

6.       Uchwała Nr XV/119/16 z 21.03.2016r.   w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo.” uchwala_nr_119-program_opieki_nad_zwierz_bezd.doc

7.       Uchwała Nr XV/120/16 z 21.03.2016r.   w sprawie   wyznaczenia do sprzedaży   w drodze przetargu   ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność   Gminy Gozdowo. uchwala_nr_120-_wyz_do_sprzed_kuskowo_bronoszewice-1.docx

8.       Uchwała Nr XV/121/16 z 21.03.2016r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2016-2028. uchwala_nr_xv.121.15_rg_z_dnia_21_marca_2016_r..pdf

9.       Uchwała Nr XV/122/16   z 21.03.2016r.   zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2016 rok. uchwala_nr_xv.122.15_rg_z_dnia_21_marca_2016_r.rar


Uchwały  z dnia 21 stycznia 2016r. 1)       Uchwała Nr XIV/107/16   w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo położonych w obrębie geodezyjnym Kuskowo-Bronoszewice. uchwala_107-sprzedaz_dzial___kuskowo_bronoszewice.docx

2)       Uchwała Nr XIV/108/16   zmieniająca Uchwałę Nr X/87/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku, zmienioną Uchwałą Nr XII/90/15 Rady Gminy Gozdowo     z dnia 30 listopada 2015 roku. uchwala_nr_108_-zmiana_pn__2016.docx

3)       Uchwała Nr XIV/109/16   w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska   dla Gminy Gozdowo w latach 2013-2014. uchwala_nr_109__-przyj_rap_ochr_srod.7z

4)       Uchwała Nr XIV/110/16   w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości   i porządku na terenie Gminy Gozdowo. uchwala_nr__110-_regulamin_czystosci_i_porz.doc

5)       Uchwała Nr XIV/111/16   w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. uchw_111_-___uslugi_w_zakresie_odpad.doc

6)         Uchwała Nr XIV/112/16   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata   2016-2028. uchwala_nr_xiv.112.16_rg_z_dnia_28_stycznia_2016_r..pdf

7)        Uchwała Nr XIV/113/16   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na   2016      rok. uchwala_nr_xiv.113.16_z_dnia_28_stycznia_2016_r.rar


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-11 18:56:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-20 19:31:56
  • Liczba odsłon: 2277
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248843]

przewiń do góry