DOFINANSOWANIE  PRACODAWCOM  KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i  zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018r., poz. 2010 ze zm.) zostali zobowiązani do poinformowania Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - także izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę  rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, s.1) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Uni Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013r., s.9),

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu  - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,
 3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi 10 0000 zł
 • Obwieszczenie MEN z dnia 22 marca 2019r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019r., poz.276) – dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020;
 • Obwieszczenie MEN z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020r., poz.106) – dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2020/2021;

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W przypadku, gdy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Termin i miejsce składania wniosku o dofinansowanie

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
 2. Wniosek zgodnie z załączonym wzorem należy złożyć w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, pokój nr 14, tel. 24 3644834.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, w przypadku rozwiązania umowy   z młodocianym pracownikiem z przyczyn niezależnych od pracodawcy, i podjęciem przez młodocianego pracownika nauki zawodu u innego pracodawcy.
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • fakultatywnie aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA),
 • kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca  otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

Załączniki do pobrania

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Zawiadomienie o zawarciu umowy
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-28 12:33:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 12:53:48
 • Liczba odsłon: 1782
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250602]

przewiń do góry