Raport o stanie Gminy Gozdowo za rok 2019

Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy (art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym)

1. Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
4. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
5. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 7 składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
7. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi inaczej.
8. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
9. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania.
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta ."

W związku z faktem, że XXIV Sesja Rady Gminy Gozdowo zwołana na dzień 30 czerwca 2020 roku podczas której rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Gozdowo odbywać się będzie w trybie korespondencyjnym proszę o zgłaszanie uwag i zapytań najpóźniej do dnia poprzedzającego sesje tj. 29.06.2020r.:

 • - drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@gozdowo.eu
  - osobiście w Urzędzie Gminy w Gozdowie
  Zapytania i udzielone na nie odpowiedzi zostaną odczytane podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2020r. o godz. 11.00 w pkt. 17. porządku obrad „Debata nad raportem o stanie Gminy Gozdowo za 2019 rok”./pliki/uggozdowo/aktualizacja_raport.docx
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-29 21:07:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-14 13:26:47
 • Liczba odsłon: 1221
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250788]

przewiń do góry