1. Zarządzenie Nr 1 z 03.01.2020r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 1.doc
 2. Zarządzenie Nr 2 z 03.01.2020r. w sprawie analizy wydatków w 2019 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego > Zarządzenie Nr 2 .doc
 3. Zarządzenie Nr 3 z 07.01.2020r. w sprawie przyjęcia w najem części nieruchomości od Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie > Zarządzenie Nr 3.doc
 4. Zarządzenie Nr 4 z 07.01.2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji i weryfikacji stanu aktywów i pasywów Gminy Gozdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 4.doc
 5. Zarządzenie Nr 5 z 10.01.2020r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo położonej w miejscowości Gozdowo > Zarzadzenie Nr 5.docx
 6. Zarządzenie Nr 6 z 15.01.2020r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze > Zarządzenie Nr 6 .docx
 7. Zarządzenie Nr 7 z 20.01.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kowalewo Skorupki > Zarz ą dzenie Nr 7.doc
 8. Zarządzenie Nr 8 z 21.01.2020r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób organizacji i zasady wykonywania kontroli zarządczej w Gminie Gozdowo i jednostkach organizacyjnych Gminy Gozdowo oraz zasady jej koordynacji, a także instrukcji zarządzania ryzykiem > Zarządzenie Nr 8.doc
 9. Zarządzenie Nr 9 z 27.01.2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych   w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2020/2021 > Zarządzenie Nr 9.docx
 10. Zarządzenie Nr 10 z 27.01.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo > Zarządzenie Nr 10.docx
 11. Zarządzenie Nr 11 z 28.01.2020r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości > Zarz ą dzenie Nr 11.docx
 12. Zarządzenie Nr 12 z 28.01.2020r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości > Zarzadzenie Nr 12 .docx
 13. Zarządzenie Nr 13 z 28.01.2020r. sprawie odwołania p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie > Zarządzenie Nr 13.docx
 14. Zarządzenie Nr 14 z 29.01.2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok > Zarzadzenie Nr 14.docx
 15. Zarządzenie Nr 15 z 13.02.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 15.docx
 16. Zarządzenie Nr 16 z 13.02.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gozdowo > Zarz ą dzenie Nr 16 .docx
 17. Zarządzenie Nr 17 z 14.02.2020r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze > Zarz ą dzenie N r 17.docx
 18. Zarządzenie Nr 18 z 14.02.2020r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do oceny stanu technicznego środków trwałych   wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 18.docx
 19. Zarządzenie Nr 19 z 14.02.2020r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. zarządzenie 19 2020
 20. Zarządzenie Nr 20 z 20.02.2020r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej  w Gminie Gozdowo i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem > Zarządzenie Nr 20.docx >> ogłoszenie o naborze - kierownik GOPS.docx
 21. Zarządzenie Nr 21 z 20.02.2020r. w sprawie zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 73/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 10 września 2019 roku > Zarządzenie Nr 21.docx
 22. Zarządzenie Nr 22 z 24.02.2020r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020 > Zarządzenie Nr 22.docx >> dochody - zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 22.xls >> wydatki - załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 22.xls >> dotacje - zał nr 3 do Zarządzenia Nr 22.xls
 23. Zarządzenie  Nr 23 z 24.02.2020r. w sprawie   powołania  Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej   w Gozdowie.zarzadzenie_23_2020_kierownik_biblioteki.docx
 24. Zarządzenie Nr 24 z  24.02.2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad obiegu dokumentów związanych z delegacjami służbowymi w urzędzie gminy. Zarządzenie 24 2020
 25. Zarządzenie Nr 25 z 20.02.2020r. w sprawie zarządzenia  wyborów uzupełniających w sołectwie Kolczyn > Zarządzenie Nr 25.pdf
 26. Zarządzenie Nr 26 z 28.02.2020r. w sprawie   powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gozdowie > Zarządzenie Nr 26.docx
 27. Zarządzenie Nr 27 z 06.03.2020r. w sprawie określenia ogólnych zasad organizacji dożywiania w stołówkach zorganizowanych w szkołach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo > Zarządzenie Nr 27.doc
 28. Zarządzenie Nr 28 z 10.03.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola   w Gozdowie > Zarządzenie Nr 28.doc
 29. Zarządzenie Nr 29 z 11.03.2020r. w sprawie zawieszenia świadczenia opieki w klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Gozdowo > Zarządzenie Nr 29.docx
 30. Zarządzenie Nr 30 z 12.03.2020r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach marki SUZUKI VITARA będących własnością Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 30.docx
 31. Zarządzenie Nr 31 z 16.03.2020r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw  z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień  i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy. zarzadzenie_31_2020.docx
 32. Zarządzenie Nr 32 z 19.03.2020r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020 > Zarządzenie Nr 32.docx > uzasadnienie do Zarządzenia Nr 32.docx > wydatki - zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 32.xlsx
 33. Zarządzenie Nr 33 z 24.03.2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020 – 2028 > Zarządzenie Nr 33.docx > objaśnienia do WPF.docx > Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
 34. Zarządzenie Nr 34 z 25.03.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie > Zarządzenie Nr 34.docx
 35. Zarządzenie Nr 35 z 25.03.2020r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie > Zarządzenie Nr 35.docx
 36. Zarządzenie Nr 36 z 26.03.2020r. w sprawie zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez Gminę Gozdowo, instytucje publiczne oraz inne podmioty > Zarządzenie Nr 36.docx
 37. Zarządzenie Nr 37 z 27.03.2020r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2019 rok > Zarządzenie Nr 37.docx
 38. Zarządzenie nr 38 z 31.03.2020r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Gozdowo. Zarządzenie 38 2020
 39. Zarządzenie nr 39 z 31.03.2020r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Wójta Gminy Gozdowo. Zarządzenie 39 2020
 40. Zarządzenie Nr 40 z 31.03.2020r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020 > Zarządzenie Nr 40.docx > dochody - zał. nr 1.xlsx > wydatki - zał. nr 2.xlsx, > uzasadnienie do zarzadzenia.docx
 41. Zarządzenie Nr 41 z 31.03.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia  31 października 2019 roku w sprawie powierzenia Panu Patrykowi Karolkowskiemu – pracownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie .Zarządzenie 41 2020
 42. Zarządzenie Nr 42 z 02.04.2020r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 42.docx
 43. Zarządzenie Nr 43 z  02 .04.2020r.   w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie  ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej  w Gminie Gozdowo i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem.zarzadzenie_nr_43_z__2.04.02.2020.docx
 44. Zarządzenie Nr 44 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 28 lutego 2020 roku. Zarządzenie 44 2020
 45. Zarządzenie Nr 45 z 2.04.2020r. w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. Zarządzenie 45 2020
 46. Zarządzenie Nr 46 z 06.04.2020r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu najmu lokalu użytkowego w Gozdowie > Zarządzenie Nr 46.docx
 47. Zarządzenie Nr 47 z 27.04.2020r.w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Gozdowo. Zarządzenie 47 2020 >> zał do zarz 47
 48. Zarządzenie Nr 48 z 14.04.2020r.w sprawie zawieszenia działalności klubów dziecięcych prowadzonych przez Gminę Gozdowo.Zarządzenie 48 2020
 49. Zarządzenie Nr 49 z 15.04.2020r. w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych > Zarządzenie Nr 49.doc
 50. Zarządzenie Nr 50 z 15.04.2020r. w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. > Zarządzenie Nr 50.doc
 51. Zarządzenie nr 51 z 20.04.2020r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry Start", a także do wydawania  w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o których mowa w $10 ust.6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". Zarządzenie nr 51 2020
 52. Zarządzenie nr 52 z 20.04.2020r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia  wychowawczego a także  do wydawania  w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w  art. 13a ust. 2 w/w ustawy. Zarządzenie nr 52  2020
 53. Zarządzenie nr 53 z 20.04.2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do wykonywania zadań organu właściwego  wierzyciela i zadań organu właściwego dłużnika . Zarządzenie nr 53 2020
 54. Zarządzenie nr 54 z 20.04.2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy w wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życie", a także do wykonywania  decyzji w tych sprawach.Zarządzenie nr 54 2020
 55. Zarządzenie nr 55 z 20.04.2020r.w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zarządzenie nr 55 2020
 56. Zarządzenie nr 56 z 20.04.2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Zarządzenie nr 56 2020
 57. Zarządzenie nr 57 z 20.09.2020r.w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych. Zarządzenie nr 57 2020
 58. Zarządzenie nr 58 z 20.04.2020r.zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2020./zarz_58.7z
 59. Zarządzenie nr 59 z 24.04.2020r.w sprawie zawieszenia działalności klubów dziecięcych prowadzonych przez Gminę Gozdowo. Zarządzenie nr 59 2020
 60. Zarządzenie nr 60 z 24.04.2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do wydawania decyzji  administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. zarzadzenie_60.pdf
 61. Zarządzenie Nr 61 z 24.04.2020r.w sprawie powołania Kapituły Konkursowej do przeprowadzenia konkursu „Sołtys Roku 2019 Gminy Gozdowo”. Zarządzenie  61 2020
 62. Zarządzenie nr 62 z 24.04.2020r. w  sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do załatwiania   indywidualnych spraw z zakresu przyznawania uczniom pomocy materialnej o  charakterze socjalnym. Zarządzenie nr 62 2020
 63. Zarządzenie nr 63 z 24.04.2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także  do wydawania w tych sprawach decyzji.Zarządzenie nr 63 2020
 64. Zarządzenie Nr 64 z 24.04.2020r. w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Szpakowicz-Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie. Zarządzenie 64 2020 
 65. Zarządzenie Nr 65 z 29.04.2020r.zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2020. zarz_65-zm_budz.7z
 66. Zarządzenie Nr 66 z 29.04.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych  w Urzędzie Gminy Gozdowo. Zarządzenie 66 2020
 67. Zarządzenie Nr 67 z 29.04.2020r. w sprawie powołania członków stałej Komisji Przetargowej > Zarządzenie Nr 67.doc
 68. Zarządzenie Nr 68 z 30.04.2020r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie. Zarządzenie 68 2020 >>załącznik nr 1  do zarządzenia>>   załącznik 1 >> załącznik 2
 69. Zarządzenie Nr 69 z 07.05.2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2020 roku.Zarządzenie uzasadnienie
 70. Zarządzenie Nr 70 z 07.05.2020r. w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2020. zarz_70.7z
 71. Zarządzenie nr 71 z 15.05.2020r. w sprawie uruchomienia działalności klubów dziecięcych prowadzonych przez Gminę Gozdowo. zarządzenie nr 71 2020
 72. Zarządzenie nr 72 z 25.05.2020r. w sprawie skrócenia czasu pracy i wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie. Zarządzenie  72 2020
 73. Zarządzenie Nr 73 z 28.05.2020r.w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gozdowo za 2019 rok >Zarządzenie 73 2020 >>  Raport o stanie gminy Gozdowo za 2019 rok.pdf
 74. Zarządzenie Nr 74 z 8.06.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Gozdowo i jej jednostkach budżetowych.Zarządzenie 74 2020
 75. Zarządzenie nr 75 z dnia 8.06.2020r. Wójta Gminy Gozdowo (Gminnego Komisarza Spisowego  w sprawie  utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020./pliki/uggozdowo/zarzadzenie_75.docx
 76. Zarządzenie Nr 76 z 08.06.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Urzędzie Gminy w Gozdowie zmienionego Zarządzeniem Nr 10/2018  z dnia 28 lutego 2018 roku. Zarządzenie  76 2020
 77. Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 10.06.2020r. w sprawie powołania  Koordynatora gminnego ds. informatyki i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28.06.2020r. zarzadzenie_nr_77_koord_wybor.doc
 78. Zarządzenie nr 78 z 17.06.2020r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gozdowo. Zarządzenie nr 78 2020
 79. Zarządzenie nr 79 z 17.06.2020r.  w sprawie powołania stałej komisji odbiorowej zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych przez Gminę Gozdowo oraz przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych dla ww. zadań. zarządzenie 79 2020
 80. Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 17.06.2020r.w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. zarzadzenie_80_2020.docx
 81. Zarządzenie Nr 81 z 23.06.2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie  za 2019 rok > Zarządzenie nr 81 2020
 82. Zarządzenie Nr 82 z 29.06.2020r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości  stanowiących własność Gminy Gozdowo  ( działka  nr  80/1 o pow. 0,31ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice).zarzadzenie_82_2020.docx

 83. Zarządzenie   Nr 83/2020 z   13.07.2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2020. zarz._83_wg_z_dnia_13.07.2020_r..docx >>>/pliki/uggozdowo/zarz._83_wg_z_dnia_13.07.2020_r..docx > załączniki
 84. Zarządzenie 84 z 16.07.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola   w Gozdowie /zarzadzenie_nr_84_oglosz_konk_na_stan_dyrekt_przedsz_w_gozdowie.doc
 85. Zarządzenie Nr 85 z 16.07.2020r. w sprawie ustalenia planu działań w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem  SARS-CoV-2 w pracy. Zarządzenie 85 2020
 86. Zarządzenie nr 86 z 29.07.2020r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów nieograniczonych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości oraz najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Gozdowo.  zarzadzenie_86_2020.docx
 87. Zarządzenie nr 87 z 03.08.2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie. /zarzadzenie_nr_87_o_powolaniu_komisji.docx

 88. Zarządzenie nr 88 z 4.08.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 3.08.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie. zarzadzenie_nr_88_zm_zarzadzenia_nr_87.docx    

 89. Zarządzenie nr 89 z 6.08.2020 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. Zarządzenie nr 89 2020

 90. Zarządzenie nr 90 z 6.08.2020r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.Zarządzenie nr 90 2020 

 91. Zarządzenie nr 91 z 10.08.2020r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości  stanowiących własność Gminy Gozdowo. Zarządzenie 91 2020

 92. Zarządzenie nr 92  z 13.08.2020 roku z w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 3.08.2020  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie. zarzadzenie_nr_92_z__13.08.2020_o_zmianie_zarzadzenia_nr_87.docx

 93. Zarządzenie Nr 93/2020  z  21.08. 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na  Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie.    zarzadzenie__nr_93_o_zatwierdzeniu_konkursu.docx

 94. Zarządzenie Nr 94 z 21.08.2020r.w sprawie wykonania wieńców dożynkowych na uroczystości dożynkowe organizowane na terenie gminy Gozdowo.Zarządzenie  94 2020

 95. Zarządzenie Nr 95 z  25.08.2020r. w      sprawie     przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji    o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek  za  I  półrocze 2020 roku. Zarządzenie 95 2020

 96. Zarządzenie Nr 96 z  27.08.2020r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Pracy dla Urzędu  Gminy w Gozdowie. Zarządzenie 96 2020 >>   załącznik 1

 97. Zarządzenie nr 97 z 31.08.2020r. w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektora szkoły i przedszkola w przypadku ich nieobecności.zarzadzenie_nr_97__zastepstwa_dyrektorow.docx

 98. Zarządzenie nr 98 z 31.08.2020r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych >> /pliki/uggozdowo/zarz_98_2020.7z

 99. Zarządzenie Nr 99 z 31.08.2020r. w sprawie powołania członków stałej Komisji Przetargowej. zarządzenie 99 2020

 100. Zarządzenie Nr  100 z 31.08.2020r. w sprawie  sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczanych do użytków rolnych oraz upoważnienia pracowników do dokonywania tych czynności./plikizarzadzenie_100_2020.docx

 101. Zarządzenie Nr 101 z 01.09.2020r. w sprawie świadczenia  usług   w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zarządzenie nr 101 2020

 102. Zarządzenie Nr 101B  z  28.09.2020r.  w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności. zarzadzenie_101_b_2020.docx

 103. Zarządzenie Nr 102 z 01.10.2020r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. Zarządzenie nr 102 2020

 104. Zarządzenie Nr 103 z 01.10.2020r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gozdowo.  Zarządzenie Nr 103 2020

 105. Zarządzenie Nr 104 z 01.10.2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyceny samochodów przekazanych nieodpłatnie przez Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu dla Urzędu Gminy w Gozdowie z przeznaczeniem do realizacji zadań statutowych.Zarządzenie 104 2020

 106. Zarządzenie Nr 105  z 22.10.2020r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2020./zarzadzenie_105-zm_budz.7z

 107. Zarządzenie Nr 106  22.10.2020r. z w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Gozdowo  na lata 2020 – 2028. Zarządzenie 106 2020 zm WPF

 108. Zarządzenie Nr 107 z 29.10.2020r.w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Gozdowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państw i w czasie wojny. Zarządzenie  107 2020

 109. Zarządzenie Nr 108 z 29.10.2020r. w sprawie powierzenia Pani Annie Szpakowicz– Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach.  /zarzadzenie_108_2020.docx

 110. Zarządzenie Nr 109 z 6.11.2020r. w sprawie ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy  rotacyjnej w Urzędzie Gminy w Gozdowie. zarządzenie 109 2020

 111. Zarządzenie Nr 109A z 6.11.2020r.  w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID – 19 w Urzędzie Gminy Gozdowo. Zarządzenie Nr 109A 2020  >> Załącznik 1 >> Załącznik 2 

 112. Zarządzenie Nr 110 z 10.11.2020r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2020. Zarządzenie 110 2020

 113. Zarządzenie Nr 111  z 10.11.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na lokalizację placu zabaw  w Zakrzewku. Zarządzenie 111 2020

 114. Zarządzenie Nr 112 z 10.11.2020r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarządzenie 112 2020

 115. Zarządzenie Nr 113 z 12.11.2020r.   w sprawie  przyjęcia   projektu  budżetu gminy na 2021 rok. Zarządzenie 113 2020

 116. Zarządzenie Nr 114  z 20.11.2020r.w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 103/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia18 grudnia 2019 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Gozdowo./zarzadzenie_114_2020.docx

 117. Zarządzenie Nr 115 z 20.10.2020r.w sprawie  ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. zarządzenie 115 2020 >> obwieszczenie zał

 118. Zarządzenie Nr 116 z 23.11.2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Szpakowicz – p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach. Zarządzenie 116 2020

 119. Zarządzenie Nr 117  z  25.11.2020r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie.   zarzadzenie_nr_117_2020.odt

 120. Zarządzenie Nr 118 z 25.11.2020r.zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2020.Zarządzenie nr 118 2020

 121. Zarządzenie Nr 119 z 25.11.2020r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości zwrotu kosztów zakupu przez   pracowników okularów korygujących wzrok /soczewek kontaktowych  przeznaczonych dla pracowników zatrudniony na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.Zarządzenie

 122. Zarządzenie Nr 120 z 30.11.2020r. w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej pracowników Urzędu Gminy Gozdowo. Zarządzenie 120 z 2020

 123. Zarządzenie Nr 121 z 02.12.2020r. w sprawie obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy ust i nosa przez pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie.Zarządzenie 121 2020

 124. Zarządzenie Nr 122 z 3.12.2020r. w sprawie określenia Regulaminu wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w jednostkach organizacyjnych Gminy Gozdowo oraz powołania Zespołu do spraw wdrożenia PPK i wyznaczenia Koordynatorów. zarządzenie 122 2020

 125. Zarządzenie Nr 123 z 03.12.2020r. w sprawie  wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego planu kapitałowego dla Urzędu Gminy w Gozdowie.  Zarządzenie  123 2020

 126. Zarządzenie Nr 124 z 10.12.2020r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie.  zarzadzenie_nr_124_2020_inf_niejawne.doc

 127. Zarządzenie Nr 125 z 23.12.2020r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. Zarządzenie 125 2020

 128. Zarządzenie Nr 126 z 23.12.2020r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia tabeli sygnałowej „KURIER”. Zarządzenie nr 126 2020

 129. Zarządzenie Nr 127 z 23.12.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu przykościelnego w miejscowości Kurowo, gmina Gozdowo.Zarządzenie 127 2020

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data dodania: 2020-07-26 23:15:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-18 12:28:02
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-13 07:36:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-18 12:28:02
 • Liczba odsłon: 3918
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1248852]

przewiń do góry