Zarządzenia 2012

 

 1. Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 3.01.2012r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania i wdrożenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych " oraz "Regulaminu pracy komisji konkursowej". (84 KB)
 2. Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie powołania zespołu powypadkowego. (36 KB)
 3. Zarządzenie Nr 3/2012 z 11.01.2012r.w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” (269 KB)
 4. Zarządzenie Nr 4/212 z 11.01.2012r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy komisji przetargowej” (114 KB)
 5. Zarządzenie Nr 5 z 11 stycznia 2012 r. w sprawie analizy wydatków w 2011 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego. (280 KB)
 6. Zarządzenie Nr 6/2012 z 11.01.2012r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. (81 KB)
 7. Zarządzenie Nr 7 z 11 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu socjalnego znajdującego się w Rempinie. (33 KB)
 8. Zarządzenie Nr 8/2012 z 11.01.2012r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie” (35 KB) >> ( załącznik do uzytku wewnętrznego )
 9. Zarządzenie Nr 9/2012 z 11.01.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (13 KB)
 10. Zarządzenie nr 10/2012 z 12.01.2012r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (30 KB)
 11. Zarządzenie nr 11 z 26.01.2012r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 75/2 i 74/7 położonych w miejscowości Lelice. (38 KB)  (38 KB)
 12. Zarządzenie Nr 12 z 27.01.1012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdowo. (5 KB)
 13. Zarządzenie Nr 13 z 1 lutego 2012r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (37 KB)
 14. Zarządzenie nr 14 z 2.02.2012r.w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. (35 KB)
 15. Zarządzenie 15 z 3.02.2012r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzedu Gminy w Gozdowie".- instrukcja do użytku wewnętrznego(186 KB) 
 16. Zarządzenie nr 16 z 20.02.2012r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w miejscowości Ostrowy na okres nie dłuższy niż 3 lata. (33 KB)
 17. Zarządzenie nr 17 z 20.02.2012r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lelice na okres nie dłuższy niż 3 lata. (33 KB)
 18. Zarządzenie nr 18 z 21.02.2012r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. (25 KB) 
 19. Zarządzenie Nr 19 z 21 lutego 2012 roku w sprawie przekazania w trwały zarząd działki nr 71 w Gozdowie. (32 KB)
 20. Zarządzenie Nr 20 z 1 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku. (26 KB)
 21. Zarządzenie nr 21 z 12.03.2012r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2011 r. (176 KB)
 22. Zarządzenie Nr 22/2012 z 28.03.2012r. sprawie ustalenia limitów finansowych na służbowe rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie. (15 KB)
 23. Zarządzenie Nr 23 z 29.03.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych w ramach XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas „malują”. (29 KB)
 24. Zarządzenie Nr 24 z 6 .04. 2012 roku w sprawie zmiany Woeloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020. (62 KB)
 25. Zarządzenie Nr 25 z 13 kwietnia 2012 rokuw sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, na czas choroby Pana Sylwestra Czajkowskiego, Panu Wiesławowi Szczechowiczowi – pracownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie . (24 KB)
 26. Zarządzenie Nr 26 z 13.04.2012r.w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gozdowo za 2011 r. (1477 KB)
 27. Zarządzenie Nr 27/12 z 16 kwietnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli sprawdzającej, w stołówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo, w zakresie prowadzenia i funkcjonowania oraz wydatkowania środków . (22 KB)
 28. Zarządzenie Nr 28 z 20.04.2012r. w sprawie zorganizowania po raz ósmy wieczoru „Zamyślenia Rodaków – w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”, honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz powołania Komitetu Organizacyjnego wieczoru. (29 KB)
 29. Zarządzenie Nr 29 z 24.04.2012r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w autobusie szkolnym Jelcz LO 90 M będącym własnością Gminy Gozdowo. (26 KB)
 30. Zarządzenie Nr 30 z 15.05.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia XIV edycji konkursu gminnego „Piękna , funkcjonalna i bezpieczna zagroda 2012” oraz zatwierdzenie regulaminu konkursu. (50 KB)
 31. Zarządzenie Nr 31 z 17.05.2012r. w sprawie powołania zespołu do opracowania i wdrożenia dokumentów wymienionych w (28 KB)
 32. Zarządzenie nr 32 z 17.05.2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (25 KB)
 33. Zarządzenie nr 33 z 18.05.2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyceny samochodu marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2.5 TDI przekazanego nieodpłatnie przez Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu dla Urzędu Gminy w Gozdowie z przeznaczeniem do dowozu dzieci do szkół oraz realizacji innych zadań statutowych. (23 KB)
 34. Zarządzenie nr 34 z 30 maja 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali socjalnych znajdujących się w Rempinie. (32 KB)
 35. Zarządzenie nr 35 z 4.06.2012r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji uroczystości40-lecia Samorządu Gminy Gozdowo (1972-2012) (28 KB)
 36. Zarządzenie Nr 36 z 4 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia limitów finansowych na służbowe rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie. (13 KB)
 37. Zarządzenie nr 37 z 14.04.2012r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego biuletynu informacyjnego Wójta i Rady Gminy Gozdowo „Słowo Gozdowa” (12 KB)
 38. Zarządzenie nr 38 z 21.06.2012r. w sprawie przeprowadzenia wyboru na usługi edukacyjne oraz ustalenia zasad rekrutacji uczestników do projektów realizowanych w nowym roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych z terenu gminy Gozdowo. (328 KB)
 39. Zarządzenie nr 39 z 21 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Nagród Wójta Gminy Gozdowo dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce. (14 KB)
 40. Zarządzenie nr 40 z 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”. (13 KB)
 41. Zarządzenie nr 41 z 3.07.2012r.w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n. „Rozwój obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Gozdowo poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego.” (35 KB)
 42. Zarządzenie nr 42 z 3.07.2012r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n. „Przebudowa drogi gminnej w m. Golejewo” gmina Gozdowo, powiat sierpecki. (36 KB)
 43. Zarządzenie nr 43 z dnia 3 .077.2012 rokuw sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności w zakresie realizacji w 2012-2014r. projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (27 KB)
 44. Zarządzenie nr 44 z 13.07.2012r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji uroczystości dożynkowych w Lelicach (41 KB)
 45. Zarządzenie nr 45 z 13.07.2012r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji dożynek powiatowych w Gozdowie. (42 KB)
 46. Zarządzenie nr 46 z 13.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Gozdowo” (18 KB)
 47. Zarządzenie nr 47 z 13.07.2012r. w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego przy kompleksie Szkół w Gozdowie”. (19 KB)
 48. Zarządzenie nr 48 z 20 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. (13 KB) 
 49. Zarządzenie nr 49 z 26.07.2012r. w sprawie odwołania Pana Sylwestra Czajkowskiego ze stanowiska Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie oraz powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. (13 KB)
 50. Zarządzenie nr 50 z 26.07.2012r.w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (38 KB)
 51. Zarządzenie Nr 51 z 26.07.2012r. w sprawie zawieszenia Pana Kazimierza Borowskiego w czynnościach Sołtysa Sołectwa Rękawczyn . (32 KB)
 52. Zarządzenie nr 52 z 30.07.2012r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n. „Przebudowa drogi gm. Dzięgielewo-Kolczyn-Głuchowo na odcinku Dzięgielewo-Kolczyn o dł. 2,5km” gmina Gozdowo, powiat sierpecki. (35 KB)
 53. Zarządzenie Nr 53 z 30.07.2012r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach. (11 KB)
 54. Zarządzenie Nr 54 z 30.07.2012r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie. (11 KB)
 55. Zarządzenie Nr 55 z 30.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (13 KB) 
 56. Zarządzenie nr 56 z 1.08.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy z rejonu Ostrów” (18 KB)
 57. Zarządzenie nr 57 z 10.08.2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gozdowo i jednostkach organizacyjnych gminy. (73 KB)
 58. Zarządzenie nr 58 z 10.08.2012r. w sprawie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości (1144 KB)
 59. Zarządzenie Nr 59 z 10.08.2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2012 r. (28 KB)
 60. Zarządzenie Nr 60 z 14.08.2012r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. (26 KB)
 61. Zarządzenie Nr 61 z 16.08.2012r. w sprawie odwołania pełnomocnictw i upoważnień udzielonych Panu Bogdanowi Kaczorowskiemu w związku z zatrudnieniem w Urzędzie Gminy w Gozdowie na stanowisku Sekretarza Gminy. (15 KB)
 62. Zarządzenie nr 62 z 27.08.2012r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej dokumentacji z zakresu pracy Pana Bogdana Kaczorowskiego. (14 KB)
 63. Zarządzenie nr 63 z 27.08.2012r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do zebrania wiejskiego sołectwa Rekawczyn o odwołanie Pana Kazimierza Borowskiego z funkcji sołtysa sołectwa Rekawczyn. (27 KB)
 64. Zarządzenie nr 64 z 28.08.2012r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo na czas nieoznaczony. (39 KB)
 65. Zarządzenie Nr 65 z 30.08.2012r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2012 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie odwołania pełnomocnictw i upoważnień udzielonych Panu Bogdanowi Kaczorowskiemu w związku z zatrudnieniem w Urzędzie Gminy w Gozdowie na stanowisku Sekretarza Gminy. (14 KB)
 66. Zarządzenie Nr 66 z 30.08.2012r.w sprawie powołania Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (12 KB)
 67. Zarządzenie nr 67 z 31.08.2012r.w sprawie odwołania Pana Wiesława Szczechowicza – pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie z funkcji p.o. Kierownika Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. (12 KB)
 68. Zarządzenie Nr 68 z dnia 31.08.2012r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 51/12 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zawieszenia Pana Kazimierza Borowskiego w czynnościach Sołtysa Sołectwa Rękawczyn . (26 KB)
 69. Zarządzenie nr 69 z 3.09.2012r. w sprawie zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013. (12 KB)
 70. Zarządzenie nr 70 z 3.09.2012r. w sprawie zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013. (12 KB)
 71. Zarządzenie Nr 71 z 3.09.2012r. w sprawie zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013. (12 KB)
 72. Zarządzenie nr 72 z 5.09.2012r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo na okres krótszy niż 3 lata. (41 KB)
 73. Zarządzenie nr 73 z 5.09.2012r. w sprawie ustalenia limitu finansowego na służbowe rozmowy wykonywane z telefonu komórkowego przez Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. (14 KB)
 74. Zarządzenie nr 74 z 7.09.2012r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie (16 KB)
 75. Zarządzenie Nr 75 z 7.09.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2011 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie. (13 KB)  
 76. Zarządzenie nr 76 z 10.09.2012r. w sprawie powołania zespołu do opracowania i wdrożenia dokumentów wymienionych w§ 2, związanych z wdrożeniem przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (30 KB)
 77. Zarządzenie nr 77 z 18.09.2012r. w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz mieszkańców Gminy Gozdowo organizowanym z okazji 40-lecia Samorządu Gminy Gozdowo (1972-2012). (42 KB)
 78. Zarządzenie nr 78 z 18.09.2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. (43 KB)
 79. Zarządzenie nr 79 z 18.09.2012r. w sprawie określenia zasad brakowania i niszczenia nieużywanych pieczęci w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (18 KB)
 80. Zarządzenie Nr 80 z 21.09.2012r. w sprawie powołania zespołu do zebrania informacji, dotyczących liczby osób zamieszkujących dane posesje na terenie Gminy Gozdowo. (27 KB) 
 81. Zarządzenie Nr 81 z 28.09.2012r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2012 (57 KB)
 82. Zarządzenie nr 82/12 z 28.09.2012r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora do spraw obsługi systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gozdowo w okręgu wyborczym Nr 10 , zarządzonych na dzień 21 października 2012 roku. (23 KB)
 83. Zarządzenie nr 83/12 z 2.10.2012r. w sprawie wyznaczenia osoby do składu obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gozdowo w okręgu wyborczym Nr 10, zarządzonych na dzień 21 października 2012 roku . (23 KB)
 84. Zarządzenie nr 84 z 2.10.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Gozdowie. (13 KB)  >>Regulamin Pracy (64 KB)
 85. zarządzenie nr 85 z 15.10.2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie (29 KB)
 86. Zarządzenie nr 86 z 16.10.2012r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji (36 KB) Gminnych Obchodów Święta Niepodległości.
 87. Zarządzenie nr 87 z 30.10.2012r. w sprawie wyłączenia ze stosowania procedury Nr PJ-7.5.4 Planowanie i zmiany budżetu. (14 KB)
 88. Zarządzenie nr 88 z 30.10.2012r. w sprawie wyłączenia ze stosowania procedury Nr PJ-7.4.1 Zakupy. (14 KB)
 89. Zarządzenie nr 89 z 30.10.2012r. w sprawie wyłączenia ze stosowania procedury Nr PJ-7.4.2 Zakupy poniżej 14 000 euro. (14 KB)
 90. Zarządzenie nr 90 z 7.11.2012r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (34 KB)
 91. Zarządzenie Nr 91 z 15.11.2012r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 rok (156 KB)
 92. Zarządzenie nr 92 z 15.11.2012r. w sprawie zasad udostępnienia stawów w miejscowościach: Rękawczyn i Kolonia Przybyszewo, będących własnością Gminy Gozdowo do celów amatorskiego połowu ryb. (64 KB)
 93. Zarządzenie nr 93 z 15.11.2012r.w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lelicach z przeznaczeniem na funkcjonowanie klubu dziecięcego” . (35 KB)
 94. Zarządzenie nr 94 z 15 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnienie informacji publicznej i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat. (19 KB)
 95. Zarządzenie Nr 95 z 15.11.2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (17 KB)> Załącznik (14 KB)
 96. Zarządzenie nr 96 z 4 grudnia 2012 roku w sprawie propozycji nieodpłatnego przejęcia mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych. (43 KB)
 97. puste
 98. Zarządzenie nr 98 z 18 grudnia 2012 roku w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gozdowie wykonania uchwał Rady Gminy Gozdowo. (15 KB)
 99. Zarządzenie Nr 99 z 19.12.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w „Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej”. (19 KB)
 100. Zarządzenie Nr 100 z 19.12.2012r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. (41 KB)
 101. Zarządzenie Nr 101 z 20.12.2012r. zmieniające uchwałę budżetowa na 2012 rok. (48 KB)
 102. Zarządzenie nr 102 z 31 grudnia 2012 roku w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali socjalnych. (39 KB)
 103. Zarządzenie nr 103 z 31.12.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2011 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie zmienionego Zarządzeniem Nr 75/2012 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 7 września 2012r. (13 KB) > Załącznik-Schemat organizacyjny (52 KB)
 104. Zarządzenie nr 104 z 31.12.2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Gozdowo stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/09 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie. (18 KB)
 105. Zarządzenie nr 105 z 31.12.2012r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowych położonych w budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie. (46 KB)
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 12:10:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:51:58
 • Liczba odsłon: 1625
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076518]

przewiń do góry