Zarządzenia - 2011 rok

 

 1. Zarządzenie nr 1 z 20.01.2011r. w sprawie analizy wydatków w 2010 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego. (108 KB)
 2. Zarządzenie nr 2 z 25.01.2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. (13 KB)
 3. Zarządzenie Nr 3 z 27.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 69/1 o powierzchni 0,0030ha położ. w m. Gozdowo. (38 KB)
 4. Zarządzenie nr 4 z 27.01.2011r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej nr geod. 91 położonej w Rękawczynie, stanowiącej własność Gminy Gozdowo na okres 6 lat. (24 KB)
 5. Zarządzenie nr 5 z 27.01.2011r. w sprawie sprzedaży Bankowi Spółdzielczemu w Sierpcu jako użytkownikowi wieczystemu działek nr 112/19 i 435/3 w Gozdowie. (24 KB)
 6. Zarządzenie nr 6 z 31.01.2011 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. (36 KB)
 7. Zarządzenie Nr 7 z 31.01.2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdowo. (9 KB) > Zobacz sprawozdanie (671 KB)
 8.  Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro”. (16 KB)
 9.  Zarządzenie nr 9 z 1.02.2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Wszystkie dzieci nasze są” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (95 KB) 
 10. Zarządzenie nr 10 z 1.02.2011r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Gozdowo Publicznego Przedszkola w Gozdowie w okresie realizacji projektu pn.: „Wszystkie dzieci nasze są”. (11 KB)
 11. Zarządzenie Nr 11 z 2.02.2011r. w sprawie: przeglądu dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy i dostosowania klauzul niejawności do stanu faktycznego dokumentu. (27 KB)
 12. Zarządzenie Nr 12 z 02.02.2011r. w sprawie powołania Zespołu wdrażającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gozdowo na lata 2011-2017. (24 KB)
 13. Zarządzenie 13 z 21.02.2011r.w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie . (54 KB)
 14. Zarządzenie Nr 14 z 28.02.2011r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (23 KB)
 15. Zarządzenie Nr 15 z 28.02.2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (23 KB)
 16. Zarządzenie Nr 16 z 28.02.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych w ramach XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży (598 KB)
 17. Zarządzenie Nr 17 z 28.02.2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Wsi Gminy Gozdowo oraz przyjęcia harmonogramu zebrań wyborczych . (99 KB)
 18. Zarządzenie Nr 18 z 28.02.2011r. w sprawie: powołania zespołu redakcyjnego biuletynu informacyjnego Wójta i Rady Gminy (12 KB)
 19. Zarządzenie Nr 19 z 28.02.2011r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań prowadzonych przez Gminę Gozdowo w ramach uchwalonego budżetu Gminy Gozdowo w 2011r (27 KB)
 20. Zarządzenie nr 20 z 1.03.2011r. w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie (29 KB)
 21. Zarządzenie nr 21 z dnia 8 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy (27 KB) > Dochody (152 KB) >Wydatki (178 KB) > Wydatki GKRPA (41 KB) > Wydatki na zadania inwestycyjne (27 KB) > Przychody i rozchody (26 KB) > Programy i projekty unijne (35 KB)> Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 (29 KB) > Dotacje celowe podmiotów (26 KB)  > Dotacje dla GBP (23 KB) > Dochody i wydatki zw. z realiz. zad. z zakr. admin.rządowej . (26 KB) > Część opisowa (196 KB) > INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOZDOWO (108 KB)
 22. Zarządzenie 22 z 8.03.2011r. w sprawie ustanowienia Pana Krzysztofa Jóźwiaka Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie Pełnomocnikiem swoim w zakresie, działań zmierzających do utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Gozdowie. (14 KB)
 23. Zarządzenie nr 23 z 8.03.2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności w zakresie realizacji w 2011 r. projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (28 KB)
 24. Zarządzenie Nr 24 z 9.03.2011r. w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Olszewskiej Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn.: „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1.1 POKL. (85 KB)
 25. Zarządzenie Nr 25 z 9.03.2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Postaw na matematykę! ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. (85 KB)
 26. Zarządzenie Nr 26 z 9.03.2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/10 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. (26 KB)
 27. Zarządzenie Nr 27 z 27.03.2011r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2011. (58 KB)
 28. Zarządzenie Nr 28 z 1.04.2011r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 3 lat lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Gozdowie. (35 KB)
 29. Zarządzenie nr 29 z 1.04.2011r. W sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gozdowie (13 KB)
 30. Zarządzenie nr 30 z 4.04.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i pzreprowadzenia postępowania o udziel. zamówienia na "Usługę poleg. na udzieleniu dlugoterm.kredytu o wartości 560.000zł " (402 KB)
 31. Zarządzenie Nr 31 z 5.04.2011r. w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo położonej w miejscowości Gozdowo. (45 KB)
 32. Zarządzenie Nr 32 z 5.04.2011r. w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo położonej w miejscowości Kolczyn. (34 KB)
 33. Zarządzenie Nr 33 z 5.04.2011r. w sprawie: powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Gozdowo. (34 KB)
 34.  Zarządzenie Nr 34/11 z 5.04.2011r.wyznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. (26 KB)
 35. Zarządzenie Nr 35 z 6.04.2011r. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji upoważnień udzielanych przez Wójta Gminy Gozdowo, pracownikom Urzędu Gminy w Gozdowie, do wykonywania czynności administracyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Gozdowie. (12 KB)
 36. Zarządzenie Nr 36 z 21.04.2011r. (13 KB)
 37. Zarządzenie Nr 37 z 22.04.2011r. w sprawie upoważnienia Pani Marioli Kopka do wydawania dowodów osobistych i cofnięcia upoważnienia do wydawania dowodów osobistych Pani Annie Kopczyńskiej. (24 KB)
 38. Zarządzenie Nr 38 z 22.04.2011r. W sprawie zorganizowania wieczoru po raz siódmy „Zamyślenia Rodaków – w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”, honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz powołania Komitetu Organizacyjnego wieczoru. (16 KB)
 39. Zarządzenie Nr 39 z 28.04.2011r. w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Królikowskiej do zastępowania Pani Bogumiły Bogdańskiej – Skarbnika Gminy w czasie jej nieobecności. (14 KB)
 40. Zarządzenie Nr 40 z 29.04.2011r.w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (29 KB)
 41. Zarządzenie Nr 40A z 29.04.2011r. w sprawie zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012. (12 KB)
 42. Zarządzenie nr 41 z 9.05.2011r. w sprawie przygotowania do zniszczenia przechowywanych dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego ( wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta ) przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku . (32 KB)
 43. Zarządzenie Nr 42 z 10.05.2011r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (29 KB)
 44. Zarządzenie Nr 43 z 12.05.2011r. w sprawie zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012. (12 KB)
 45. Zarządzenie Nr 44 z 19.05.2011r. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji upoważnień udzielanych przez Wójta Gminy Gozdowo, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych. (11 KB)
 46. Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie określenia zasad brakowania i niszczenia nieużywanych pieczęci w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (36 KB)
 47. Zarządzenie Nr 46 z 23.05.2011r. ustalenia stawki opłaty za wywóz nieczystości stałych, obowiązującej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w Domu Nauczyciela w Gozdowie. (37 KB)
 48. Zarządzenie nr 47 z 30.05.2010r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na 2011 rok. (51 KB)
 49. Zarządzenie Nr 48 z 30.05.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu o wartości 1.200.000,00 zł dla Gminy Gozdowo na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów . (28 KB)
 50. Zarządzenie Nr 49 z 8.06.2011r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowach. (11 KB)
 51. Zarządzenie Nr 50 z 8.06.2011r. w sprawie powołania Komisji Nagród Wójta Gminy Gozdowo dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce. (13 KB)
 52. Zarządzenie Nr 51 z 9.06.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obowiązujących w Urzędzie Gminy w Gozdowie oraz jednostkach organizacyjnych gminy polis ubezpieczeniowych, obejmującej wszystkie rodzaje ubezpieczeń. (28 KB)
 53. Zarządzenie Nr 52 z 10.06.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia XIII edycji konkursu gminnego „Piękna , funkcjonalna i bezpieczna zagroda 2011” oraz zatwierdzenie regulaminu konkursu. (27 KB)
 54. Zarządzenie nr 53 z 16.06.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyceny samochodu osobowego marki Peugeot 206 1,4 przekazanego nieodpłatnie przez Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu dla Urzędu Gminy w Gozdowie z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. (26 KB)
 55. Zarządzenie Nr 54 z 16.06.2011r. w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. (24 KB)
 56. Zarządzenie Nr 55 20.06.2011r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. (37 KB)
 57. Zarządzenie Nr 56 20.06.2011r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Rempinie stanowiących własność Gminy Gozdowo. (35 KB)
 58. Zarządzenie Nr 57 z 20.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Kuskowo Bronoszewice, Gmina Gozdowo. (34 KB)
 59. Zarządzenie Nr 58 20.06.2011r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rempinie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rempin. (31 KB)
 60. Zarządzenie Nr 59 z 20.06.2011r. sprawie propozycji wydzierżawienia części działki oznaczonej nr geodezyjnym 71 położonej w miejscowości Gozdowo stanowiącej własność Gminy Gozdowo na okres 10 lat. (28 KB)
 61. Zarządzenie Nr 60 z 28.06.2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”. (11 KB)
 62. Zarządzenie Nr 61 z 1.07.2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze . (13 KB)
 63. Zarządzenie Nr 62 z 1.07.2011r. w sprawie powolania kom.przetarg. do przygotowania i pzreprowadzenia post. o udziel. zam. publicznego na realiz. zad. inw. pn."Kształtowanie przestrzeni publicznej (...) (375 KB)
 64. Zarządzenie Nr 63 z 4.07.2011r. w sprawie zasad udostępnienia stawów w miejscowościach: Gozdowo, Rękawczyn i Kolonia Przybyszewo, będących własnością Gminy Gozdowo do celów amatorskiego połowu ryb. (57 KB)
 65. Zarządzenie Nr 64 z 13.07.2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (41 KB)
 66. Zarządzenie Nr 65 z 20.07.2011r. sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej . (64 KB)
 67. Zarządzenie Nr 66 z 2.08.2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (13 KB)
 68. Zarządzenie Nr 67 z 02.08.2011r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gozdowo i jednostkach organizacyjnych gminy. (46 KB)
 69. Zarządzenie Nr 68 z 2.08.2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (13 KB)
 70. Zarządzenie Nr 69 z 4.08.2011r. zmieniające uchwałę budżetową na 2011 rok. (76 KB)
 71. Zarządzenie nr 70 z 4.08.2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2011 r. (120 KB)
 72. Zarządzenie Nr 71 z 4.08.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygot. i przepr. postęp. o udzielenie zam. publ. na realizację zadań: 1)Wykonanie rowu odwadniającego drogę we wsi Broszoszewice (...) 2)Nadzór inwestorski wielobranżowy nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej wsi Gozdowo, poprzez zagospodarowanie stawu i kablowe oświetlenie uliczne przy ulicy K. Gozdawy oraz przebudowę i rozbudowę sceny koncertowej w parku zabytkowym” (31 KB)
 73. Zarządzenie nr 72 z 11.08.2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Gozdowo” (17 KB)
 74. Zarządzenie nr 73 z 16.08.2011r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów nieograniczonych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Gozdowo. (27 KB)
 75. Zarządzenie nr 74 z 16.08.2011r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w Domu Nauczyciela w Gozdowie. (34 KB)
 76. Zarządzenie Nr 75 z 16.08.2011r. w sprawie określenia ogólnych zasad organizacji dożywiania w stołówkach zorganizowanych w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie, Szkole Podstawowej w Lelicach oraz dożywiania w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo. (17 KB)
 77. Zarządzenie Nr 76 z 24.08.2011r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Gozdowo. (23 KB)
 78. Zarządzenie Nr 77 z 24.08.2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gozdowie (13 KB)
 79. Zarządzenie Nr 77/A/2011 z 24.08.2011r. w sprawie zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012. (12 KB)
 80. Zarządzenie Nr 78 z 13.09.2011r.w sprawie przeprowadzenia pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych. (59 KB)
 81. Zarządzenie Nr 79 z 13.09.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. (30 KB)
 82. Zarządzenie Nr 80/11 z 14.09.2011r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego do obsługi informatycznej komisji. (28 KB
 83. Zarządzenie Nr 81 z 19.09.2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. (30 KB)
 84. Zarządzenie Nr 82 z 30.09.2011r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2011. (53 KB)
 85. Zarządzenie Nr 83 z 7.10.2011r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na 2011 rok. (50 KB)
 86. Zarządzenie nr 84 4.11.2011r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 55/2009 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (24 KB)
 87. Zarządzenie Nr 85 z 4.11.2011r. w sprawie upoważnienia Pana Sławomira Krystka do wydawania decyzji administracyjnych. (24 KB)
 88.  Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 08 listopada 2011 rokuw sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych. (26 KB) 
 89. Zarządzenie nr 87 z 8.11.2011r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie Volkswagen Transit T4 2,5 TDI będącym własnością Gminy Gozdowo. (24 KB)
 90. Zarządzenie Nr 88 z 14.11.2011r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2012 rok (128 KB) (137 KB)
 91. Zarządzenie Nr 89 z 15.11.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyceny samochodu marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2.5 TDI przekazanego nieodpłatnie przez Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu dla Urzędu Gminy w Gozdowie z przeznaczeniem do dowozu dzieci do szkół oraz realizacji innych zadań statutowych. (23 KB) (23 KB)
 92. Zarządzenie Nr 90 z 30.11.2011r. w sprawie przeprowadzenia w drodze inwentaryzacji weryfikacji stanu aktywów i pasywów Gminy Gozdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gozdowo. (34 KB)
 93. Zarządzenie Nr 91 z dnia 14.12.2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo. (16 KB)
 94. Zarządzenie nr 92 z 19 grudnia 2011 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych. (17 KB)
 95. Zarządzenie nr 93 z 22 grudnia 2011 roku sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2009 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia limitów finansowych na służbowe rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie. (13 KB)   
 96. Zarządzenie nr 96 z 27 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (44 KB)
 97. Zarządzenie Nr 97 z   27 grudnia 2011 roku z w sprawie sprzedaży Bankowi Spółdzielczemu w Sierpcu jako użytkownikowi wieczystemu działek nr 112/19 i 435/3 w Gozdowie. (25 KB)
 98. Zarządzenie Nr 98 z 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2011 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gozdowie. (15 KB)
 99. Zarządzenie Nr 99 z 29.12.2013r. w sprawie: przyjęcia w nieodpłatne użyczenie na okres 3 lat pomieszczeń od Ochotniczych Straży Pożarnych. (54 KB)
 100. Zarządzenie nr 100 z 29.12.2012r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 58 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rempinie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rempin. (33 KB)
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 12:09:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:51:42
 • Liczba odsłon: 1434
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076430]

przewiń do góry