Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gozdowo znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.
        Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

  Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem dostarczenia ww. dokumentów.

     Formą pomocy materialnej dla ucznia jest także zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących, ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu, nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica. Ww. zdarzenia mają charakter wyłącznie przykładowy. Mają one zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można ich traktować jako katalogu zamkniętego.

Pomoc dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie ul. Krystyna Gozdawy 21  09-213 Gozdowo  tel.  24 276 20 27

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków znajdują się na stronie http://www.gopsgozdowo.eurobip.pl   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-22 12:55:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 13:00:11
  • Liczba odsłon: 967
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250701]

przewiń do góry