1. Zarządzenie Nr 1 z 07.01.2016r. w sprawie analizy wydatków w 2015 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego > zarzadzenie_1-analiza_wynagr_nauczyc_w_2015r.doc
 2. Zarządzenie Nr 2 z 14.01.2016r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo położonych w obrębie geodezyjnym Kuskowo Bronoszewice > zarzadzenie_2.docx
 3. Zarządzenie Nr 3 z 14.01.2016r. w sprawie ogłoszenia konkursów ekologicznych w 2016 roku w placówkach oświatowych z terenu gminy Gozdowo > zarzadz_3 powol_pelnom_solectw.doc
 4. Zarządzenie Nr 4 z dnia 15 stycznia 2016 r.w sprawie   ustalenia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Gozdowo oraz Zasad Wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Gozdowo > zarzadzenie_4regulamin__wyd__fund_soleck.7z
 5. Zarządzenie Nr 5 z 19.01.2016r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie > zarzadzenie_5.docx
 6. Zarządzenie Nr 6 z 21.01.2016r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości > zarzadzenie_6.docx
 7. Zarządzenie Nr 7 z 22.01.2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności   w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach    i   oddziałach przedszkolnych   w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2016/2017 > zarzadzenie7-post_uzupel_w_szkolach.docx
 8. Zarządzenie Nr 8 z 27.01.2016r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie > zarzadzenie_8.docx
 9. Zarządzenie Nr 9 z 29.01.2016r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie.   zarzadzenie_9.docx  
 10. Zarządzenie Nr 10 z 10.02.2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok > zarzadzenie_nr_10-
 11. Zarządzenie Nr 11/2016 z 10.02.2016r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do oceny stanu technicznego środków trwałych   wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Gozdowo > zarzadzenie_11.docx  
 12. Zarządzenie Nr 12/2016 z 23.02.2016r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej  w Gozdowie do realizacji zadań programu Rodzina 500+ wynikających z ustawy  z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu  dzieci (Dz.U. z 2016 roku poz. 195) > zarzadzenie_12-_w_sprawie_500_.jpg
 13. Zarządzenie Nr 16/2016 z 29.02.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej >  zarzadzenie_nr_16_2016.docx
 14. Zarządzenie Nr 18/2016 z 01.03.2016r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_18.docx  
 15. Zarządzenie Nr 19/2016 z 11.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 155 położonej w Kurówku oraz nieodpłatne przejęcie przez Gminę Gozdowo budynków znajdujących się na tej działce > zarzadzenie_19-2016.docx
 16. Zarządzenie nr 20 z 16.03.2016r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2015 rok > wykonanie_budzetu_za__2015__r.7z  
 17. Zarządzenie Nr 22 z 30.03.2016r. w sprawie  zorganizowania po raz  dwunasty wieczoru "Zamyślenia  Rodaków- hołdzie  Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - poświęconego  honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz powołania  Komitetu Organizacyjnego > zarzadzenie_22-zamyslenia.pdf
 18. Zarządzenie Nr 27 z 29.04. 2016r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_27.docx
 19. Zarządzenie Nr 28 z 04.05.2016r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeglądów gwarancyjnych > zarzadzenie_28-komisja_przegl_gwar.docx
 20. Zarządzenie Nr 29 z dnia 11.05.2016r. w sprawie ogłoszenia konkursów ekologicznych w 2016 roku w placówkach oświatowych z terenu gminy Gozdowo > zarzadzenie_29-konkursy_ekol.rar
 21. Zarządzenie Nr 30 z dnia 20.05.2016r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeglądów sieci hydrantowej na terenie Gminy > zarzadzenie__30.do
 22. Zarządzenie Nr 31 z 20.05.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Lelice, Gmina Gozdowo > zarzadzenie_nr_31.docx
 23. Zarządzenie Nr 33 z 03.06.2016r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie >  zarzadzenie_33.docx
 24. Zarządzenie Nr 37 z 27.06.2016r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie__37-3_samochody.doc
 25. Zarządzenie Nr 38 zmieniające zarządzenie Nr 3/15 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 10 stycznia 2015 roku w sprawie powołania pełnomocników do współpracy z samorządami wiejskimi > zarzadz_38-zm_powol_pelnom.doc
 26. Zarządzenie Nr 39 z 27.06.2016r.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego > zarzadzenie_39.docx
 27. Zarządzenie Nr 41 z dnia 06.07.2016r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_41.docx
 28. Zarządzenie Nr 42 z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_42.docx
 29. Zarządzenie Nr 43 z 5.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo, nieodpłatną służebnością gruntową przejścia i przejazdu > zarzadzenie_43-2016.docx
 30. Zarządzenie Nr 45 z 19.07.2016r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji uroczystości dożynkowych w Lelicach > zarzadzenie_nr_45-_dozynki_lelice.docx
 31. Zarządzenie Nr 46 z 19.07.2016r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji uroczystości dożynkowych w Gozdowie > zarzadzenie_nr_46-_dozynki_gozdowo.docx
 32. Zarządzenie Nr 48 z 22.07.2016r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom   w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” > zarzadzenie_48-wyprawka_szkolna.docx
 33. Zarządzenie Nr 50 z 28.07.2016r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowach > zarzadzenie_50-powierzenie_stanowiska.docx
 34. Zarządzenie Nr 51/2016 z 29.07.2016r. w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli posesji osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy > zarzadzenie_nr_51_kontrola_posesji.doc
 35. Zarządzenie Nr 56 z 29.08.2016r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_56-2016.docx
 36. Zarządzenie nr 57 z 29.08.2016r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_57-2016.docx
 37. Zarządzenie Nr 60/2016 z 06.09.2016r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości > zarzadzenie__60-niepodlegosc_2016.docx
 38. Zarządzenie Nr 62 z 06.09.2017r w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na lokalizację placu zabaw w Łysakowie > zarzadzenie_62-2016.docx
 39. Zarządzenie Nr 63 z 06.09.2016r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie > zarzadzenie_63-2016.docx
 40. Zarządzenie Nr 66 z 3.10.2016r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku  Szkoły Podstawowej w Gozdowie > zarzadzenie_66.docx
 41. Zarządzenie Nr 67 z 11.10.2016r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie > zarzadzenie_67.docx   
 42. Zarządzenie Nr 69 z 11.10.2016r. w sprawie powołania rzeczoznawców szacujących wartość rynkową zwierząt przed zabiciem lub poddaniem ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zwierząt padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez ten organ > zarzadzenie_69.docx
 43. Zarządzenie Nr 70 z 21.10.2016r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gozdowo > zarzadzenie_70.docx
 44. Zarządzenie Nr 71 z 21.10.2016r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie > zarzadzenie_71.docx
 45. Zarządzenie Nr 73 z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości   Gozdowo > zarzadzenie_73.docx
 46. Zarządzenie Nr 74 z 27.10.2016r. w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gozdowo > zarzadzenie_74.docx
 47. Zarządzenie Nr 75 z 04.11.2016r. w w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli podmiotów gospodarczych na terenie Gminy w zakresie przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi > zarzadzenie_nr_75_kontrola_smieci_oraz_palkohol.doc
 48. Zarządzenie nr 77 z 14.11.2016r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego > zarzadzenie_77.docx
 49. Zarządzenie nr 79 z 15.11.2016r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie > zarzadzenie_79.docx