1. Zarządzenie nr 1 z 7.01.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Nawrockiej Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach.
 2. Zarządzenie Nr 2 z 7.01.2021r. w sprawie analizy wydatków w 2020 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 3. Zarządzenie Nr 3 z 08.01.2021r. w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w Urzędzie Gminy w Gozdowie.>> klauzula informacyjna
 4. Zarządzenie Nr 4 z 08.01.2021r. w sprawie świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. >> załącznik
 5. Zarządzenie Nr 5 z 25.01.2021r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
 6. Zarządzenie Nr 6 z 25.01.2021r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto".
 7. Zarządzenie Nr 7 z 27.01.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41 z dnia 30 maja 2018 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gozdowie. 
 8. Zarządzenie Nr 8 z 27.02.2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania
 9. Zarządzenie Nr 9 z 28.01.2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 10. Zarządzenie Nr 10 z 28.01.2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2021/2022.
 11. Zarządzenie Nr 11 z 28.01.2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
 12. Zarządzenie Nr 12 z 29.01.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021.
 13. Zarządzenie Nr 13 z 29.01.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Gozdowie >> Wykaz jednostek org.>> Schemat organizacyjny
 14. Zarządzenie Nr 14 z 29.01.2021r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gozdowie.
 15. Zarządzenie Nr 15 z 29.01.2021r. w sprawie utworzenia telefonu informacyjnego.
 16. Zarządzenie Nr 16 z 17.02.2021r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
 17. Zarządzenie Nr 17 z 17.02.2021r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 18. Zarządzenie Nr 18 z 17.02.2021r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Gozdowie
 19. Zarządzenie Nr 19 z 3.03.2021r. w sprawie powołania Gminnego zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030.”
 20. Zarządzenie Nr 20 z 10.03.2021r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Cetlin.
 21. Zarządzenie Nr 21 z 22.03.2021r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 22. Zarządzenie Nr 22 z 26.03.2021r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy,sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2020 rok.
 23. Zarządzenie Nr 23 z 26.03.2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie
 24. Zarządzenie Nr 23A z 26.03.2021r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach.
 25. Zarządzenie Nr 24 z 31.03.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021. 
 26. Zarządzenie Nr 25 z 31.03.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na rok 2021.
 27. Zarządzenie Nr 26 z 31.03.2021r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy komisji przetargowej”.
 28. Zarządzenie Nr 27 z 31.03.2021r. w sprawie powołania członków stałej Komisji Przetargowej. >>  Załącznik
 29. Zarządzenie Nr 28 z 19.04.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021.
 30. Zarządzenie Nr 29 z 19.04.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na rok 2021.
 31. Zarządzenie Nr 30 z 23.04.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021.
 32. Zarządzenie Nr 31 z 23.04.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na rok 2021.
 33. Zarządzenie Nr 31A z 24.04.2021r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
 34. Zarządzenie Nr 32 z  4.05.2021r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 35. Zarządzenie Nr 32A z 21.05.2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyceny samochodu przekazanego nieodpłatnie przez Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu dla Urzędu Gminy w Gozdowie z przeznaczeniem do realizacji zadań statutowych.
 36. Zarządzenie Nr 33 z 21.05.2021r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu w Gozdowie.
 37. Zarządzenie Nr 34 z 25.05.2021r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gozdowo za 2020 rok. Raport za 2020 rok
 38. Zarządzenie Nr 35 z 26.05.2021r. w sprawie określenia stanowisk i prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 39. Zarządzenie Nr 36 z 26.05.2021r w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Gozdowie i udzieleniu akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE''.
 40. Zarządzenie Nr 37 z 26.05.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bombalice.
 41. Zarządzenie Nr 38 z 26.05.2021r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 42. Zarządzenie Nr 38A z 26.05.2021r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach.
 43. Zarządzenie Nr 39 z 26.05.2021r. w sprawie wrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego znajdującego się w Rempinie.
 44. Zarządzenie Nr 40 z 07.06.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021 >> załączniki
 45. Zarządzenie Nr 41 z 07.06.2021r. w sprawie propozycji bezprzetargowego przedłużenia umów na wydzierżawienie gruntów przeznaczonych na place zabaw.
 46. Zarządzenie Nr 42 z 07.06.2021r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 47. Zarządzenie Nr 43 z 07.06.2021r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Gozdowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 48. Zarządzenie Nr 44 z 10.06.2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. >>Ogłoszenie
 49. Zarządzenie Nr 45 z 10.06.2021r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy w Gozdowie. >> Załącznik nr 1 >> Załącznik nr 2
 50. Zarządzenie Nr 46 z 10.06.2021r.  w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. 
 51. Zarządzenie Nr 47 z 10.06.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gozdowie zmienionego Zarządzeniem nr 109/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia  5 listopada 2018r. oraz Zarządzeniem nr 7/2021 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 27 stycznia 2021r.
 52. Zarządzenie nr 48 z 16.06.2021r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków pod względem formalnym o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gozdowo.
 53. Zarządzenie Nr 49 z 24.06.2021r. w sprawie świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. >>Załącznik
 54. Zarządzenie nr 50 24.06.2021r. w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i rzeczy „Gminnej komunikacji zbiorowej w Gozdowie".>> Załącznik
 55. Zarządzenie Nr 51 z 28.06.2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. >> Ogłoszenie
 56. Zarządzenie Nr 52/A/2021 z 28.06.2021r. w sprawie ustalenia stawek żywieniowych na rok szkolny 2021/2022 w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.
 57. Zarządzenie Nr 52 z 19.07.2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie za 2020 r.
 58. Zarządzenie Nr 53 z 26.07.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021 >> załączniki
 59. Zarządzenie Nr 54/2021 z 26.07.2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy w Gminie Gozdowo w 2021 roku >> Regulamin >> Zgłoszenie do konkursu
 60. Zarządzenie Nr 55/2021 z 26.07.2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na Witacz Dożynkowy 2021 >> Regulamin >> Zgłoszenie do konkursu
 61. Zarządzenie Nr 56/2021 z 12.08.2021r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych znajdujących się na stanie ewidencyjnym Gminy Gozdowo.
 62. Zarządzenie Nr 57/2021 z 12.08.2021r. w sprawie wykonania wieńców dożynkowych na uroczystości dożynkowe organizowane na terenie gminy Gozdowo
 63. Zarządzenie Nr 58/2021 z 12.08.2021r. w sprawie wykonania witaczy dożynkowych na uroczystości dożynkowe organizowane na terenie gminy Gozdowo
 64. Zarządzenie Nr 59 z 26.08.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021 >> Załączniki
 65. Zarządzenie Nr 60 z 27.08.2021r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2021 roku. >> Załączniki
 66. Zarządzenie Nr 61/2021 z 27.08.2021r. ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze >> Ogłoszenie
 67. Zarządzenie Nr 62/2021 z 31.08.2021r. w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektora szkoły i przedszkola w przypadku ich nieobecności.
 68. Zarządzenie Nr 63/2021 z 31.08.2021r. w sprawie powołania komisji do dokonania pomiarów warunków widoczności przejazdów kolejowo-drogowych i przejść.
 69. Zarządzenie Nr 64/2021 z 31.08.2021r. w sprawie przeprowadzenia pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych.
 70. Zarządzenie Nr 65/2021 z 6.09.2021r.  w sprawie odwołania p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach.
 71. Zarządzenie Nr 66/2021 z 6.09.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Karczewskiej – Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach.
 72. Zarządzenie Nr 67/2021 z 7.09.2021r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 73. Zarządzenie Nr 68/2021 z 10.09.2021r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.
 74. Zarządzenie Nr 69/2021 z 30.09.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021. >> Załączniki
 75. Zarządzenie Nr 70/2021 z 30.09.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2021-2028 >> Załączniki
 76. Zarządzenie Nr 71/2021 z 08.10.2021r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 77. Zarządzenie Nr 71A/2021 z 08.10.2021r. w sprawie procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Gozdowo.
 78. Zarządzenie Nr 72/2021 z 08.10.2021r. w sprawie powołania i określenia zadań Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Gminie Gozdowo.
 79. Zarządzenie Nr 73/2021 z 08.10.2021r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Samorządowych Instytucji Kultury.
 80. Zarządzenie Nr 74/2021 z 11.10.2021r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie.
 81. Zarządzenie Nr 75/2021 z 18.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030. >> Załącznik Nr 1 >> Załącznik Nr 2
 82. Zarządzenie Nr 76/2021 z 22.10.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021. >> Załączniki
 83. Zarządzenie Nr 77/2021 z 22.10.2021r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacyjnej składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta"
 84. Zarządzenie Nr 78/2021 z 22.10.2021r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programów Działalności dla Typu A i Typu B oraz Planu Pracy na 2021 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach.
 85. Zarządzenie Nr 79/2021 z 25.10.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41 z dnia 30 maja 2018 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gozdowie zmienionego Zarządzeniem nr 109/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 5 listopada 2018 r., zmienionego Zarządzeniem nr 7/2021 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz Zarządzeniem nr 47/2021 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 10 czerwca 2021 r.
 86. Zarządzenie Nr 79A/2021 z 25.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji i weryfikacji stanu aktywów i pasywów  Gminy Gozdowo oraz jednostek organizacyjnych  Gminy Gozdowo.
 87. Zarządzenie Nr 80/2021 z 02.11.2021r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na  sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 88. Zarządzenie Nr 81/2021 z 05.11.2021r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na  dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 89. Zarządzenie Nr 82/2021 z 05.11.2021r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.
 90. Zarządzenie Nr 83/2021 z 12.11.2021r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2022 rok. >> Załączniki
 91. Zarządzenie Nr 84/2021r. z 12.11.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie.
 92. Zarządzenie Nr 85/2021 z 12.11.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 93. Zarządzenie Nr 86/2021 z 19.11.2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze gminnej jednostki organizacyjnej w Gminie Gozdowo i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem. >> Załączniki
 94. Zarządzenie Nr 87/2021 z 22.11.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie.
 95. Zarządzenie Nr 88/2021 z 22.11.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 96. Zarządzenie Nr 89/2021 z 25.11.2021r. w sprawie powołania stałej komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 97. Zarządzenie Nr 90/2021 z 26.11.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Gozdowie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.
 98. Zarządzenie Nr 91/2021 z 30.11.2021r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 99. Zarządzenie Nr 92/2021 z 03.12.2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 100. Zarządzenie Nr 93/2021 z 10.12.2021r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego biuletynu informacyjnego Wójta i Rady Gminy Gozdowo "Słowo Gozdowa"
 101. Zarządzenie Nr 94/2021 z 10.12.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie.
 102. Zarządzenie Nr 94A/2021 z 18.12.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  Pani Renacie Będzikowskiej - Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie.
 103. Zarządzenie Nr 95/2021 z 20.12.2021r. w sprawie oddania mienia stanowiącego własność Gminy Gozdowo w nieodpłatne użyczenie.
 104. Zarządzenie Nr 96/2021 z 20.12.2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 105. Zarządzenie Nr 97/2021 z 29.12.2021r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie.
 106. Zarządzenie Nr 98/2021 z 29.12.2021r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (na podstawie ustawy w ramach tzw. Polskiego Ładu)
 107. Zarządzenie Nr 99/2021 z 31.12.2021r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury.
 108. Zarządzenie Nr 100/2021 z 31.12.2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2021.
 109. Zarządzenie Nr 101/2021 z 31.12.2021r. w sprawie zasad przyznawania i gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej oraz zapewnienia środków do utrzymania higieny osobistej pracownikom Urzędu Gminy Gozdowo.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-13 10:42:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-08 11:28:42
 • Liczba odsłon: 2838
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076440]

przewiń do góry