Raport o stanie Gminy Gozdowo za 2023 r. - pobierz
Procedura udziału w debacie na raportem gminy Gozdowo - pobierz
Zgłoszenie udziału w debacie - pobierz
Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gozdowo za 2023 rok - pobierz
 
Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy (art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym)

1. Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

4. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

5. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 7 składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

7. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi inaczej.

8. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

9. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania.

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-05-28 13:03:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-04 09:37:23
  • Liczba odsłon: 33
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1281466]

przewiń do góry