Uchwały z  z dnia 15 stycznia  2020 roku
 1. Uchwała nr XVII/116/20  w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo położonej w miejscowości Gozdowo. >>  xvii_116_20_uchwala_sprzedaz_nieruchomosci.pdf
 2. Uchwała nr XVII/117/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019-2028. uchwala_xvii_117_20.7z
 3. Uchwała nr XVII 118/20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok   2019. uchwala_xvii_118_20.7z
 
Uchwały z  z dnia 22 stycznia  2020 roku
 1. Uchwała Nr XVIII /119/20 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kowalewo Skorupki. > uchwala_xviii_119_20.pdf
 2. Uchwała nr XVIII/120/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019-2028. uchwala_xviii_120_20.7z
 3. Uchwała nr XVIII/121/20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok   2019. uchwala_xviii_121_20.7z
Uchwały z  z dnia 21 lutego  2020 roku
 1. Uchwała Nr XX /122/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. xx_122_20.pdf xx_122_20_zalacznik_1.pdf xx_122_20_zalacznik_2.pdf
 2. Uchwała Nr XX /123/20   intencyjnej w sprawie wyrażenia woli utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach oraz wniesienia wkładu własnego na finansowanie kosztów utworzenia Warsztatu. xx_123_20.pdf xx_123_20_zalacznik.pdf
 3. Uchwała Nr XX /124/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonych w miejscowości Lelice i Stradzewo, gm. Gozdowo. xx_124_20.pdf 
 4. Uchwała Nr XX /125/20 w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. xx_125_20.pdf
 5. Uchwała Nr XX/126/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gozdowo. xx_126_20.pdf
 6. Uchwała Nr XX/127/20 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Gozdowie i nadania jej Statutu. xx_127_20.pdf > xx_127_20_zalacznik.pdf
 7. Uchwała Nr XX /128/20 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2020 roku na Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo . xx_128_20.pdf
 8. Uchwała Nr XX /129/20 w sprawie w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego. xx_129_20.pdf
 9. Uchwała Nr XX /130/20 w sprawie powołania Komisji regulaminowej do opiniowania wniosków o przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gozdowo” oraz przyznanie odznaczenia pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”. xx_130_20.pdf 
 10. Uchwała Nr XX /131/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kolczyn. xx_131_20.pdf
 11. Uchwała Nr XX /132/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028. xx_132_20.7z
 12. Uchwała Nr XX /133/20  zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020. xx_133_20.7z

Uchwały z XXI  nadzwyczajnej  sesji RG Gozdowo  z dnia 06.03.2020r.

 1. Uchwała Nr XXI/134/20 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie przekazania  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Sierpcu wraz z odpowiedzią na skargę .>xxi_134_20.pdf
Uchwały z XXIII  sesji RG Gozdowo  z dnia 28.05.2020r.
 1. Uchwała Nr XXIII/137/20 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo”/pliki/uggozdowo/xxiii_137_20_.pdf
 2. Uchwała Nr XXIII/138/20 w sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulicy w miejscowości Lelice, gmina Gozdowo /pliki/uggozdowo/xxiii_138_20_.pdf
 3. Uchwała Nr XXIII/139/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonej w miejscowości Gozdowo, gm. Gozdowo/pliki/uggozdowo/xxiii_139_20_.pdf
 4. Uchwała Nr XXIII/140/20 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gozdowo/pliki/uggozdowo/xxiii_140_20_.pdf
 5. Uchwała Nr XXIII/141/20 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane   gminnym transportem zbiorowym/pliki/uggozdowo/xxiii_141_20_.pdf
 6. Uchwała Nr XXIII/142/20 w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie i przeznaczenia zysku  bilansowego za rok 2019 na powiększenie wartości kapitału zapasowego funduszu zakładu./pliki/uggozdowo/xxiii_142_20_.pdf
 7. Uchwała Nr XXIII/143/20 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla gminy Gozdowo. /pliki/uggozdowo/xxiii_143_20.pdf  >> /pliki/uggozdowo/xxiii_143_20_zalacznik_1.pdf
 8. Uchwała Nr XXIII/144/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028./pliki/uggozdowo/xxiii_144_20_.pdf >>
 9. Uchwała Nr XXIII/145/20 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020./pliki/uggozdowo/uchwala_budzetowa_145.zip

  Uchwały z XXIV  sesji RG Gozdowo  z dnia 30.06.2020r. 

 10. Uchwała Nr XXIV/146/20 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy  Gozdowo”  Księciu Janowi Żylińskiemu. >Załącznik wniosek
 11. Uchwała Nr XXIV/147/20 w sprawie przyznania odznaczenia pamiątkowego „Zasłużony dla  Gminy Gozdowo”  Pani Danucie Kobuszewskiej. > Załącznik wniosek
 12. Uchwała Nr XXIV/148/20 w sprawie przyznania odznaczenia pamiątkowego  „Zasłużony dla  Gminy Gozdowo”  Panu Ryszardowi Tomaszewskiego. > Załącznik wniosek
 13. Uchwała Nr XXIV/149/20 w sprawie przyznania odznaczenia pamiątkowego  „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”  Ks.  Waldemarowi Dziewulskiemu.> Załącznik wniosek
 14. Uchwała Nr XXIV/150/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2020 rok.
 15. Uchwała Nr XXIV/151/20 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie./pliki/uggozdowo/xxiv_151_20_zalacznik.pdf
 16. Uchwała Nr XXIV/152/20 w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Gozdowie.
 17. Uchwała Nr XXIV/153/20  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gozdowo./pliki/uggozdowo/xxiv_153_20_zalacznik.pdf
 18. Uchwała Nr XXIV/154/20 w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Gozdowo i udzieleniu wotum zaufania dla Wójta Gminy Gozdowo.
 19. Uchwała Nr XXIV/155/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gozdowo za 2019 rok. /pliki/uggozdowo/uchw_155-_spraw_z_wyk_budz_za_2019.7z
 20. Uchwała Nr XXIV/156/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gozdowo absolutorium  z wykonania budżetu za 2019 rok.
 21. Uchwała Nr XXIV/157/20  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028.
 22. Uchwała Nr XXIV/158/20 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020.

Uchwały z XXV  sesji RG Gozdowo  z dnia 07.07.2020r.

 1. Uchwała Nr XXV/159/20  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2020-2028.
 2. Uchwała Nr XXV/160/20  zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020.

Uchwały z XXVI  sesji RG Gozdowo  z dnia 31.08.2020r.

 1. Uchwała Nr XXVI/161/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/XI/07 Rady Gminy Gozdowo  z  dnia 21 września  2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu  „Honorowy Obywatel Gminy Gozdowo   i  odznaczenia  pamiątkowego  „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”.
 2.  Uchwała Nr XXVI/162/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonych w miejscowości Lelice i Zbójno, gm. Gozdowo.
 3. Uchwała Nr XXVI/163/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny 2020/2021.
 4. Uchwała Nr XXVI/164/20 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.
 5. Uchwała Nr XXVI/165/20 w sprawie nieuwzględnienia petycji.
 6. Uchwała Nr XXVI/166/20 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 7. Uchwała Nr XXVI/167/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo.
 8. Uchwała Nr XXVI/168/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Uchwała Nr XXVI/169/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Gozdowo na lata 2020-2028.
 10. Uchwała Nr XXVI/170/20  zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020.

Uchwały z XXVII  sesji RG Gozdowo  z dnia 30.09.2020r. 

 1. Uchwała Nr XXVII/169/20  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/167/20 Rady Gminy Gozdowo z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Gozdowo
 2. Uchwała Nr XXVII/170/20 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  w Ostrowach i nadania Statutu. Załącznik do 170
 3. Uchwała Nr XXVII/171/20 w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach. Załącznik do 171
 4. Uchwała Nr XXVII/172/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo.
 5. Uchwała Nr XXVII/173/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych  w miejscowości Gozdowo.
 6. Uchwała Nr XXVII/174/20 w sprawie wyrażenia zgody oddanie w najem lokalu użytkowego w Gozdowie stanowiącego własność Gminy Gozdowo.
 7. Uchwała Nr XXVII/175/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w 2020 roku.
 8. Uchwała Nr XXVII/176/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Gozdowo na lata 2020-2028.> WPF >> Objaśnienia
 9. Uchwała Nr XXVII/177/20  zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020.>/pliki/uggozdowo/zalaczniki_do_uchwaly_177_zm_budz

Uchwały z XXVIII  sesji RG Gozdowo  z dnia  04.12.2020r.

 1. Uchwała Nr XXVIII/178/20  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonej w miejscowości Lelice, gmina Gozdowo.
 2. Uchwała Nr XXVIII/179/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo.
 3. Uchwała Nr XXVIII/180/20 w sprawie rozpatrzenia petycji.
 4. Uchwała Nr XXVIII/181/20 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gozdowo  z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”. załącznik
 5. Uchwała Nr XXVIII/182/20 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2021 oraz zwolnień w tym podatku.
 6. Uchwała Nr XXVIII/183/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 7. Uchwała Nr XXVIII/184/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2023 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. Załącznik
 8. Uchwała Nr XXVIII/185/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w 2021 roku.
 9. Uchwała Nr XXVIII/186/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Gozdowo na lata 2020-2028.
 10. Uchwała Nr XXVIII/187/20 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020.

Uchwały z XXIX   sesji RG Gozdowo  z dnia  30.12.2020r.

 1. Uchwała Nr XXIX/188/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2020 rok. 
 2. Uchwała Nr XXIX/189/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2021 rok.załącznik
 3.  Uchwała Nr XXIX/190/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Rościszewo, Gminy Mochowo, Gminy Zawidz, Gminy Szczutowo, Gminy Sierpc i Miasta Sierpc usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowach.
 4. Uchwała Nr XXIX/191/20 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 5. Uchwała Nr XXIX/192/20 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2021 roku.
 6. Uchwała Nr XXIX/193/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo na 2021 rok.załącznik
 7. Uchwała Nr XXIX/194/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gozdowo na 2021 rok.
 8. Uchwała Nr XXIX/195/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Gozdowo na lata 2020-2028.
 9. Uchwała Nr XXIX/196/20 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2020.
 10.  Uchwała Nr XXIX/197/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2021-2028.
 11.  Uchwała Nr XXIX/198/20 budżetowej Gminy Gozdowo na 2021 rok.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 09:59:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 12:33:50
 • Liczba odsłon: 2547
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076894]

przewiń do góry