1. Zarządzenie Nr 1 z 8.01.2015r. w sprawie    ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze . zarzadzenie_nr_1_2015.docx
 2. Zarządzenie Nr 2 z 9.01.10`5r. w sprawie ustalenia    regulaminu    przeprowadzenia wyborów do organów Samorządu Mieszkańców    Wsi na terenie Gminy Gozdowo. zarzadzenie_nr_2-15_w_spr._regulamin_pzrepro_wyb.sol..doc
 3. Zarządzenie Nr 3 z 10.01.2015r. w sprawie powołania pełnomocników do współpracy z samorządami wiejskimi. zarzadz_3-powol_pelnom_.doc
 4. Zarządzenie Nr 4 z 12.01.2015r. w sprawie ogłoszenia konkursów ekologicznych w 2015 roku w placówkach oświatowych    z terenu gminy Gozdowo. zarz_4_-_2015_konkurs_ekol.rar
 5. Zarządzenie Nr 5 z 14.01.2015r. w sprawie analizy wydatków w 2014 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego. zarzadzenie_nr_5.doc
 6. Zarządzenie Nr 6 z 14.01.2015r.  w sprawie      powołania komisji do przeprowadzenia wyceny wózka widłowego spalinowego DV-1792 przekazanego nieodpłatnie przez Komendę Wojewódzką Policji     z/s w Radomiu dla Urzędu Gminy w Gozdowie z przeznaczeniem do realizacji zadań statutowych. zarz__6-_kom_wyc_sam._polic_opel_astra.doc
 7. Zarządzenie Nr 7 z 14.01.2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania kontroli nieruchomości pracownikom Straży Gminnej w Gozdowie. zarzadzenie__7.doc

 8. Zarządzenie Nr 8 z 15.01.2015r. w sprawie ustalenia harmonogramu    zebrań wiejskich    do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na    terenie Gminy Gozdowo na kadencje    2015-2019. zarzadz_8_-_harmonogram__wybor_soleckich.doc
 9. Zarządzenie nr 9 z 19.01,2015r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lelice. > zarzadzenie_9.doc  
 10. Zarządzenie nr 10 z 19.01.2015r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu socjalnego znajdującego się w    Rempinie. > zarzadzenie_10.doc
 11. Zarządzenie Nr 11 z 27.01.2015r.w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdowo . zarzadzenie_11-awans_nauczy.doc

 12. Zarządzenie Nr 13 z dnia 2.02 2015r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok . zarzadz_nr_13_2015_harmo_zad_klub.doc
 13. Zarządzenie Nr 14 z dnia 02.02.2015r. w sprawie wyznaczenia dnia roboczego w sobotę 28 lutego 2015 r. oraz w zamian dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie w dniu 5 czerwca 2015r. > zarzadzenie Nr 14_2015.docx
 14. Zarządzenie Nr 15 z 02.02.2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie > zarzadzenie_nr_15_2015.docx; regulamin_organizacyjny_ug_w_gozdowie_z_02.02.2015_roku.doc; zalacznik_nr_1_do_regulaminu_z_dnia_02.02.2015.doc; zalacznik_nr_2_do_regulaminu_z_dnia_02.02.2015.docx
 15. Zarządzenie Nr 16 z 4.02.2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.   > zarzadzenie_nr_16_-kier_gzgk.docx
 16. Zarządzenie nr 17 z 18.02.2015r. w sprawie przekazania w trwały zarząd    działki    nr 71 w Gozdowie.  zarzadzenie_17.doc
 17. Zarządzenie 18 z 9.03.2015r. w sprawie   powołania Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. zarzadzenie__18.docx
 18. Zarządzenie Nr 19 z 9.03.2015r. w sprawie odwołania Pana Sławomira Krystka – pracownika   Urzędu Gminy w Gozdowie z funkcji p.o. Kierownika Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej   w Gozdowie. zarzadzenie_19.docx
 19. Za rządzenie Nr 20 z 11.03.2015r. w sprawie ustalenia limitu finansowego na służbowe rozmowy wykonywane z telefonu komórkowego przez Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. zarzadzenie__20.doc
 20. Zarządzenie Nr 21 z dnia 09.03.2015r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”   zarzadzenie_21__reg_zam_publ.pdf ,
  zalacznik.doc

 21. Zarządzenie Nr 23 z 11.03.2015r. w sprawie   ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy  w Gozdowie . zarz_23.docx


 22. Zarządzenie Nr 25 z 23.03.2015r. w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w  drodze bezprzetargowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce   numer 52/1 w Kowalewie Podbornym . zarzadzenie_25.docx

 23. Zarządzenie Nr 27 z 30.03.2015r. w     sprawie    przekazania sprawozdania o przebiegu   wykonania budżetu Gminy, sprawozdania     z wykonania   planu finansowego jednostek   za 2014 rok zarz_27_z_wyk_budzet_za_2014r.7z

 24. Zarządzenie Nr 28 z dnia    30 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do likwidacji formularzy dowodowych . zarzadzenie__28w_sprawie_brakowania_dokumentow.doc
 25. Zarządzenie Nr 29 z dnia    30 marca    2015r. w sprawie wyznaczenia    miejsc przeznaczonych    na    bezpłatne      umieszczenie     urzędowych        obwieszczeń i    plakatów wyborczych.   zarzadzenie_29__-wyznacz_miejsc_na_obwieszcz.doc  
 26. Zarządzenie Nr 30 z 2.04.2015r.w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i dla celów głosowania korespondencyjnego, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. zarzadzenie__30__-wyzn_lok_okw__os_niepeln_i_glos__koresp.doc
 27. Zarządzenie Nr 31 z 2.04.2015r. w sprawie przekazania w trwały zarząd budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach . zarzadzenie_31.docx

 28. Zarządzenie Nr 32 z 2.04.2015r. w sprawie propozycji oddania w nieodpłatne użyczenie lokali użytkowych. zarzadzenie_32.docx  

 29. Zarządzenie Nr 33  16.04.2015r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie zarzadzenie_33.doc
 30. Zarządzenie Nr 34 z 20.04.2015r. w sprawie powołania   obwodowych komisji   wyborczych   do przeprowadzenia wyborów    Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień   10 maja   2015 roku zarzadzenie_34__powol_okw-prezyd_2015.doc

 31. Z arządzenie Nr 36 z 20.04.2015r. w sprawie powołania     operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego    w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej    zarządzonych na dzień    10 maja 2015 roku . zarz__36-_powol__koordyn_inform_i__operat_okw.doc   
 32. Zarządzenie Nr 37 z 21.04.2015r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n.  „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo”.   zarzadzenie_nr__37-kom_odb_suw.docx

 33. Zarządzenie Nr 39 z 21.04.2015r. w sprawie    ustalenia normy zużycia  paliwa w samochodzie    pożarniczym Star 244 OSP Cetlin     będącym własnością Gminy Gozdowo . zarzadzenie_39_straze_paliwo.doc

 34. Z arządzenie Nr 41 z 29.04.2015r. w sprawie zmiany w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych    do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień    10 maja    2015 roku .   zarzadzenie_41-zm___okw-prezyd_2015.doc
 35. Zarządzenie Nr 43 z 4.05.2015r. w sprawie propozycji oddania w dzierżawę części działki nr 74/8 w Lelicach stanowiącej własność Gminy Gozdowo – w trybie bezprzetargowym.   zarzadzenie_43.docx
 36. Zarządzenie Nr 44 z 4.05.2015r. w sprawie propozycji bezprzetargowego przedłużenia umów na wydzierżawienie gruntów przeznaczonych na place zabaw.   zarzadzenie_44.docx

 37. Zarządzenie Nr 45 z 4.05.2015r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości   położonych   w miejscowości Gozdowo. zarzadzenie_45.docx
 38. Zarządzenie nr 46 z 4.05.2015r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w miejscowości Ostrowy na okres nie dłuższy niż 3 lata . zarzadzenie_46.docx
 39. Zarządzenie Nr 47 z 4.05.2015r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. zarzadzenie_47.docx

 40.  
 41. Zarządzenie nr 49 z 15.05.2015r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok.   zarz__49-2015_pow_kom_ocena_wnioskow_fund__sol.doc

   


 42. Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 22.05.2015r   w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n.

     „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – staw w miejscowości Lelice” oraz   „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym – Etap I” zarzadzenie_nr_51-kom_odb_zag_przestrz.docx

 43. Zarządzenie Nr 52 z 22.05.2015r. w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego w Rempinie na lokal mieszkalny. zarzadzenie_52.docx

 44. Zarządzenie Nr 53 z 22.05.2015r. w sprawie propozycji oddania w nieodpłatne użyczenie boiska sportowego w Gozdowie.   zarzadzenie_53.docx

 45. Zarządzenie nr 54 z 28.05.2015r. w sprawie ogłoszenia   XVII edycji   konkursu „Piękna , funkcjonalna i   bezpieczna   zagroda   2015”, zatwierdzenia regulaminu i   powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu.     zarz.nr54wspr.ogkonkpiknazagrz2015.doc

 46. Zarządzenie nr 55 z 1.06.2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gozdowie. zarzadzenie_55-_zespol_interdysc.odt
 47. Zarządzenie Nr 56 z 1.06.2015r. w sprawie   nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości . zarzadzenie_56.docx

 48. Zarządzenie Nr 57 z 1.06.2015r. w sprawie wrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali socjalnych znajdujących się w   Rempinie . zarzadzenie_57.docx

 49. Zarządzenie Nr 58 z 18.06.2015r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gozdowo . zarz_58-komisja_do_nagrod__wg.docx

 50. Zarządzenie Nr 59 z 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo, nieodpłatną służebnością gruntową przejścia   i przejazdu. zarzadzenie_59.docx
 51. Zarządzenie Nr 60 z 22.06.2015r. w sprawie wrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w   Gozdowie . zarzadzenie_60.docx

 52. Zarządzenie Nr 61 z 22.06.2015r. w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy w Gozdowie.   zarzadzenie__61_z_22.06._2015_ezd.docx

 53. Zarządzenie Nr 63 z 30.06.2015r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. zarzadzenie_63.docx

 54. Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 30.06.2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie”   zarzadzenie_nr_64-kom_term_gimn.doc
 55.  
 56. Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 30.06.2015r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych . zarzadzenie_nr_66-kom_odb_rob_budowl.docx  
 57. Zarządzenie nr 67 z 30.06.2015r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie lokali użytkowych. z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_67.docx  

 58. Zarządzenie Nr 68 z 10.07.2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowychdo rozstrzygnięcia konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy poszczególnych regionów Gminy Gozdowo” zarzadzenie_nr_68.docx