Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

I. Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38. (ustawa Prawo oświatowe).

II. Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 
 1. 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

III. Zwrot kosztów

Ustawa Prawo oświatowe -  Art. 39a 1

Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

Koszt=(a-b ) x c x d/100

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Uchwała nr XXVI/163/2020 Rady Gminy Gozdowo z dnia 31.08.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr XXXIV/230/21 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30.09.2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny 2021/2022.

Uchwała nr XLII/303/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10.08.2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny 2022/2023.

4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.

Aby otrzymać zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), należy złożyć w Urzędzie Gminy Gozdowo w Referacie Oświaty WNIOSEK wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu. Formularz WNIOSKU dostępny jest również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Gozdowie w Referacie Oświaty oraz w wersji elektronicznej na stronie BIP Gminy Gozdowo w zakładce „Poradnik interesanta” – „Referat Oświaty”

Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Gozdowo i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

IV. Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka do szkoły, przedszkola lub ośrodka:

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego  lub  zwrot kosztów dowozu przysługuje:

   a) rodzicom dziecka,

   b) prawnym opiekunom.

2. Wnioskodawca powinien wypełnić formularz wniosku dostępny w Urzędzie Gminy w Gozdowie, w Referacie Oświaty i na stronie BIP Gminy Gozdowo.

3. Wniosek przyjmuje Referat Oświaty w Urzędzie Gminy w Gozdowie.

4. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wybrać zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do szkoły (przedszkola, ośrodka) środkami komunikacji publicznej, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do szkoły (przedszkola, ośrodka) własnym środkiem komunikacji.

V. Uprawnieni do bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły lub ośrodka:

1. Do najbliższej szkoły podstawowej - uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe.

2. Do najbliższego przedszkola, lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.

3. Do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 21. rok życia.

4. Do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych - nie dłużej niż do końca roku szkolnego w którym kończą 25. rok życia), a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w którym kończą 24. rok życia.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zwrot kosztów dowozu organizowanego przez rodziców, przygotowany na formularzu dostępnym w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy w Gozdowie lub pobranym ze strony BIP Gminy Gozdowo.

2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

3. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły lub ośrodka.

VII. Zasady dokonywania zwrotu kosztów dowozu dla rodzica/opiekuna prawnego określa:

Zasady dokonywania zwrotu zawarto w  Zarządzeniu Nr 98/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych. >> /pliki/uggozdowo/zal_1_do_zarzadzenie_98.2020_wniosek.doc >> /pliki/uggozdowo/zal_2_do_zarzadzenia_98.2020_umowa_z_rodzicami.doc

Dokumenty związane ze zwrotem kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli, ośrodków:

WNIOSEK

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-28 12:31:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-05 08:42:31
 • Liczba odsłon: 1688
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250728]

przewiń do góry