1. Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 03.01.2022r. w sprawie w sprawie analizy wydatków w 2021 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 2. Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 03.01.2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Patrykowi Karolkowskiemu – Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
 3. Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 18.01.2022r. w sprawie upoważnienia Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego oraz przyjmowania wniosków, wydawania stosownych zaświadczeń i decyzji w sprawie dodatku osłonowego.
 4. Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 25.01.2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
 5. Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 26.01.2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2022/2023.
 6. Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 26.01.2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
 7. Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 28.01.2022r. w sprawie zorganizowania po raz osiemnasty wieczoru „Zamyślenia Rodaków – w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”, poświęconego honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz powołania Komitetu Organizacyjnego.
 8. Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia  28.01.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 9. Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 07.02.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 10. Zarządzenie Nr 14/2022 z dnia 17.02.2022r. w sprawie w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Gozdowo.
 11. Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 24.02.2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 12. Zarządzenie Nr 17/2022 z dnia 25.02.2022r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 24 luty 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły  Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 13. Zarządzenie Nr 18/2022 z dnia 01.03.2022r. zmieniające  Zarządzenie  Nr  49  Wójta Gminy Gozdowo z dnia 24.06.2021 r. w sprawie świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. >> Załącznik
 14. Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 01.03.2022r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gozdowie. >> Załącznik
 15. Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 01.03.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie zmienionego Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 76/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku.
 16. Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 07.03.2022r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 17. Zarządzenie Nr 22A/2022 z dnia 22.03.2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie przyjmowania wniosków, ustalania uprawnień i wypłaty świadczenia dla osób które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 18. Zarządzenie Nr 23/2022 z dnia 28 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 19. Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 28.03.2022r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 20. Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 28.03.2022r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek za 2021 rok.
 21. Zarządzenie Nr 25/2022 z dnia 31.03.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2022. >> Załączniki
 22. Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 05.04.2022r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyceny samochodu przekazanego nieodpłatnie przez Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu dla Urzędu Gminy w Gozdowie z przeznaczeniem do realizacji zadań statutowych.
 23. Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 12.04.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 24. Zarządzenie Nr 29/2022 z dnia 12.04.2022r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach marki KIA CEED WSE 1TG3 będących własnością Gminy Gozdowo.
 25. Zarządzenie Nr 30/2022 z dnia 12.04.2022r. w sprawie zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 27/2021 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 31 marca 2021 roku.
 26. Zarządzenie Nr 31/2022 z dnia 27.04.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2022. >> Załączniki
 27. Zarządzenie Nr 32/2022 z dnia 13.05.2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach. >> Załącznik
 28. Zarządzenie Nr 33/2022 z dnia 13.05.2022r. w sprawie ustalenia stawek opłat za udostępnienie słupów oświetlenia ulicznego stanowiących własność Gminy Gozdowo w celu odwieszenia kabla samonośnego z sygnałem światłowodowym.
 29. Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 13.05.2022r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeglądów gwarancyjnych
 30. Zarządzenie Nr 35/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
 31. Zarządzenie Nr 36/2022 z dnia 23 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kowalewo Skorupki.
 32. Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 25.05.2022r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gozdowo za 2021 rok.
 33. Zarządzenie Nr 38/2022 z dnia 27 maja 2022r. w sprawie wrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego znajdującego się w Czachowie.
 34. Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 31.05.2022r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 35. Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 31.05.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 36. Zarządzenie Nr 41/2022 z dnia 10.06.2022r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie za 2021 r.
 37. Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 20.06.2022r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków pod względem formalnym o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gozdowo.
 38. Zarządzenie Nr 43/2022 z dnia 29.06.2022r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gozdowie.
 39. Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 30.06.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 40. Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 30.06.2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036. >> Załączniki
 41. Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 11.07.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 42. Zarządzenie Nr 47/2022 z dnia 12.07.2022r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział  w pracach komisji powołanej do prowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 43. Zarządzenie Nr 48/2022 z dnia 12.07.2022r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Łysakowo.
 44. Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 12.07.2022r. w sprawie powołania komisji do dokonania pomiarów warunków widoczności przejazdów kolejowo-drogowych i przejść.
 45. Zarządzenie Nr 51/2022 z dnia 29.07.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> załączniki
 46. Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 09.08.2022 r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gozdowo. 
 47. Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 09.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie na dz. ew. nr 1 obręb Kuskowo Bronoszewice.  
 48. Zarządzenie Nr 55/2022 z dnia 12.08.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 49. Zarządzenie Nr 59/2022 z dnia 25.08.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 50. Zarządzenie Nr 60/2022 z dnia 25.08.2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036.>> Załączniki
 51. Zarządzenie Nr 61/2022 z dnia 26.08.2022r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2022 roku. >> Załączniki >> Opinia RIO
 52. Zarządzenie Nr 62/2022 z dnia 30.08.2022r. w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 53. Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 12.09.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu w Gozdowie.
 54. Zarządzenie Nr 67/2022 z dnia 12.09.2022r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-18 07:44:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-03 08:48:48
 • Liczba odsłon: 544
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 846927]

przewiń do góry