1. Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 03.01.2022r. w sprawie w sprawie analizy wydatków w 2021 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 2. Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 03.01.2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Patrykowi Karolkowskiemu – Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
 3. Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 05.01.2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego oraz przyjmowania wniosków, wydawania stosownych zaświadczeń i decyzji w sprawie dodatku osłonowego.
 4. Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 18.01.2022r. w sprawie upoważnienia Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego oraz przyjmowania wniosków, wydawania stosownych zaświadczeń i decyzji w sprawie dodatku osłonowego.
 5. Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 18.01.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 6. Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 18.01.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 7. Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 18.01.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 8. Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 25.01.2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
 9. Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 26.01.2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2022/2023.
 10. Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 26.01.2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
 11. Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 28.01.2022r. w sprawie zorganizowania po raz osiemnasty wieczoru „Zamyślenia Rodaków – w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”, poświęconego honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz powołania Komitetu Organizacyjnego.
 12. Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia  28.01.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 13. Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 07.02.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 14. Zarządzenie Nr 14/2022 z dnia 17.02.2022r. w sprawie w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Gozdowo.
 15. Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 18.02.2022r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Gozdowo w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach.
 16. Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 24.02.2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 17. Zarządzenie Nr 17/2022 z dnia 25.02.2022r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 24 luty 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły  Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 18. Zarządzenie Nr 18/2022 z dnia 01.03.2022r. zmieniające  Zarządzenie  Nr  49  Wójta Gminy Gozdowo z dnia 24.06.2021 r. w sprawie świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. >> Załącznik
 19. Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 01.03.2022r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gozdowie. >> Załącznik
 20. Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 01.03.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie zmienionego Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 76/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku.
 21. Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 07.03.2022r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 22. Zarządzenie Nr 22/2022 z dnia 15.03.2022r. w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.
 23. Zarządzenie Nr 22A/2022 z dnia 22.03.2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie przyjmowania wniosków, ustalania uprawnień i wypłaty świadczenia dla osób które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 24. Zarządzenie Nr 23/2022 z dnia 28 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 25. Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 28.03.2022r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
 26. Zarządzenie Nr 24A/2022 z dnia 28.03.2022r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek za 2021 rok.
 27. Zarządzenie Nr 25/2022 z dnia 31.03.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2022. >> Załączniki
 28. Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 05.04.2022r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie w dniu 15 kwietnia 2022 r.
 29. Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 05.04.2022r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyceny samochodu przekazanego nieodpłatnie przez Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu dla Urzędu Gminy w Gozdowie z przeznaczeniem do realizacji zadań statutowych.
 30. Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 12.04.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 31. Zarządzenie Nr 29/2022 z dnia 12.04.2022r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach marki KIA CEED WSE 1TG3 będących własnością Gminy Gozdowo.
 32. Zarządzenie Nr 30/2022 z dnia 12.04.2022r. w sprawie zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 27/2021 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 31 marca 2021 roku.
 33. Zarządzenie Nr 31/2022 z dnia 27.04.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2022. >> Załączniki
 34. Zarządzenie Nr 32/2022 z dnia 13.05.2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach. >> Załącznik
 35. Zarządzenie Nr 33/2022 z dnia 13.05.2022r. w sprawie ustalenia stawek opłat za udostępnienie słupów oświetlenia ulicznego stanowiących własność Gminy Gozdowo w celu odwieszenia kabla samonośnego z sygnałem światłowodowym.
 36. Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 13.05.2022r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeglądów gwarancyjnych
 37. Zarządzenie Nr 35/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
 38. Zarządzenie Nr 36/2022 z dnia 23 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kowalewo Skorupki.
 39. Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 25.05.2022r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gozdowo za 2021 rok.
 40. Zarządzenie Nr 38/2022 z dnia 27 maja 2022r. w sprawie wrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego znajdującego się w Czachowie.
 41. Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 31.05.2022r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
 42. Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 31.05.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 43. Zarządzenie Nr 41/2022 z dnia 10.06.2022r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie za 2021 r.
 44. Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 20.06.2022r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków pod względem formalnym o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gozdowo.
 45. Zarządzenie Nr 43/2022 z dnia 29.06.2022r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gozdowie.
 46. Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 30.06.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 47. Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 30.06.2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036. >> Załączniki
 48. Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 11.07.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 49. Zarządzenie Nr 47/2022 z dnia 12.07.2022r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział  w pracach komisji powołanej do prowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 50. Zarządzenie Nr 48/2022 z dnia 12.07.2022r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Łysakowo.
 51. Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 12.07.2022r. w sprawie powołania komisji do dokonania pomiarów warunków widoczności przejazdów kolejowo-drogowych i przejść.
 52. Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 12.07.2022r. w sprawie powołania pełnomocników do współpracy z sołectwami.
 53. Zarządzenie Nr 51/2022 z dnia 29.07.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> załączniki
 54. Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 29.07.2022r. w sprawie przyjęcia „Karty Audytu Wewnętrznego”, „Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego” oraz „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego” w Urzędzie Gminy Gozdowo i jednostkach organizacyjnych Gminy. >> Załącznik Nr 1 >> Załącznik Nr 2 >> Załącznik Nr 3
 55. Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 09.08.2022 r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gozdowo. 
 56. Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 09.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie na dz. ew. nr 1 obręb Kuskowo Bronoszewice.  
 57. Zarządzenie Nr 55/2022 z dnia 12.08.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 58. Zarządzenie Nr 56/2022 z dnia 12.08.2022r. w sprawie wykonania witaczy dożynkowych na uroczystości dożynkowe organizowane na terenie gminy Gozdowo.
 59. Zarządzenie Nr 57/2022 z dnia 12.08.2022r. w sprawie wykonania wieńców dożynkowych na uroczystości dożynkowe organizowane na terenie gminy Gozdowo.
 60. Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 17.08.2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku węglowego.
 61. Zarządzenie Nr 59/2022 z dnia 25.08.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 62. Zarządzenie Nr 60/2022 z dnia 25.08.2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036.>> Załączniki
 63. Zarządzenie Nr 61/2022 z dnia 26.08.2022r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2022 roku. >> Załączniki >> Opinia RIO
 64. Zarządzenie Nr 62/2022 z dnia 30.08.2022r. w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 65. Zarządzenie Nr 63/2022 z dnia 31.08.2022r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w przypadku nieobecności.
 66. Zarządzenie Nr 64/2022 z dnia 31.08.2022r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora przedszkola w przypadku nieobecności.
 67. Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 12.09.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu w Gozdowie.
 68. Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 12.09.2022 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie i Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
 69. Zarządzenie Nr 67/2022 z dnia 12.09.2022r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 70. Zarządzenie Nr 68/2022 z dnia 20.09.2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących  przyznania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
 71. Zarządzenie Nr 69/2022 z dnia 26.09.2022r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gozdowo.  
 72. Zarządzenie Nr 70/2022 z dnia 30.09.2022r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
 73. Zarządzenie Nr 71/2022 z dnia 10.10.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 74. Zarządzenie Nr 72/2022 z dnia 17.10.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> Załączniki
 75. Zarządzenie Nr 73/2022 z dnia 20.10.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo służebnością przesyłu.
 76. Zarządzenie Nr 74/2022 z dnia 20.10.2022r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Gozdowie w dniu 31 października 2022 roku.
 77. Zarządzenie Nr 75/2022 z dnia 20.10.2022r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gozdowo w miejscowości Lelice oraz Gozdowo”.
 78. Zarządzenie Nr 76/2022 z dnia 03.11.2022r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola funkcjonujących na terenie gminy Gozdowo.
 79. Zarządzenie Nr 77/2022 z dnia 03.11.2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zakup preferencyjnego paliwa stałego.
 80. Zarządzenie Nr 78/2022 z dnia 14.11.2022r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2023 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023-2036. >> Załączniki
 81. Zarządzenie Nr 79/2022 z dnia 15.11.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na lokalizację placu zabaw w Łysakowie. 
 82. Zarządzenie Nr 80/2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie określenia zasad zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w budynkach Urzędu Gminy w Gozdowie.
 83. Zarządzenie Nr 81/2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 17 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gozdowie.
 84. Zarządzenie Nr 82/2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
 85. Zarządzenie Nr 83/2022 z dnia 06.12.2022r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie gminy Gozdowo.
 86. Zarządzenie Nr 84/2022 z dnia 06.12.2022r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 87. Zarządzenie Nr 85/2022 z dnia 07.12.2022r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie.
 88. Zarządzenie Nr 86/2022 z dnia 07.12.2022r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Gozdowo.
 89. Zarządzenie Nr 87/2022 z dnia 07.12.2022r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n. „Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo”.
 90. Zarządzenie Nr 88/2022 z dnia 07.12.2022r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n. „Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach”.
 91. Zarządzenie Nr 89/2022 z dnia 07.12.2022r. w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania oceny dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.
 92. Zarządzenie Nr 90/2022 z dnia 13.12.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> załączniki
 93. Zarządzenie Nr 91/2022 z dnia 14.12.2022r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Gozdowie w dniach 22-23 grudnia 2022 roku.
 94. Zarządzenie Nr 92/2022 z dnia 28.12.2022r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
 95. Zarządzenie Nr 93/2022 z dnia 30.12.2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022. >> załączniki
 96. Zarządzenie Nr 94/2022 z dnia 30.12.2022r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036. >> załączniki
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Kęsicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-18 07:44:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Marta Kęsicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-24 07:51:44
 • Liczba odsłon: 2928
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250762]

przewiń do góry