Zarządzenia 2013

 

 1. Zarządzenie Nr 1/13 z dnia 2.01.2013r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. (26 KB)
 2. Zarządzenie Nr 2/13 z 11.01.2013r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. (13 KB)
 3. Zarządzenie Nr 3/13 z 11.01.2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo. (14 KB)
 4. Zarządzenie Nr 4 z 15.01.2013r. w sprawie analizy wydatków w 2012 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego. (19 KB)
 5. Zarządzenie nr 5 z 15.01.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gozdowo. (42 KB)
 6. Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 28.01 2013 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. (39 KB)
 7. Zarządzenie nr 7 z 30.01.2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdowo. (11 KB)> Zobacz sprawozdanie (757 KB)
 8. Zarządzenie nr 8 z 20.01.2013r. w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu gminy w Gozdowie w dniu 1 lutego 2013 roku. (13 KB)
 9. Zarządzenie nr 9 z 8.02.2013r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie. (41 KB)
 10. Zarządzenie nr 10 z 8.02.2013r. w sprawie powołania zespołu do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2014-2020”. (37 KB)
 11. Zarządzenie nr 11 z 20.02.2013r.w sprawie zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (14 KB)
 12. Zarządzenie nr 12 z 28.02.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół i odwożenia po odbytych zajęciach z terenu Gminy Gozdowo. (24 KB) > Otworz załącznik (79 KB)
 13. Zarządzenie nr 13 z 28.02.2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Gozdowo stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/09 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie zmienionego Zarządzeniem Nr 104/2012 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 31 grudnia 2012r. (18 KB)
 14. Zarządzenie nr 14 z 21.03.2013r. w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy w Gozdowie w dniu 29 marca 2013 roku. (12 KB)
 15. Zarządzenie Nr 15 z 21.023.2013r. w sprawie zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013. (12 KB)
 16. Zarządzenie nr 16 z 25.03.2013r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2012 rok (250 KB)
 17. Zarządzenie Nr 17 z dnia 25.03.2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. (13 KB) ; Czytaj regulamin (202 KB)
 18. Zarządzenie Nr 18 z 29.03.2013r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Gozdowo. (12 KB)
 19. Zarządzenie nr 19 z 29.03.2013r. w sprawie upoważnienia Pana Jacka Piekarskiego do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń. (14 KB)
 20. Zarządzenie nr 20 z 29.03.2013r. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodniez wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (13 KB)
 21. Zarządzenie nr 21 z 29.03.2013r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (14 KB)
 22. ....
 23. Zarządzenie Nr 23 z 2.04.2013r. w sprawie zorganizowania po raz dziewiąty wieczoru „Zamyślenia Rodaków – w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”, poświęconego honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz powołania Komitetu Organizacyjnego. (0 KB)
 24. Zarządzenie nr 24 z 3.04.2013r. w sprawie zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (13 KB)
 25. Zarządzenie nr 25 z 3.04.2013r. w sprawie: propozycji nieodpłatnego przejęcia mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych. (24 KB)
 26. Zarządzenie nr 26 z 8.04.2013r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i przedszkola w przypadku ich nieobecności. (15 KB)
 27. Zarządzenie nr 27 z 10.04.2013r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gozdowo za 2012 r. (23 KB)
 28. Zarządzenie nr 28 z 22.04.2013r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynkach Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gozdowie. (46 KB)
 29. Zarządzenie nr 29 z 22.04.2013r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie DAF LF 55.220 będącym własnością Gminy Gozdowo. (23 KB)
 30. Zarządzenie nr 30 z 30.04.2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. (36 KB)
 31. Zarządzenie nr 31z 9.05.2013r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2013. (50 KB)
 32. Zarządzenie nr 32 z 17.05.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo . (20 KB)
 33. Zarzadzenie nr 33 z 17.05.2013r. w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy w Gozdowie w dniu 29 maja 2013 roku. (12 KB)
 34. Zarządzenie nr 34 z 17.05.2013r. w sprawie zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie. (14 KB)
 35. Zarządzenie nr 35 z 22.05.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2009 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych gminy Gozdowo. (16 KB)
 36. Zarządzenie nr 36 z 22.05.2013r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z autobusów szkolnych Autosan, IVECO, Jelcz (35 KB)
 37. Zarządzenie nr 37 z 21.05.2013r. w sprawie przyjęcia rezygnacji pani Agaty Królikowskiej z pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. (12 KB)
 38. Zarządzenie nr 37a z 24.05.2013r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły, przedszkola. (30 KB)
 39. Zarządzenie nr 38 z 24.05.2013r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (44 KB)
 40. Zarządzenie nr 39 z 28.05.2013r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. (13 KB)
 41. Zarządzenie nr 40 z 28.05.2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. (47 KB)
 42. Zarządzenie nr 41 z 6.06.2013r. w sprawie przeprowadzenia kontroli ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gozdowo. (13 KB)
 43. Zarządzenie nr 42 z 06.06.2013r. w sprawie ogłoszenia XV edycji konkursu gminnego „Piękna , funkcjonalna i bezpieczna zagroda 2013” . (59 KB)
 44. Zarządzenie nr 43 17.06.2013r. w sprawie powołania Komisji Nagród Wójta Gminy Gozdowo dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce. (12 KB) 
 45. Zarządzenie Nr 44 z 17.06.2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. (14 KB) 
 46. Zarządzenie nr 45z 19.06.2013r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo położonej w miejscowości Lisewo Duże. (25 KB)
 47. Zarządzenie nr 46 z 19.06.2013r. w sprawie:wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gozdowo położonego w miejscowości Rempin. (40 KB)
 48. Zarządzenie nr 47 z 27.06.2013r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali mieszkalnych. (41 KB)
 49. Zarządzenie nr 48 z 27.06.2013r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w miejscowości Rempin na okres nie dłuższy niż 3 lata. (40 KB)
 50. Zarządzenie nr 49 z 3.07.2013r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. (12 KB)
 51. Zarządzenie nr 50 z 3.07.2013r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do przejęcia lokalu mieszkalnego w Rempinie będącego własnością Gminy Gozdowo. (40 KB)
 52. Zarządzenie nr 51 z 5.07.2013r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. (12 KB)
 53. Zarzadzenie nr 52 z 5.07.2013r. w sprawie przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej i bazy magazynowej gminy Gozdowo. (13 KB)
 54. Zarządzenie nr 53 z 15.07.2013r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji uroczystości dożynkowych w Lelicach (41 KB)
 55. Zarządzenie nr 54 z 15.07.2013r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji Gminnego Festynu Dożynkowego w Gozdowie. (42 KB)
 56. Zarządzenie nr 55 z 15.07.2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy poszczególnych regionów Gminy Gozdowo” (18 KB) 
 57. Zarządzenie nr 56 z 18.07.2013r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n. „Remont budynku wiejskiego w miejscowości Golejewo” . (35 KB)
 58. Zarządzenie nr 57 z 26.07.2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Gozdowo oraz Zasad Wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Gozdowo (72 KB)
 59. Zarządzenie nr 58 z 7.08.2013r.w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”. (11 KB)
 60. Zarządzenie nr 58a z 26.07.2013r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok. (58 KB)
 61. Zarządzenie nr 59 z 16.08.2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (13 KB)
 62. Zarządzenie nr 60 z 20.08.2013r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów nieograniczonych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości oraz najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Gozdowo. (46 KB)
 63. Zarządzenie nr 60a z 16.08.2013r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyceny samochodu ciężarowego marki STAR 200 przekazanego nieodpłatnie przez Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu dla Urzędu Gminy w Gozdowie z przeznaczeniem do realizacji zadań statutowych. (22 KB)
 64. Zarządzenie nr 61 z 20.08.2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2013 r. (376 KB)
 65. Zarządzenie Nr 62 z 36.08.2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. (48 KB)
 66. Zarządzenie nr 63 z 28.08.2013r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i przedszkola w przypadku ich nieobecności. (14 KB)
 67. Zarządzenie nr 64 z 28.08.2013r. w sprawie zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014. (13 KB)
 68. Zarządzenie nr 65 z 28.08.2013r. w sprawie zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014. (12 KB)
 69. Zarzadzenie Nr 66 z dnia 28.08.2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie. (14 KB) > regulamin_organizacyjny_ug_w_gozdowie_z_dnia_28.08.2013r..doc; zalacznik_nr_1_do_regulaminu_z_dnia_28.08.2013r..doc; zalacznik_nr_2_do_regulaminu_z_dnia_28.08.2013r..docx
 70. Zarządzenie nr 66a z 30.08.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych gminy – dyrektorom szkół i przedszkola, prowadzonych przez gminę Gozdowo. . (21 KB)
 71. Zarządzenie Nr 67 z 2.09.2013r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (53 KB)
 72. Zarządzenie Nr 68 z 2.09.2013r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (26 KB)
 73. Zarządzenie Nr 69 z 18.09.2013r. w sprawie przeprowadzenia w drodze inwentaryzacji weryfikacji stanu aktywów i pasywów Gminy Gozdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gozdowo. (35 KB)
 74. Zarządzenie nr 70 z 18.09.2013r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gozdowo i jednostkach organizacyjnych gminy. (53 KB)
 75. Zarządzenie Nr 71 z 19.09.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów pod lokalizację świetlicy wiejskiej w Reczewie i placu zabaw w Głuchowie. (48 KB)
 76. Zarządzenie Nr 72 z 30.09.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2013-2020. (20 KB)
 77. Zarządzenie nr 73 z 30.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gozdowo w 2013 roku. (64 KB) 
 78. Zarządzenie Nr 74 z 30.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na grunty własne Gminy Gozdowo. (47 KB)
 79. Zarządzenie nr 74a z 30.09.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w Lelicach stanowiącej własność Gminy Gozdowo. (51 KB)
 80. Zarządzenie Nr 75 z 02.10.2013r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacjiGminnych Obchodów Święta Niepodległości połączonych ze wspomnieniem śp. ks. bpa Czesława Kaczmarka w 50. rocznicę jego śmierci. (22 KB) 
 81. Zarządzenie nr 76 z 7.10.2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy: dyrektorom szkół, przedszkola i klubu dziecięcego (...) . (21 KB)
 82. Zarządzenie nr 77 z 7.10.2013r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (26 KB)
 83. Zarządzenie Nr 78 z 07.10.2013r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (26 KB)
 84. Zarządzenie nr 79 z 7.10.2013r. w sprawie upoważnienia Pani Bogumiły Bogdańskiej do wydawania decyzji administracyjnych. (13 KB)
 85. Zarządzenie nr 80 z 17.10.2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Gozdowie. (64 KB)
 86. Zarządzenie Nr 81 z 28.10.2013r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2013 (61 KB)
 87. Zarządzenie nr 82 z 28.10.2013r. w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy w Gozdowie w dniu 4 listopada 2013 roku. (12 KB)
 88. Zarządzenie nr 83 z 28.10.2013r. w sprawie: propozycji oddania w użyczenie na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości w Rempinie stanowiącej własność Gminy Gozdowo. (50 KB)
 89. Zarządzenie nr 84 z 28.10.2013r. w sprawie:wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 35/3 położonej w Kolczynie oraz nieodpłatne przejęcie przez Gminę Gozdowo budynku usytuowanego na tej działce. (52 KB)
 90. Zarządzenie nr 85 z 28.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Bonisław, Gmina Gozdowo. (52 KB)
 91. Zarządzenie Nr 86 z 28.10.2013r. w sprawie: propozycji oddania w dzierżawę części działki nr 63 w Bombalicach stanowiącej własność Gminy Gozdowo. (52 KB)
 92. Zarządzenie Nr 87 z 28.10.2013r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo położonych w miejscowościach Czachorowo i Łysakowo. (53 KB)
 93. Zarządzenie nr 88 z 28.10.2013r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie (30 KB)
 94. Zarządzenie nr 90 z 31.10.2013r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie (31 KB)
 95. Zarządzenie nr 91 z 13.11.2013r. w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy . (13 KB)
 96. Zarządzenie nr 92 z 15.11.2013r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014 rok. (145 KB)
 97. Zarządzenie Nr 93 z 27.11.2013r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie. (52 KB)
 98. Zarządzenie Nr 94 z 29.11.2013r. w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy w Gozdowie w dniach 23 grudnia 2013r. i 24 grudnia 2013r. (14 KB)
 99. Zarządzenie Nr 95 z 4.12.2013r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie. (54 KB) 
 100. brak
 101. Zarządzenie Nr 97/2013 z 23.12.2013r. w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagających niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (19 KB)
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 12:10:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:52:17
 • Liczba odsłon: 1125
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076398]

przewiń do góry