Zarządzenia 2014

 

 1. Zarządzenie nr 1 z 14.01.2014r. w sprawie analizy wydatków w 2013 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego. (50 KB)
 2. Zarządzenie nr 2 z 14.-1.2014r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych. (40 KB) > Załącznik umowa (31 KB) > Załącznik wniosek (27 KB)
 3. Zarządzenie Nr 3 z 20.01.2014r. w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie Autosan H6.10.03 będącym własnością Gminy Gozdowo. (28 KB)
 4. ....
 5. Zarządzenie nr 5 z 03.02.2014r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. (55 KB)
 6. Zarządzenie nr 6/14 z 3.02.2014r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia publicznego) p.n. „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” – I Etap. (35 KB)
 7. Zarzadzenie Nr 7/14 z 3.02.10`4r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. (24 KB)
 8. Zarządzenie nr 8 z 10.02.2014r.zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2014. (61 KB)
 9. Zarządzenie nr 9 z 11.03.2014r. w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych (30 KB)
 10. Zarządzenie Nr 10 z 14.03.2014r.w sprawie: propozycji oddania w nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Gozdowie (52 KB)
 11. Zarządzenie nr 11 z 17.03.2014r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo. (56 KB)
 12. ......
 13. Zarządzenie nr 13/14 z 27.03.2014rw sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2013 rok. (376 KB)
 14. Zarządzenie nr 14 z 31.03.2014r. w sprawie procedury określającej sposób organizacji i zasady wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Gozdowie   i  jednostkach organizacyjnych Gminy Gozdowo oraz zasady jej koordynacji . zarz._nr_14_wg_z_dnia_31.03.2014_r.rar
 15. ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji Festynu majowego połączonego z obchodami Święta Strażaka (28 KB)
 16. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zorganizowania po raz dziesiąty wieczoru „Zamyślenia Rodaków – w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II” (28 KB)
 17. ZARZĄDZENIE NR 17/2014 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji Festynu z okazji powitania lata (26 KB)
 18. Zarządzenie Nr 18 z 8.04.2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego .   zarzadzeni_18__z_8.04.2014r.-lokal_korespon.doc  

 19. Zarządzenie nr 19 z 10.04.2014r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie . (20 KB)
 20. Zarządzenie nr 20 z 14.04.2014r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego w Dzięgielewie. (32 KB)
 21. Zarządzenie nr 21 z 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” (134 KB)
 22. ..
 23. Zarządzenie nr 23 z 18.04.2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. (47 KB)
 24. Zarządzenie nr 24 z 27.04.2014r. w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Gozdowo w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku (48 KB)
 25. Zarządzenie nr 25 z 27.04.2014r. w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Gozdowie do składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. (33 KB)
 26. Zarządzenie nr 26 z 28.04.2014r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2014. (62 KB)
 27. Zarządzenie nr 27 z 30.04.2014r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (35 KB)
 28. Zarządzenie 28 z 05.05.2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. (44 KB)
 29. ......
 30. Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 09 maja 2014r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gozdowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. (23 KB)
 31. Zarządzenie nr 31 z 21.05.2014r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Lelicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. (91 KB)
 32. Zarządzenie Nr 32 z 21.05.2014r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów. (56 KB)
 33. Zarządzenie nr 33 z 23.05.2014r.zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2014. (59 KB) 
 34. ..
 35. Zarządzenie Nr 35 z 4.06.2014r. w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo położonych w miejscowości Gozdowo. (42 KB)
 36. Zarządzenie Nr 36 z 5.06.2014r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo. (39 KB)
 37. Zarządzenie nr 37 z 6.06.2014r.w sprawie ogłoszenia XVI edycji konkursu gminnego „Piękna , funkcjonalna i bezpieczna zagroda 2014” . (60 KB)
 38. Zarządzenie  Nr 38 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości       Reczewo, Gmina Gozdowo. zarzadzenie_38.doc
 39. .. 
 40. ...
 41. Zarządzenie nr 42 z 26.06.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 70/17 położonej w Rycharcicach oraz nieodpłatne przejęcie przez Gminę Gozdowo budynku usytuowanego na tej działce. (35 KB)
 42. Zarządzenie nr 42 z 26.06.2014r.w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki gruntu o nr geodezyjnym 70/17 położonej w Rycharcicach oraz nieodpłatne przejęcie przez Gminę Gozdowo budynku usytuowanego na tej działce. (35 KB) ; Zarządzenie Nr 43A> Zarządzenie nr 43A z 30.06.2014r. w sprawie: przyjęcia w nieodpłatne użyczenie na okres 3 lat pomieszczenia od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurówku. (42 KB) ; Zarządzenie Nr 43B > Zarządzenie nr 43B z 30.06.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu zabaw w Golejewie. (41 KB)
 43. ...
 44. ...
 45. Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy poszczególnych regionów Gminy Gozdowo” (21 KB)
 46. ZARZĄDZENIE NR 46/2014 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji uroczystości dożynkowych w Lelicach (42 KB)
 47. ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji Gminnego Festynu Dożynkowego w Gozdowie (43 KB)
 48.   .....
 49. ZARZĄDZENIE nr 49/2014 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Gozdowie wprowadzonym Zarządzeniem nr 66/2013 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 28 sierpnia 2013 roku (20 KB) Załącznik do Zarządzenia (52 KB)
 50.  ...
 51. ZARZĄDZENIE Nr 51/2014 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze. (15 KB) 
 52. Zarządzenie nr 52 z 31.07.2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014 r. (523 KB)
 53. Zarządzenie nr 53 z 31.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Lelice, Gmina Gozdowo. (39 KB)
 54. Zarządzenie nr 54 z 07 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”. (11 KB)
 55. Zarządzenie nr 55 z 8.08.2014r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (14 KB) 
 56. Zarządzenie nr 56 z 14.08.2014r. w sprawie przeprowadzenia wyboru na usługi edukacyjne oraz ustalenia zasad rekrutacji uczestników do projektu realizowanego w nowym roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Gozdowo. (14 KB) > Regulamin (119 KB)
 57. Zarządzenie nr 58 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gozdowo . (49 KB)
 58. Zarządzenie Nr 59 z 26.08.2014r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego. (37 KB)
 59. Zarządzenie nr 60 z 3.09.2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych . (32 KB)
 60. ..
 61. ..
 62. ..
 63. Zarządzenie nr 64 w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół i przedszkola w przypadku ich nieobecności. (30 KB)
 64. Zarządzenie nr 65 z 9.09.2014r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lelice. (38 KB)
 65. Zarządzenie nr 66 z 18.09.2014r. w sprawie: wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo na okres krótszy niż 3 lata. (50 KB)
 66. Zarządzenie nr 67 z 22.09.2014r.w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. (38 KB)
 67. Zarządzenie Nr 68 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2014-2028. zarzadzenie_nr_68_wg_z_dnia_30_wrzesnia_2014_roku.pdf
 68. Zarządzenie Nr 69 z 30.09.2014r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo  na rok 2014.zarz._nr_69wg_z_dnia_30.09.2014_r.rar
 69. Zarządzenie nr 70 z 30.09.2014r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego, w wyborach do samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. (29 KB)
 70. Zarządzenie nr 71 z 30.09.2014r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej TKW i operatorów systemów informatycznych OKW w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. (57 KB)
 71. Zarządzenie nr 72 z 30.09.2014r. w sprawie powołania osób w skład obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. (35 KB) Zarządzenie Nr 72A z 30.09.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów pod lokalizację placu zabaw w Zakrzewku. (37 KB)
 72. ...
 73. Zarządzenie nr 74 z 15.10.2014r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległościanizacji (16 KB)
 74. Zarządzenie nr 75 z dnia 15 października   2014 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia    z wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r . zarz_75-w_spr_brakow_dokum_wyb_pe.doc
 75. Zarządzenie nr 76 z 20.10.2014r.w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania. (12 KB)
 76. Zarządzenie nr 77 z 20.10.2014r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Kozice Smorzewo, Gmina Gozdowo. (34 KB)
 77. ..
 78. Zarządzenie Nr 79 z 5.11.2014r. w sprawie: powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Rempinie. (37 KB)
 79. Zarządzenie Nr 80 z 14.11.2016r. w sprawie  przyjęcia   projektu  budżetu gminy na 2015 rok. zarz._nr_80_z_dnia_14.11.2014_-projekt_budz_na_2015_rok__i_wpf_na_lata_2015-2028.rar
 80. ....                        

 81. ..
 82. ..
 83. ..
 84. ..
 85. Zarządzenie 86 z 28.11.2014r. w sprawie organizacji czasu pracy w okresie przedświątecznym i wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie w dniu 2 stycznia 2015r. (14 KB)
 86. ..
 87. Zarządzenie Nr 88 z 8.12.2014r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do oszacowania kosztów wykonania centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w Rempinie będącym własnością Gminy Gozdowo. (38 KB) 
 88. Zarządzenie Nr 89 z 8.12.2014r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego w Kolczynie. (37 KB)
 89. ..
 90. Zarządzenie Nr 91 z 12.12.2014r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. (37 KB)
 91. ..
 92. Zarządzenie Nr 93 z 15.12.2014r. w sprawie propozycji przyjęcia w nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości od Ochotniczych Straży Pożarnych. (43 KB)
 93. ..
 94. ..
 95. Zarządzenie  Nr 96/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2014-2028. zarzadzenie_nr_96_wg_z_dnia_31_grudnia_2014_roku.pdf
 96. Zarządzenie   Nr 97/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo   na rok 2014. zarz._nr_97_wg_z_dnia_31.12.2014_r.rar
 97. ..
 98. Zarządzenie nr 99 z 31.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w Rempinie.     zarzadzenie_99-2014.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kolankiewicz Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 12:12:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Kolankiewicz Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:52:35
 • Liczba odsłon: 1572
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1250697]

przewiń do góry