1. Zarządzenie Nr 1 z 04.01.2019r. w sprawie analizy wydatków w 2018 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego >  Zarządzenie Nr 1.doc
 2. Zarządzenie Nr 2 z 15.01.2019r. w sprawie powołania pełnomocników do współpracy z sołectwami > Zarządzenie Nr 2.doc
 3. Zarządzenie Nr 3 z 23.01.2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2019/2020 > Zarządzenie Nr 3.doc
 4. Zarządzenie Nr 4 z 23.01.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo > Zarządzenie Nr 4.doc
 5. Zarządzenie Nr 5 z 25.01.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu plastycznego na wykonanie plakatu informacyjnego o projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” > Zarządzenie Nr 5.doc
 6. Zarządzenie Nr 6 z 28.01.2019r. w sprawie Regulaminu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 6.doc
 7. Zarządzenie Nr 7 z 28.01.2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Gozdowo na kadencję 2019 - 2023 > Zarządzenie Nr 7.doc >> Harmonogram zebrań.doc
 8. Zarządzenie Nr 8 z 28.01.2019r. w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie > Zarządzenie Nr 8.doc
 9. Zarządzenie Nr 9 z 29.01.2019r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 9.doc  
 10. Zarządzenie Nr 10 z 30.01.2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie > Zarządzenie Nr 10.doc
 11. Zarządzenie Nr 11 z 30.01.2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok > Zarządzenie Nr 11.pdf
 12. Zarządzenie Nr 12 z 01.02.2019r. w sprawie powierzenia Panu Wiesławowi Szczechowiczowi – pracownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie > Zarządzenie Nr 12.doc
 13. Zarządzenie Nr 13 z 04.02.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/19 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Gozdowo na kadencję 2019 - 2023 >  Zarządzenie Nr 13.doc >> Harmonogram zebrań.doc              
 14. Zarządzenie Nr 14 z 14.02.2019r. w sprawie zniszczenia czystych bloczków kwitariuszy przychodowych na opłatę targową > Zarządzenie Nr 14.doc
 15. Zarządzenie Nr 15 z 14.02.2019r. w sprawie powołania zespołu realizującego projekt grantowy w ramach konkursu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich > Zarządzenie Nr 15.doc
 16. Zarządzenie Nr 16 z 28.02.2019r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego realizowanego w ramach konkursu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” > Zarządzenie Nr 16.doc                        
 17. Zarządzenie Nr 17 z 07.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu w Gozdowie na przedstawienie cyrkowe > Zarządzenie Nr 17.doc
 18. Zarządzenie Nr 18 z 07.03.2019r. w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych > Zarządzenie Nr 18.doc
 19. Zarządzenie Nr 19 z 11.03.2019r. w sprawie przeprowadzenia kontroli bazy danych systemu informacji oświatowej w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdowo > Zarządzenie Nr 19.doc
 20. Zarządzenie Nr 20 z 11.03.2019r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 20.doc
 21. Zarządzenie Nr 21 z 15.03.2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” > Zarządzenie Nr 21.doc
 22. Zarządzenie Nr 22 z 15.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu w Gozdowie na przedstawienie cyrkowe > Zarządzenie Nr 22.doc            
 23. Zarządzenie Nr 23 z 18.03.2019r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” > Zarządzenie Nr 23.doc
 24. Zarządzenie Nr 24 z 25.03.2019r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 24.doc
 25. Zarządzenie Nr 25 z 27.03.2019r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2018 rok > Zarządzenie Nr 25.doc >> Załącznik wykonanie za 2018.7z
 26. Z arządzenie Nr 26 z 29.03.2019r. w sprawie oddania mienia stanowiącego własność Gminy Gozdowo w nieodpłatne użyczenie >   Zarządzenie Nr 26.doc
 27. Zarządzenie Nr 27 z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości > Zarządzenie Nr 27.doc >> Plan kont - zał._Nr 1 projekt grantowy.doc >> Instrukcja obiegu dokumentów - zał. nr 2 podniesienie kompetencji cyfrowych.doc
 28. Zarządzenie Nr 28 z 04.04.2019r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie pożarniczym Jelcz wraz z autopompą Gminy Gozdowo w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelicach > Zarządzenie Nr 28.doc
 29. Zarządzenie Nr 29 z 15.04.2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019-2028 >  Zarządzenie Nr 29.doc
 30. Zarządzenie Nr 30 z 16.04.2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienie koordynatora gminnego - pełnomocnika do spraw informatyki w Gminie Gozdowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Zarządzenie Nr 30.doc
 31. Zarządzenie Nr 31 z 17.04.2019r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie w czwartek 2 maja 2019 roku > Zarządzenie Nr 31.doc
 32. Zarządzenie Nr 32 z 19.04.2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019-2028 > Zarządzenie Nr 32.doc
 33. Zarządzenie Nr 33 z 19.04.2019r. w sprawie zorganizowania po raz piętnasty wieczoru „Zamyślenia Rodaków – w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II” , poświęconego honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz powołania Komitetu Organizacyjnego >  Zarządzenie Nr 33.doc
 34. Zarządzenie Nr 34 z 25.04.2019r. w sprawie upoważnienia pracowników do prowadzenia czynności z zakresu ewidencji ludności >   Zarządzenie Nr 34.pdf
 35. Zarządzenie Nr 35 z 25.04.2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2019 z dnia 16.04.2019r. w zakresie zmiany personalnej na stanowisku operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w obwodzie odrębnym głosowania w Kolczynie >  Zarządzenie Nr 35.doc
 36. Zarządzenie Nr 36 z 08.05.2019r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo >  Zarządzenie Nr 36.doc
 37. Zarządzenie Nr 37 z 08.05.2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy w Gozdowie do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego > Zarządzenie Nr 37.doc
 38. Zarządzenie Nr 38 z 10.05.2019r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2028 > Zarządzenie Nr 38.doc
 39. Zarządzenie Nr 39 z 13.05.2019r . w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo >  Zarządzenie Nr 39.doc
 40. Zarządzenie Nr 40 z 03.06.2019r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego > Zarządzenie Nr 40.doc
 41. Zarządzenie Nr 41 z 20.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu w Gozdowie > Zarządzenie Nr 41.doc
 42. Zarządzenie Nr 42 z 20.05.2019r. w sprawie powołania komisji do dokonywania pomiarów warunków widoczności przejazdów kolejowo-drogowych i przejść > Zarządzenie Nr 42.doc
 43. Zarządzenie Nr 43 z 20.05.2019r.w sprawie przeprowadzenia likwidacji ruchomego składnia majątkowego będącego własnością Urzędu Gminy w Gozdowie > Zarządzenie Nr 43.doc
 44. Zarządzenie Nr 44 z 31.05.2019r. w sprawie  przedstawienia raportu o stanie gminy Gozdowo za 2018 rok > Zarządzenie Nr 44.doc >> Raport za 2018.pdf
 45. Zarządzenie Nr 45 z 03.06.2019r. w sprawie upoważnienia geodety do wykonania postępowania rozgraniczeniowego w obrębie Gozdowo > Zarządzenie Nr 46.doc
 46. Zarządzenie Nr 46 z 03.06.2019r. w sprawie powołania kapituły konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Sołtys Roku Gminy Gozdowo" > Zarządzenie Nr 47 .doc
 47. Zarządzenie Nr 47 z 03.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie  za 2018 rok > Zarządzenie Nr 47.7z
 48. Zarządzenie Nr 48 z 05.06.2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 48.doc
 49. Zarządzenie Nr 49 z 05.06.2019r. w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy w Gozdowie > Zarządzenie Nr 49.doc
 50. Zarządzenie Nr 50 z 05.06.2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeglądów gwarancyjnych > Zarządzenie Nr 50.doc
 51. Zarządzenie Nr 51 z 12.06.2019r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 51.doc
 52. Zarządzenie Nr 52 z 24.06.2019r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo >  Zarządzenie Nr 52.doc
 53. Zarządzenie Nr 53 z 10.07.2019r. w sprawie propozycji oddania mienia stanowiącego własność Gminy Gozdowo w nieodpłatne użyczenie >  Zarządzenie Nr 53.doc
 54. Zarządzenie Nr 54 z dnia 17.07.2019r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji uroczystości dożynkowych w Lelicach >  Zarządzenie Nr 54.doc
 55. Zarządzenie Nr 55 z dnia 17.07.2019r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i organizacji uroczystości dożynkowych w Gozdowie >  Zarządzenie Nr 55.doc
 56. Zarządzenie Nr 56 z dnia 17.07.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy poszczególnych regionów Gminy Gozdowo" >  Zarządzenie Nr 56.doc
 57. Zarządzenie Nr 57 z dnia 17.07.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy regionu parafii Kurowo" >  Zarządzenie Nr 57.doc
 58. Zarządzenie nr 58 z dnia 19.07.2019r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Ostrowach oraz wygaszonego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie > Zarządzenie Nr 58.doc
 59. Zarządzenie Nr 59 z dnia 22.07.2019r. w sprawie  zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 91/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 28 września 2018 roku > Zarządzenie Nr 59.doc
 60. Zarządzenie Nr 60 z dnia 14.08.2019r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gozdowo > Zarządzenie Nr 60.doc
 61. Zarządzenie Nr 61 z dnia 21.08.2019r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019 roku > Zarządzenie Nr 61.doc >> Załączniki.7z
 62. Zarządzenie Nr 62 z dnia 21.08.2019r. w sprawie określenia ogólnych zasad organizacji dożywiania w stołówkach zorganizowanych w szkołach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo >  Zarządzenie Nr 62.doc
 63. Zarządzenie Nr 62A z dnia 20.08.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wydzierżawienie placu w Gozdowie na organizację pikniku rodzinnego > Zarządzenie Nr 62A.doc
 64. Zarządzenie Nr 63 z dnia 21.08.2019r. w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych > Zarządzenie Nr 63.doc
 65. Zarządzenie Nr 64 z dnia 21.08.2019r. w sprawie  zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 91/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 28 września 2018 roku > Zarządzenie Nr 64.doc
 66. Zarządzenie Nr 65 z dnia 25.08.2019r. w sprawie powołania   Koordynatora gminnego ds. informatyki i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. >  Zarządzenie Nr 65.doc
 67. Zarządzenie Nr 66 z dnia 30.08.2019r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Gozdowo do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy >  Zarządzenie Nr 66.doc
 68. Zarządzenie Nr 67 z dnia 30.08.2019r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy >  Zarządzenie Nr 67.doc
 69. Zarządzenie Nr 68 z dnia 30.08.2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Rolnictwa Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Gozdowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy >  Zarządzenie Nr 68.doc
 70. Zarządzenie Nr 69 z dnia 02.09.2019r. w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego >  Zarządzenie Nr 69.doc
 71. Zarządzenie Nr 70 z dnia 02.09.2019r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych >  Zarządzenie 70.doc  >>  wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu. doc  >>  wzór umowy.doc
 72. Zarządzenie Nr 71 z dnia 09.09.2019r. w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo >  Zarządzenie Nr 71.doc
 73. Zarządzenie Nr 72 z dnia 09.09.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Królikowskiej do zastępowania Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności >  Zarządzenie Nr 72.doc
 74. Zarządzenie Nr 73 z dnia 10.09.2019r. w sprawie zmiany członków stałej Komisji Przetargowej >  Zarządzenie Nr 73.pdf
 75. Zarządzenie Nr 74 z dnia 16.09.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu w Gozdowie na przedstawienie cyrkowe >  Zarządzenie Nr 74.doc  
 76. Zarządzenie Nr 75 z dnia 16.09.2019r. w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektora szkoły i przedszkola w przypadku ich nieobecności >  Zarządzenie Nr 75.doc
 77. Zarządzenie Nr 76 z dnia 19.09.2019r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo >  Zarządzenie Nr 76.doc
 78. Zarządzenie Nr 77 z dnia 26.09.2019r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości >  Zarządzenie Nr 77.doc
 79. Zarządzenie Nr 78 z 30.09.2019r. w sprawie oddania mienia stanowiącego własność Gminy Gozdowo w nieodpłatne użyczenie >  Zarzadzenie Nr 78.doc
 80. Zarządzenie  nr 79 z 07.10.2019r.  w sprawie  zarządzenia wyborów uzupełniających  sołtysa w sołectwie  Węgrzynowo > Zarządzenie  Nr 79.pdf
 81. Zarządzenie Nr 80 z 11.10.2019r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019 >  Zarządzenie Nr 80.doc >>  dochody - zał. nr 1.xls,  >>  wydatki - zał. nr 2.xls,  >>  dotacje.xls, >>  uzasadnienie do zarządzenia.doc
 82. Zarządzenie  Nr 81 z 25.10.2019r.   w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych na działce numer 171/1 w Lelicach >  Zarządzenie Nr 81.doc
 83. Zarządzenie Nr 82 z 31.10.2019r. w sprawie   powierzenia obowiązków Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie Pani Katarzynie Witkowskiej – pracownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie, do czasu wyłonienia w drodze konkursu Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej >   Zarządzenie Nr 82.doc
 84. Zarządzenie  Nr 83 z 07.10.2019r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo >  Zarządzenie Nr 83.doc
 85. Zarządzenie Nr 84  z 31.10.2019r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola funkcjonujących na terenie gminy Gozdowo >  Zarządzenie Nr 84.doc
 86. Zarządzenie Nr 85 z 31.10.2019r.  w sprawie powierzenia Panu Patrykowi Karolkowskiemu – pracownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie >  Zarządzenie Nr 85.doc
 87. Zarządzenie Nr 86 z 31.10.2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości >  Zarządzenie Nr 86.7z
 88. Zarządzenie Nr 87 z 14.11.2019r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2020 rok >  Zarządzenie Nr 87.7z
 89. Zarządzenie Nr 88 z 14.11.2019r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego >  Zarządzenie Nr 8.doc
 90. Zarządzenie Nr 89 z 14.11.2019r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na lokalizację placu zabaw w Łysakowie >  Zarządzenie Nr 89.doc
 91. Zarządzenie Nr 90 z 14.11.2019r.  w sprawie  określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gozdowo  w zakresie odbierania odpadów komunalnych >  Zarządzenie Nr 90.doc
 92. Zarządzenie Nr 91 z 14.11.2019r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie >  Zarządzenie Nr 91.doc      
 93. Zarządzenie Nr 93 z 25.11.2019r. w sprawie przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji i weryfikacji stanu aktywów i pasywów  Gminy Gozdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gozdowo >  zarzadzenie_nr_93_z_2019r_.doc  
 94. Zarządzenie Nr 94 z 11.10.2019r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019  >  Zarządzenie Nr 94.doc  >>   dochody - zał. nr 1 do zarządzenia Nr 94.xls  >>  wydatki - zał. nr 2 do zarządzenia 94.xls  >>  dotacje zarz 94.xls  >>  uzasadnienie do zarządzenia Nr 94 .doc
 95. Zarządzenie Nr 95 z 27.11.2019r. w sprawie   powołania   Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego >  Zarządzenie Nr 95.doc
 96. Zarządzenie Nr 96 z 02.12.2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie > Zarządzenie Nr 96.docx
 97. Zarządzenie Nr 97 z 02.12.2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Gozdowie > Zarządzenie Nr 97.docx >> załączniki do zarządzenia.doc
 98. Zarządzenie Nr 99 z 16.12.2019r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019 > Zarządzenie Nr 99.doc  >>  uzasadnienie do zarządzenia Nr 99.doc  >>  dochody - zał. nr 1 do zarządzenia Nr 99.xls  >>  wydatki - zał. nr 2 do zarządzenia Nr 99.xls  >>  dotacje zał. do zarządzenia Nr 99.xls
 99. Zarządzenie Nr 100 z 16.12.2019r. w sprawie  zmiany członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem  nr 73/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 10 września 2019 roku >  Zarządzenie Nr 100.doc
 100. Zarządzenie Nr 103 z 18.12.2019r. w sprawie  określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Gozdowo > Zarządzenie Nr 103.docx
 101. Zarządzenie Nr 105 z 31.12.2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy > Zarządzenie Nr 105.docx  
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowski Dawid
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-26 15:18:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Jankowski Dawid
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-14 08:28:10
 • Liczba odsłon: 2645
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1076466]

przewiń do góry